Útulok pre jednotlivcov s deťmi

V Útulku pre jednotlivcov s deťmi, Krčméryho 22, Nitra sa poskytuje sociálna služba osamelej tehotnej žene a osamelým rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, sociálna starostlivosť pre osamelých rodičov, príp. tehotné ženy, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii spôsobenej stratou bývania, ktorých život a zdravie sú ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa, v zariadení sú vytvorené podmienky na prípravu stravy – kuchynky, práčovňa, spoločenská miestnosť, možnosť poskytnutia ošatenia a hračiek pre deti.


O sociálnu službu v  útulku pre jednotlivcov s deťmi žiada fyzická osoba na predpísanom tlačive prostredníctvom  Odboru sociálnych služieb Mestského  úradu v Nitre, ktorý schvaľuje poskytnutie sociálnej služby na základe vyjadrenia sociálneho pracovníka útulku pre jednotlivcov s deťmi. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v útulku pre jednotlivcov s deťmi uzatvára fyzická osoba s Mestom Nitra na dobu najviac 1 rok.

O predĺženie poskytovania sociálnej služby v útulku pre jednotlivcov s deťmi žiada prijímateľ sociálnej služby na predpísanom tlačive prostredníctvom Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, pričom predĺženie poskytovania sociálnej služby v útulku pre jednotlivcov s deťmi schvaľuje primátor Mesta Nitry na základe odporúčania Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre a vyjadrenia sociálneho pracovníka v útulku pre jednotlivcov s deťmi.

Prijímateľ sociálnej služby  môže opätovne požiadať o predĺženie poskytovania sociálnej služby v útulku pre jednotlivcov s deťmi na dobu najviac 12 mesiacov, a to maximálne dvakrát po sebe. Minimálna doba prerušenia pobytu v útulku pre jednotlivcov s deťmi je 6 mesiacov.

Výška úhrady za sociálnu službu v útulku pre jednotlivcov s deťmi je:

Prijímateľ sociálnej službyÚhrada v € / deň
osamelá tehotná žena2,00
jednotlivec s jedným dieťaťom2,00
jednotlivec s dvomi deťmi2,50
jednotlivec s tromi deťmi3,00
Jednotlivec so štyrmi deťmi3,50
Jednotlivec s piatimi deťmi a viac4,00

V zreteľa hodných prípadoch môže primátor mesta Nitry udeliť výnimku o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby.

Výška úhrady za obslužné činnosti v útulku pre jednotlivcov s deťmi je:

Prijímateľ sociálnej službyÚhrada v € / cyklus prania
za pranie a žehlenie1,20

Výška úhrady za používanie zariadenia elektroniky (mobilný telefón, tablet notebook, atď.) sa stanovuje za každé zariadenie elektroniky na 1€/mesiac.

Mgr. Gabriela Chlebcová
sociálna pracovníčka
číslo dverí:
gabriela.chlebcova@nitra.sk
Mgr. Dana Áčová
sociálna pracovníčka
číslo dverí:
dana.acova@nitra.sk
Mgr. Lucia Obertová, PhD.
sociálna pracovníčka
číslo dverí:
lucia.obertova@nitra.sk
Mária Mirgová
strážnička
číslo dverí:

Vytvorené: 26. 11. 2021
Upravené: 24. 5. 2024