Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Žiadateľ, ktorý je občanom Mesta Nitry, a spĺňa zákonné podmienky a podmienky, podáva úplnú písomnú žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky prostredníctvom Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, spolu s prílohami uvedenými v žiadosti. Žiadateľ musí mať uhradené miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad. Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre posúdi splnenie podmienok pre priznanie jednorazovej dávky a zrealizuje overenie skutočností uvedených v žiadosti o mimoriadnych výdavkoch v domácnosti žiadateľa, alebo v mieste, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava.

O priznaní nároku na jednorazovú dávku rozhoduje primátor mesta na základe odporúčania Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, ktorý zároveň odporúča množstvo, druh a sortiment nevyhnutného ošatenia a obuvi. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok.

Mgr. Denisa Cseriová
referentka sociálnych dávok a príspevkov
číslo dverí: 107
denisa.cseriova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021