Komunitné centrum

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii

  • a) poskytuje:
    • 1. základné sociálne poradenstvo,
    • 2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
    • 3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
  •  b) vykonáva preventívna aktivita,
  • c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v komunitnom centre ambulantnou formou s kapacitou 50 osôb, bezplatne počas pracovných dní od 8.00 do  16.00 hod so sídlom Komunitné centrum Orechov Dvor, 949 01 Nitra.

  • Zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre

PhDr. PaedDr. Martin Paška
asistent bývania Orechov dvor
tel.: 0903/471 089

martin.paska@nitra.sk

Mgr. Lukáš Štellár
sociálny pracovník Komunitného centra Orechov dvor
tel.: 0910/873 591

lukas.stellar@nitra.sk

Mgr. Natália Balcová
sociálny pracovník Komunitného centra Orechov dvor
tel.: 0910/873 591

natalia.balcova@nitra.sk


Vytvorené: 6. 6. 2022
Upravené: 10. 7. 2023