Sociálna výdajňa potravín

Sociálna výdajňa potravín mesta Nitry je prevádzka nachádzajúca sa v priestoroch Mestskej tržnice, vo vlastníctve mesta Nitry, v ktorej sa poskytuje bezplatná pomoc pre sociálne slabších a odkázaných obyvateľov mesta Nitry.

Účelom sociálnej výdajne potravín je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom mesta Nitry, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, a to v záujme zmiernenia ich ťažkej sociálnej situácie a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Účelom sociálnej výdajne potravín nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu. Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni potravín sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä potravín, potravinových výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby, ktorý sa nachádza v sociálnej výdajni potravín a ktorý je bezplatne darovaný oprávnenému prijímateľovi v súlade s touto smernicou. Sortiment výdajne tvoria potraviny, potravinárske výrobky a iný rozličný tovar osobnej spotreby, ktorý do sociálnej výdajne potravín darujú najmä prostredníctvom Potravinovej banky SR tretie osoby (najmä obchodné potravinové reťazce, výrobcovia potravín a pod.).

  • starobný dôchodca, ktorého výška dôchodku neprekračuje hranicu príjmu stanovenú Smernicou č. 8/2010 v znení Dodatkov
  • osoba v hmotnej núdzi, ktorej bol priznaný a poberá invalidný dôchodok
  • osoba v hmotnej núdzi vo veku 60 rokov a viac, ktorej bol priznaný a poberá vdovský alebo vdovecký dôchodok
  • rodiny v hmotnej núdzi s 3 a viac maloletými deťmi
  • občan/rodina v krízovej sociálnej situácii

O poskytnutie sociálnej služby v Sociálnej výdajni je potrebné požiadať prostredníctvom formalizovanej žiadosti Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, ktorej súčasťou sú:

  • potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
  • potvrdenie Odboru miestnych daní a poplatkov – potvrdenie, že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu

Mgr. Denisa Cseriová
referentka sociálnych dávok a príspevkov
číslo dverí: 107
denisa.cseriova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021