Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa

Mesto Nitra po splnení podmienok určených v Smernici č. 4/2007 o poskytovaní jednorazového príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Nitry v znení Dodatkov poskytuje príspevok rodičom, ktorým sa narodilo dieťa za splnenia podmienok stanovených v predmetnej smernici. Rodičom je doručená pozvánka na uvítanie dieťaťa do života. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 85 €.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo otcom.

 • Cieľová skupina
  • rodičia dieťaťa
  • matky žijúce v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva
  • osamelé matky
  • ovdovelé matky alebo otcovia
  • oprávnená osoba zapísaná ako rodič dieťaťa v rodnom liste dieťaťa,

ktorým sa narodilo dieťa, ktoré sa dožije viac ako 28 dní, má trvalý pobyt na území mesta viac ako 28 dní odo dňa narodenia a dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov.

Oprávnená osoba udelí Mestu Nitra úplne vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom poskytnutia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa na predpísanom tlačive. V prípade dieťaťa narodeného mimo územia mesta Nitry na území SR oprávnená osoba k žiadosti prikladá fotokópiu rodného listu dieťaťa; na výzvu Mesta Nitry – odboru sociálnych služieb MsÚ je povinná predložiť aj originál rodného listu k nahliadnutiu.

Mgr. Denisa Cseriová
referentka sociálnych dávok a príspevkov
číslo dverí: 107
denisa.cseriova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021
Upravené: 28. 6. 2024