Sociálna kuratela

Vykonávanie súboru opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba. Občania mesta Nitry majú možnosť pri podozrení na zanedbávanie, zneužívanie, týranie či iné prejavy poškodzovania, prípadne ohrozovania zdravia či života dieťaťa nahlásiť takéto podozrenie pracovníkom Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra alebo pracovníkom odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre. Podľa § 7 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene doplnení niektorých zákonov je každý povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa

  • Cieľová skupina
    • maloleté deti
    • mladiství
    • plnoleté fyzické osoby

  • Zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre

Mgr. Soňa Labovská
referentka sociálnej kurately
číslo dverí: 107
sona.labovska@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021