Základné sociálne poradenstvo

Vykonávanie súboru opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba. Občania mesta Nitry majú možnosť pri podozrení na zanedbávanie, zneužívanie, týranie či iné prejavy poškodzovania, prípadne ohrozovania zdravia či života dieťaťa nahlásiť takéto podozrenie

Mesto Nitra poskytuje základné sociálne poradenstvo v rámci činnosti oddelení/referátov sociálnych vecí v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne poradenstvo. Poradenské činnosti v sociálnej oblasti sú zameraná na činností a všetky typy zariadení sociálnych služieb, ktoré uvádza Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách napr.:

  • všeobecné sociálne služby pre obyvateľov
  • služby pre seniorov
  • služby pre obyvateľov v hmotnej núdzi

  • Zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre

Mgr. Soňa Labovská
referentka sociálnej kurately
číslo dverí: 107
sona.labovska@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021