Príspevok na dopravu

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je centrom pre deti a rodiny vykonávané pobytové opatrenie na základe rozhodnutia súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov Mesto Nitra môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené.

  • a) trvalý pobyt v meste Nitra,
  • b) prejavuje skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo doloží dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra, v ktorom je dieťa umiestnené,
  • c) predloží písomný doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že centrum, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky,
  • d) predloží doklad o tom, že ide o osobu v hmotnej núdzi alebo jeho príjem a príjem členov domácnosti nepresiahol hranicu životného minima.

O poskytnutie príspevku na dopravu je potrebné požiadať Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre prostredníctvom formalizovanej žiadosti. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre oprávneného žiadateľa, ktorému bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do centra, vydá na obdobie šiestich mesiacov primátor mesta Nitry.

Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi formou finančnej náhrady v plnej výške ceny cestovného lístka (autobus, vlak) z Nitry do sídla centra a späť pre aktuálny počet osôb (maximálne dve osoby). Príspevok môže byť poskytnutý v období do 1 roka od umiestnenia dieťaťa do centra. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí od vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Nitry.

  • Zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre

Mgr. Soňa Labovská
referentka sociálnej kurately
číslo dverí: 107
sona.labovska@msunitra.sk

Vytvorené: 31. 5. 2022