Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení Dodatku č. 4
Číslo 1/2005
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 12.07.2018