Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku

V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zriadených Mestom Nitra sa poskytuje starostlivosť deťom vo veku od 1 roka. V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zriadených Mestom Nitra nemožno poskytnúť starostlivosť dieťaťu so zdravotným znevýhodnením (napr. mentálnym, telesným, zmyslovým postihnutím, poruchami správania), ktorého prítomnosť v zariadení by znemožňovala uplatňovať právo ostatných detí na rovnoprávny prístup k starostlivosti a výchove, alebo právo ostatných detí na výchovu v bezpečnom prostredí, alebo by vyžadovala využívanie špeciálnych pomôcok, alebo uplatňovanie špeciálnych alebo špecifických výchovných foriem a metód. 

O poskytovanie sociálnej služby je potrebné požiadať písomne Odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre, ktorý zapíše dieťa v poradí podľa dátumu podania žiadosti do poradovníka s uvedením termínu požadovaného nástupu.

 • Sociálna službu v zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje v zariadeniach Mesta Nitry bez právnej subjektivity:
  • Mestské  detské jasle, Bazovského 1, 949 01 Nitra
  • Mestské detské jasle, Ľudovíta Okánika 6, 949 01 Nitra

Úhrada za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa je stanovená nasledovne:

Prijímateľ sociálnej službyÚhrada v €
Odborné činnosti: 
        Bežné úkony starostlivosti o dieťa140 €/mesiac
        Výchova140 €/mesiac
Obslužné činnosti 
         Stravovanie1,54 €/deň

 • Pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení starostlivosti    o dieťa do troch rokov veku, je pri poskytnutí stravy stanovená na sumu 1,54 €/deň vo výške nákladov na potraviny nasledovne:
  • desiata: 0,38 €/deň,
  • obed: 0,90 €/deň,
  • olovrant: 0,26 €/deň.

Zároveň prijímateľ sociálnej služby spolu s poplatkom za stravovanie platí aj poplatok za režijné náklady na zabezpečenie stravovania vo výške  2,50 – €/kalendárny mesiac.

 • Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku za obdobie:
  • počas ktorého je prerušená prevádzka zariadenia poskytujúceho sociálnu službu na 28 a viac po sebe nasledujúcich dní,
  • počas neprítomnosti dieťaťa v zariadení po dobu 30 a viac po sebe nasledujúcich dní z dôvodu ochorenia dieťaťa preukázaného lekárskym potvrdením.
 • Prijímateľ neplatí poplatok za stravovanie za dni, počas ktorých dieťa nebolo prítomné v zariadení a súčasne bolo odhlásené zo stravovania.

Mgr. Ľuboslava Macievičová
odborná referentka pre materské školy a mestské detské jasle
číslo dverí: 620
luboslava.macievicova@msunitra.sk
Mgr. Lenka Kováčová
referentka pre agendu materských škôl a detských jasieľ
číslo dverí: 620
lenka.kovacova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021