Sociálna služba v jedálni

 • V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
  • a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  • c) dovŕšila dôchodkový vek.


Občan si môže vybrať normálnu stravu alebo dietetickú stravu a zvoliť si stravovanie v jedálni alebo prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby.

Pre poskytnutie sociálnej služby v jedálni je potrebné, aby občan mesta Nitry písomne, prostredníctvom formalizovanej žiadosti, požiadal Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre o vydanie súhlasu s poskytovaním sociálnej služby. Odbor sociálnych služieb následne po splnení zákonných podmienok vydá oznámenia o možnosti využívať sociálnu službu v jedálni.

Mesto Nitra zabezpečuje sociálnu službu v jedálni prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, Nitra, www.szss-nitra.sk v nasledovných stravovacích zariadeniach, pričom sa uplatňuje prednostná rajonizácia podľa mestských častí:

 • Jedáleň, Baničova 12, Nitra:
  • Klokočina
  • Diely
  • Mlynárce
  • Kynek
  • Čermáň
  • Horné a Dolné Krškany
  • Párovské Háje
 • Jedáleň Olympia, Tr. A. Hlinku 57, Nitra:
  • Chrenová
  • Staré mesto
  • Zobor
  • Janíkovce
  • Drážovce
 • Jedáleň Bytový dom Senior, Krčméryho 2C, Nitra:
  • podľa záujmu žiadateľa

Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni je určená ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty obeda, v závislosti od výšky príjmu prijímateľa sociálnej služby. Za celkovú hodnotu obeda sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu obeda.

Príjem prijímateľa sociálnej služby/mesiacÚhrada prijímateľa sociálnej služby
z celkovej hodnoty obeda v €/1 obed
do výšky 300 € vrátane1,50
od 300,01 € do 420 € 2,00
viac ako 420,01 € vrátane3,00

Mgr. Denisa Cseriová
referentka sociálnych dávok a príspevkov
číslo dverí: 107
denisa.cseriova@msunitra.sk

Vytvorené: 6. 6. 2022