Odbor sociálnych služieb

Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre má významné postavenie v oblasti sociálnej politiky na území mesta Nitry. Popri štátnych orgánoch (úrad  práce, sociálnych vecí a rodiny  či sociálna poisťovňa) plní svoje samosprávne kompetencie z viacerých hľadísk:

 • vykonáva sociálnu pomoc, sociálne poradenstvo a ostatné sociálne činnosti v priamom kontakte s obyvateľmi mesta,
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre obyvateľov mesta,
 • zabezpečuje metodické usmerňovanie a kontrolu poskytovaných sociálnych služieb príspevkovej organizácii zriadenej na tento účel,
 • vypracúva strategické a koncepčné dokumenty v sociálnej a bytovej oblasti
 • a tiež zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov zameraných na rozvoj sociálnych služieb.

Výkon činností odboru je organizačne rozdelený medzi dva referáty – referát sociálnych služieb a dávok, referát sociálneho bývania a krízovej intervencie. Odbor sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb – útulok a nocľaháreň pre bezdomovcov a útulok pre jednotlivcov s deťmi  a komunitné centrum. Okrem uvedených aktivít odbor realizuje rôzne projekty (napr.: terénna sociálna práca v obciach, miestna občianska poriadková služba), ktoré sú financované zo zdrojov Európskej únie. 

Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre má významné postavenie v oblasti sociálnej politiky na území mesta Nitry. Popri štátnych orgánoch (úrad  práce, sociálnych vecí a rodiny  či sociálna poisťovňa) plní svoje samosprávne kompetencie z viacerých hľadísk:

 • vykonáva sociálnu pomoc, sociálne poradenstvo a ostatné sociálne činnosti v priamom kontakte s obyvateľmi mesta,
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre obyvateľov mesta,
 • zabezpečuje metodické usmerňovanie a kontrolu poskytovaných sociálnych služieb príspevkovej organizácii zriadenej na tento účel,
 • vypracúva strategické a koncepčné dokumenty v sociálnej a bytovej oblasti
 • a tiež zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov zameraných na rozvoj sociálnych služieb.

Výkon činností odboru je organizačne rozdelený medzi dva referáty – referát sociálnych služieb a dávok, referát sociálneho bývania a krízovej intervencie. Odbor sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb – útulok a nocľaháreň pre bezdomovcov a útulok pre jednotlivcov s deťmi  a komunitné centrum. Okrem uvedených aktivít odbor realizuje rôzne projekty (napr.: terénna sociálna práca v obciach, miestna občianska poriadková služba), ktoré sú financované zo zdrojov Európskej únie. 

 • a) zabezpečuje činnosti a agendu mesta v zmysle zákona o sociálnych službách,
 • b) rozhoduje o odkázanosti fyzických osôb na sociálne služby a zabezpečuje vyhľadávanie osôb, ktorým je potrebné poskytnúť sociálnu službu,
 • c) vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a prijímateľov sociálnych služieb,
 • d) rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 • e) zabezpečuje úlohy vyplývajúce z Inštitútu osobitného príjemcu na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke,
 • f) zabezpečuje a vedie agendu poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pre mimovládne neziskové organizácie v sociálnej oblasti,
 • g) zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
 • h) zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
 • i) zabezpečuje pochovávanie bezdomovcov v zmysle platnej legislatívy,
 • j) zabezpečuje agendu dotačných procesov a grantových projektov v oblasti sociálnych služieb, a za týmto účelom spolupracuje s organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a inými subjektmi,
 • k) vedie ekonomickú činnosti odboru.
 • a) rieši a zabezpečuje problematiku sociálneho bývania,
 • b) rieši problematiku sociálneho bývania mladých rodín, sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ľudí bez prístrešia a sociálne neprispôsobivých občanov mesta,
 • c) vedie evidenciu žiadateľov o sociálne bývanie alebo ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb, d) spolupracuje s organizáciou spravujúcou bytový fond vo vlastníctve mesta,
 • e) zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov v oblasti sociálneho bývania,
 • f) koordinuje a koncepčne sa podieľa na tvorbe dostupného bývania v meste Nitra,
 • g) zabezpečuje výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,
 • h) zabezpečuje výkon opatrení sociálnej kurately fyzických plnoletých osôb,
 • i) vykonáva terénnu sociálnu prácu,
 • j) vedie správne konanie vo veci porušovania zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
 • a) koordinuje a riadi poskytovanie sociálnej služby v útulku pre jednotlivcov s deťmi, kde sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práva a právom chránených záujmov, rozvoj pracovných zručností, nevyhnutné ošatenie a obuv,
 • b) koordinuje a riadi poskytovanie sociálnej služby v útulku pre bezdomovcov, kde sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práva a právom chránených záujmov, rozvoj pracovných zručností, nevyhnutné ošatenie a obuv,
 • c) v útulkoch sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.
 • a) koordinuje a riadi poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre, kde sa poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 • b) vykonáva preventívne aktivity a zabezpečuje záujmovú činnosť,
 • c) zabezpečuje poskytovanie odbornej pomoci všetkým obyvateľom danej lokality, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané riešenie svojho problému,
 • d) poskytuje odborné činností, iné činností a aktivity, ktorými prispieva k sociálnemu začleneniu sociálne vylúčených osôb, vytváranie predpokladov a podmienok na zvyšovanie všeobecnej, vedomostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva.

Zabezpečovanie agendy a činností pri realizácii národného projektu „NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK“ v lokalite Orechov Dvor a Dražovce v Nitre, a to najmä: Terénna sociálna práca :

 • poskytovanie základných informácií (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečovanie potrebných sociálnych služieb vrátane návrhov foriem sociálnej intervencie a plánov ďalších krokov riešenia sociálnych problémov,
 • poskytovanie individuálnych a skupinových konzultácií v sociálnej oblasti,
 • sprevádzanie sociálnych klientov do jednotlivých inštitúcií, – spolupráca a sprostredkovanie informácií medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (Obecný úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie),
 • vedenie spisovej dokumentácie sociálnych klientov, vedenie pracovných výkazov, terénnych denníkov,
 • zhromažďovanie dokumentácie a údajov, najmä demografických údajov, analyzovanie potrieb danej lokality a určovanie cieľov v dlhodobejšom horizonte,
 • spolupráca s ostatnými verejnými a neziskovými inštitúciami v sociálnej oblasti.
  Asistencia terénnej sociálnej práce:
 • zabezpečovanie a výkon asistencie pri terénnej sociálnej práci
 • vykonávanie odborných činností, najmä:
 • pomoc klientom pri vyplňovaní tlačív,
 • sprevádzanie klientov do jednotlivých inštitúcií,
 • príprava stretnutí s rodinami klientov,
 • sprostredkovanie kultúrneho začlenenia vylúčenej komunity,
 • pomoc klientom tlmočením v komunikácii so sociálnymi pracovníkmi a inými inštitúciami.
 • a) monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom, dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
 • b) kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov,
 • c) je účastná a nápomocná, po predchádzajúcom súhlase primátora mesta, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných mestom, alebo členmi MRK.

Kontakty

Mgr. Lívia Beňová
referentka pre komunitné plánovanie
číslo dverí: 110
livia.benova@msunitra.sk
Mgr. Marcela Brezinová
referentka sociálnych služieb
číslo dverí: 112
marcela.brezinova@msunitra.sk
Mgr. Denisa Cseriová
referentka sociálnych dávok a príspevkov
číslo dverí: 107
denisa.cseriova@msunitra.sk
Mgr. Andrea Dirnbachová
referentka sociálneho bývania
číslo dverí: 111
andrea.dirnbachova@msunitra.sk
Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.
referentka – koordinátorka dostupného bývania
číslo dverí: 112
zuzana.jancovicova@msunitra.sk
Mgr. Soňa Labovská
referentka sociálnej kurately
číslo dverí: 107
sona.labovska@msunitra.sk
Ing. Katarína Lehoťáková
referentka pre financovanie sociálnych služieb
číslo dverí: 109
katarina.lehotakova@msunitra.sk
Ing. Miroslava Palotášová
referentka pre ekonomickú činnosť
číslo dverí: 109
miroslava.palotasova@msunitra.sk
PhDr. Naďa Šimová
vedúca odboru sociálnych služieb
číslo dverí: 108
nada.simova@msunitra.sk
Mgr. Martina Svitačová
referentka pre sociálno patologické javy, odborná konzultantka pre oblasť domáceho násilia
číslo dverí: 110
martina.svitacova@msunitra.sk
Mgr. Martina Záhorcová
referentka sociálneho bývania
číslo dverí: 111
martina.zahorcova@msunitra.sk

Vytvorené: 21. 6. 2022