Domy opatrovateľskej služby

Slúžia najmä pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktorých zdravotný stav odôvodňuje poskytovanie osobitnej starostlivosti, alebo u ktorých možno odôvodnene predpokladať potrebu poskytovania osobitnej starostlivosti vzhľadom k veku a postupnému strácaniu ich samostatnosti s podmienkou vlastného súkromia, pričom úroveň ich sebestačnosti a mentálnych schopností nesmie klesnúť pod kritickú úroveň aktivít denného života a mentálnych schopností.

Kapacita bytových jednotiek: 1 budova, blok A, blok B, 5 nadzemných podlaží, 103 b. j., z toho 3 b. j. na prevádzku (práčovňa, opatrovateľky, kancelária sociálnej pracovníčky), garsónky, dvojgarsónky

Janka Kráľa 2, Nitra

Kapacita bytových jednotiek: 1 budova, 3 nadzemné podlažia, 24 b. j., z toho 1 b. j. na prevádzku (práčovňa, výdajňa stravy – opatrovateľská služba) 1 izbové b. j.

Bernolákova 16, Nitra

 • Podmienky pre pridelenie bytu v DOS, ktoré žiadateľ preukáže v žiadosti:
  • a) žiadateľ je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku vo veku nad 50 rokov,
  • b) žiadateľ odôvodnene potrebuje poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle platnej legislatívy a za týmto účelom je povinný žiadateľ so žiadosťou o pridelenie bytu v DOS predložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
  • c) ak žiadosť podávajú manželia alebo druh/družka, musia podmienky podľa tohto ods. splniť obaja,
  • d) žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta Nitry minimálne 5 rokov,
  • e) žiadateľ má uhradené všetky záväzky voči vlastníkovi a prenajímateľovi ku dňu podania žiadosti,
  • f) žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom v podiele 1/2 alebo väčšom bytu, bytového domu, resp. inej nehnuteľnosti určenej na bývanie.
 • Primátor mesta najmä:
  • a) schvaľuje / neschvaľuje pridelenie bytu v DOS žiadateľovi formou uzatvorenia zmluvy o nájme bytu v DOS a dobu nájmu bytu, najmenej však na dobu 3 mesiacov a najdlhšie na dobu 3 rokov,
  • b) schvaľuje / neschvaľuje vzájomnú výmenu bytov medzi nájomcami bytov v DOS,
  • c) schvaľuje / neschvaľuje pridelenie  bytu  v DOS  v prípadoch  hodných  osobitného zreteľa,
  • d) schvaľuje / neschvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy a dobu nájmu bytu, najmenej však na dobu 3 mesiacov a najdlhšie na dobu 3 rokov,
  • e) schvaľuje / neschvaľuje prihlásenie osôb na trvalý pobyt a na evidenčný list.

Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.
referentka – koordinátorka dostupného bývania
číslo dverí: 112
zuzana.jancovicova@msunitra.sk

Vytvorené: 12. 11. 2021