Bytový dom Senior

Bytový dom Senior (ďalej len „BDS“), Krčméryho 2/C, Nitra je bytový dom s nájomnými bytmi určenými pre seniorov a invalidných dôchodcov nad 50 rokov veku. Súhrn doby bývania v BDS nie je obmedzený počtom rokov.
BDS nie je zariadením sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Nájomné byty v BDS slúžia najmä pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ktorých zdravotný stav odôvodňuje poskytovanie osobitnej starostlivosti, alebo u ktorých možno odôvodnene predpokladať potrebu poskytovania osobitnej starostlivosti vzhľadom k veku a postupnému strácaniu ich samostatnosti s podmienkou vlastného súkromia, pričom úroveň ich sebestačnosti a mentálnych schopností nesmie klesnúť pod kritickú úroveň aktivít denného života a mentálnych schopností. Sociálna služba v prípade vyžiadania (opatrovateľská služba) bude poskytovaná priamo v domácom prostredí nájomcu v zmysle príslušnej VZN týkajúcej sa poskytovania sociálnych služieb.

Kapacita bytových jednotiek:
Bytový dom Senior pozostáva zo 4 nadzemných podlaží (1-izbových bytov – 12, bezbariérové byty – 3, garsóniek – 38.)

Krčméryho 2/C, Nitra

 • žiadateľ je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku vo veku nad 50 rokov,
  • ak žiadosť podávajú manželia, podmienku byť senior musí spĺňať aspoň jeden z manželov a druhý musí mať nad 50 rokov veku,
  • ak je žiadateľ invalidný dôchodca nad 50 rokov veku, jeho manžel/ka, druh/družka musí mať takisto nad 50 rokov veku,
 • žiadateľ má trvalý pobyt v Nitre minimálne 5 rokov,
 • žiadateľ má uhradené všetky záväzky voči vlastníkovi a prenajímateľovi k dátumu podania žiadosti,
 • žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom v podiele 1/2 alebo väčšom bytu, bytového domu, resp. inej nehnuteľnosti určenej na bývanie,
 • žiadateľ neprišiel o právo bývať v byte z dôvodu neplnenia svojich povinností ako nájomcu bytu.
 • Žiadateľ (v prípade manželov, druh/družka obaja) je k žiadosti o pridelenie nájomného bytu v BDS povinný predložiť nasledovné prílohy:
  • potvrdenie o všetkých druhoch príjmu, okrem invalidného alebo starobného dôchodku a dávok v hmotnej núdzi,
  • písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára.

Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.
referentka – koordinátorka dostupného bývania
číslo dverí: 112
zuzana.jancovicova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021