Bytový dom Olympia

Bytový dom Olympia má charakter nájomného bývania s nájomnými bytmi určenými pre mladých ľudí a mladé rodiny ako štartovacie nájomné byty s obmedzenou dobou nájmu. Súhrn doby bývania vrátane opakovaných nájmov v nájomnom byte v BD Olympia je limitovaný počtom rokov 5.

Kapacita bytových jednotiek:
1-izbových bytov – 49, 2-izbových bytov – 7

Trieda Andrea Hlinku 57, Nitra

 • O pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome Olympia môže požiadať žiadateľ, ak je:
  • fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a neprekročila 34 rokov veku a má trvalý pobyt na území mesta Nitry,
  • fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a neprekročila 34 rokov veku a nemá trvalý pobyt na území mesta Nitry ale pracuje, študuje alebo inak pôsobí na území mesta Nitry vo verejnom alebo spoločenskom záujme.

Za jedného žiadateľa sa považuje aj manželská dvojica, druh/družka, pričom ak žiadosť podávajú manželia, resp. druh/družka podmienky podľa ods.1 musia spĺňať obidvaja.

Evidenciu žiadostí zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre.

 • mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním spoločne posudzovaných nesmie byť nižší ako jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť, ktorú tvoria plnoleté osoby a zaopatrené neplnoleté deti, (mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých príjem poberá),
 • mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním spoločne posudzovaných nesmie byť nižší ako jedennásobok životného minima pre domácnosť, ktorú tvorí aspoň jedno nezaopatrené dieťa, (mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých príjem poberá),
 • žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom v podiele 1/2 alebo väčšom bytu, bytového domu, resp. inej nehnuteľnosti určenej na bývanie, o čom podá čestné prehlásenie, ktoré je súčasťou žiadosti,
 • žiadateľ má uhradené všetky záväzky voči vlastníkovi a prenajímateľovi k dátumu podania žiadosti.
 • Žiadateľ a s ním spoločne posudzované osoby sú k žiadosti povinné predložiť kompletne vyplnenú žiadosť a prílohy: 
  • potvrdenie o všetkých druhoch príjmu, okrem invalidného alebo starobného dôchodku a dávok v hmotnej núdzi, za predchádzajúci kalendárny rok a aktuálny príjem, resp. potvrdenie o podaní daňového priznania,
  • potvrdenie o štúdiu alebo o pracovnom pomere.
 • Primátor najmä:
  • schvaľuje / neschvaľuje pridelenie nájomného bytu žiadateľovi formou uzatvorenia zmluvy o nájme bytu,
  • schvaľuje / neschvaľuje vzájomnú výmenu nájomných bytov,
  • schvaľuje / neschvaľuje pridelenie nájomného bytu  v prípadoch  hodných  osobitného zreteľa,
  • schvaľuje / neschvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy a dobu nájmu najmenej na dobu 3 mesiacov, najdlhšie však na dobu 3 rokov,
  • schvaľuje / neschvaľuje prihlásenie osôb na trvalý pobyt a na evidenčný list.

Mgr. Martina Záhorcová
referentka sociálneho bývania
číslo dverí: 111
martina.zahorcova@msunitra.sk


Vytvorené: 12. 11. 2021