Bytové domy nižšieho štandardu Orechov dvor

Bytový dom Orechov dvor Nitra má charakter nájomného bývania s nájomnými bytmi určenými pre mladých ľudí a mladé rodiny ako štartovacie nájomné byty.

Kapacita bytových jednotiek:
4 bytové domy – 36, kontajnerov – 25

Orechov dvor, Nitra

Evidenciu žiadostí zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre

 • „MsÚ v Nitre – OSS“) zaeviduje žiadosť o pridelenie sociálneho bytu nižšieho štandardu ako opodstatnenú, ak žiadateľ je osobou staršou ako 18 rokov a spĺňa:
  • podmienky určené zákonom;
  • ďalšie podmienky stanovené týmto VZN.
 • trvalý pobyt žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb v meste Nitra najmenej 3 roky nepretržite pred podaním žiadosti;
 • žiadateľ nie je nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom v podiele 1/2 a väčšom bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie a nie je schopný sám si riešiť svoju bytovú situáciu;
 • žiadateľovi alebo osobám, ktoré žijú so žiadateľom v byte, nebola v minulosti daná výpoveď z nájmu bytu vo vlastníctve mesta z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad spojených s užívaním takéhoto bytu, a to aj v prípade, ak išlo o užívanie takéhoto bytu ako bytovej náhrady v zmysle Občianskeho zákonníka. Inak len v prípade vážnej krízovej situácie, ak je ohrozený život a zdravie žiadateľa a osôb žijúcich so žiadateľom v byte.
 • Žiadateľ je povinný preukázať splnenie podmienok pre pridelenie bytu nižšieho štandardu priložením povinných príloh:
  • príjem žiadateľa a osôb žijúcich so žiadateľom v byte za predchádzajúci kalendárny rok (predtlačené tlačivo),
  • potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní štátnych sociálnych dávok za predchádzajúci kalendárny rok (dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, materský príspevok, prídavok na dieťa a iné),
  • kópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je žiadateľ alebo osoba žijúca so žiadateľom v byte s osobou so zdravotným postihnutím, prípadne u dieťaťa so zdravotným postihnutím do 3 rokov veku potvrdenie všeobecného lekára dokladujúce zdravotné postihnutie,
  • čestné vyhlásenie, že nie je nájomcom, vlastníkom v podiele 1/2 a väčšom bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie a nie je schopný sám si riešiť svoju bytovú situáciu,
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o úplnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti, ktoré je súčasťou žiadosti.
 • Žiadateľ môže byť vyradený zo zoznamu žiadateľov o sociálny byt, alebo s ním vlastník bytu neuzatvorí novú nájomnú zmluvu ak, žiadateľ alebo osoby žijúce so žiadateľom v byte v predchádzajúcom období:
  • opakovane porušovali povinnosti nájomcu vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo z Občianskeho zákonníka, o čom vedie prenajímateľ alebo OSS – MsÚ v Nitre evidenciu,
  • poškodzovali byt, spoločné priestory nájomného domu a jeho okolie (vyjadrenie terénneho sociálneho pracovníka, resp. prenajímateľa),
  • prestali užívať sociálny byt bez jeho riadneho odovzdania prenajímateľovi bytu,
  • konali v rozpore s dobrými mravmi, čo je dokumentované zisteniami o zásahoch v byte, lokalite, oznámeniami vlastníkov susedných nehnuteľností, alebo OSS – MsÚ v Nitre.

Mgr. Martina Záhorcová
referentka sociálneho bývania
číslo dverí: 111
martina.zahorcova@msunitra.sk

Vytvorené: 12. 11. 2021