Bytový dom Dvorčanská

Bytový dom má charakter nájomného bývania s nájomnými bytmi určenými pre obyvateľov mesta Nitry. Súhrn doby bývania v nájomnom byte nie je obmedzený počtom rokov.

Kapacita bytových jednotiek: Garsóniek – 48, dvojgarsóniek – 16, 1-izbových bytov – 36, 2-izbových bytov – 1, 3-izbových bytov – 5

Dvorčianska 63 , Nitra

 • fyzické osoby od 18 rokov
 • občania mesta Nitry v bytovej núdzi
 • osoby pracujúce v meste Nitra
 • osoby pracujúce vo verejnom záujme
 • odchovanci detských domovov


Evidenciu žiadostí zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre.

 • fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a má trvalý pobyt na území mesta Nitry alebo pracuje na území mesta Nitry aspoň 5 rokov,
 • alebo pracuje vo verejnom záujme na území mesta Nitry,
 • alebo je odchovancom centra pre deti a rodinu do 25 rokov veku.


Za jedného žiadateľa sa považuje aj manželská dvojica, resp. druh/družka. Ak žiadosť podávajú   manželia, resp. druh/družka, podmienky podľa tohto VZN musí spĺňať aspoň jeden z manželov, resp. druh/družka.

 • mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním spoločne posudzovaných nesmie byť nižší ako jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť, ktorú tvoria plnoleté osoby a zaopatrené neplnoleté deti, (mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých príjem poberá),
 • mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním spoločne posudzovaných nesmie byť nižší ako jedennásobok životného minima pre domácnosť, ktorú tvorí aspoň jedno nezaopatrené dieťa, (mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých príjem poberá),
 • žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom v podiele 1/2 alebo väčšom bytu, bytového domu, resp. inej nehnuteľnosti určenej na bývanie, o čom podá čestné prehlásenie, ktoré je súčasťou žiadosti,
 • žiadateľ má uhradené všetky záväzky voči vlastníkovi a prenajímateľovi k dátumu podania žiadosti.

Žiadateľ a s ním spoločne posudzované osoby sú k žiadosti povinní predložiť kompletne vyplnenú žiadosť a potvrdenie o všetkých druhoch príjmu, okrem invalidného alebo starobného dôchodku a dávok v hmotnej núdzi, za predchádzajúci kalendárny rok a aktuálny príjem, resp. potvrdenie o podaní daňového priznania.

 • Primátor najmä:
  • schvaľuje (neschvaľuje) pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 žiadateľovi formou uzatvorenia zmluvy o nájme bytu,
  • schvaľuje (neschvaľuje) vzájomnú výmenu nájomných bytov na Dvorčanskej 63,
  • schvaľuje (neschvaľuje) pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky v zmysle § 18 ods. 5, ale preukázateľne sa nachádza vo vážnej bytovej núdzi alebo v krízovej situácii ohrozujúcej zdravie a život žiadateľa alebo osôb s ním žijúcich v spoločnej domácnosti.

Mgr. Andrea Dirnbachová
referentka sociálneho bývania
číslo dverí: 111
andrea.dirnbachova@msunitra.sk

Vytvorené: 12. 11. 2021