Odpovedáme na otázky občanov na tému suchých stromov na území Mesta Nitra

Prečo nie sú suché dreviny v meste odstránené ihneď ? 
Výrub drevín v meste sa uskutočňuje v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajinyvyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z.z. predovšetkým v čase vegetačného pokoja a mimo obdobia hniezdenia. Výrub v čase vegetačného obdobia je možný len v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy alebo eróziu.

Preto budú výruby drevín rastúcich na pozemkoch mesta, na ktoré už bol vydaný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny (pre Mesto Nitra je to obec Dolné Lefantovce), prebiehať v čase od 1. októbra do konca februára. Prioritne budú odstránené dreviny prevádzkovo nebezpečné, teda s rizikom pádu na komunikácie.

Aj v prípade, že ide o úplne suchý strom, ktorý nijako neohrozuje bezpečnosť obyvateľov, napr. bol zabezpečený zosadením výšky dreviny, je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody na výrub stromu a uskutočniť ho v čase mimo vegetačného obdobia, pretože aj suché dreviny plnia svoju biotickú funkciu v prostredí a vyčísľuje sa ich spoločenská hodnota.

Prečo sú v meste ponechávané čiastočne suché dreviny ?
Pri posudzovaní žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie. Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie jej zlého zdravotného stavu.

Vo vegetačnom období v roku 2022 sme zažili mimoriadne dlhé obdobie s nadpriemerne vysokými teplotami ovzdušia a bez zrážok, čo výrazne negatívne ovplyvnilo stav drevín v meste, mnohé dreviny reagovali na sucho defoliáciou. Obyvatelia v poslednom období preto pravidelne nahlasujú výskyt suchých stromov vo verejnej zeleni. Každý takýto podnet je dôkladne posúdený pracovníkmi odboru životného prostredia a k niektorým podnetom sa pracovníci vracajú opakovane, sledujú stav drevín počas celého vegetačného obdobia. Čiastočné preschnutie a defoliácia drevín v tomto vegetačnom období nemusí totiž znamenať nevyhnutne úhyn dreviny. Pri mnohých drevinách v prípade, že dôjde zlepšeniu klimatických podmienok v ďalších vegetačných obdobiach, môže dôjsť aj ku zlepšeniu ich zdravotného stavu. Stav niektorých drevín je možné zlepšiť pestovateľskými opatreniami, na niektoré budú vypracované aj arboristické posudky.

Chceme sa týmto poďakovať všetkým obyvateľom za ich všímavosť a požiadať ich, aby aj naďalej nahlasovali výskyt suchých a nebezpečných drevín vo svojom okolí, či už cez portál odkaz pre starostu, alebo prostredníctvom príslušných tlačív pre podnety na výrub drevín na pozemkoch patriacich Mestu Nitra.


Vytvorené: 11. 10. 2022