20. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 06. septembra 2012
27. august 2012
20. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 06. septembra 2012

20. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 06. septembra 2012 Súbory na stiahnutie(55ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 06.09.2012

Dochádzka poslancov z 20. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 06. septembra 2012 Ikona súboru - Dochadzka_poslancov_z_20._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva,_konaneho_dna_06._septembra_2012_.pdf (80 KB)

Hlasovania poslancov z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 6. 9. 2012 Ikona súboru - Hlasovania_poslancov_z_20._zasadnutia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_6._9._2012.pdf (290 KB)

Pozvánka na 20 zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 06.09.2012 Ikona súboru - Pozvanka__na_20_zasadnutie_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva,_konaneho_dna_06.09.2012.pdf (1318 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 20. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 6. septembra 2012 Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_z_20._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna__6._septembra_2012.pdf (247 KB)

Zápisnica z 20. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre Ikona súboru - Zapisnica_z_20._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre.pdf (593 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 06. september 2012

mat č. 19-2012 – Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95-MZ zo dňa 14.12.1995 v bodoch a, b Ikona súboru - mat_c._19-2012_-__Kontrola_plnenia_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._181_95-MZ_zo_dna_14.12.1995_v_bodoch_a,_b.pdf (89 KB)

mat č. 20-2012 – Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32_98 zo dňa 29.1.1998 Ikona súboru - mat_c._20-2012_-_Kontrola_plnenia_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._32_98_zo_dna_29.1.1998.pdf (54 KB)

mat č. 558-2012-1 – Návrh na naklad. s nehnuteľn.vo vlastníctve mesta Nitra a odkúpenie nehnuteľn. do vlastníctva mesta Nitra _Pardon s.r.o.,ul.J.Kráľa 65, Nitra, parc.č.7201 v k.ú Nitra_ Ikona súboru - mat_c._558-2012-1_-_Navrh_na_naklad._s_nehnuteln.vo_vlastnictve_mesta_Nitra_a_odkupenie_nehnuteln._do_vlastnictva_mesta_Nitra__Pardon_s.r.o.,ul.J.Krala_65,_Nitra,_parc.c.7201_v_k.u_Nitra_.pdf (441 KB)

mat č. 596-2012 – Návrh na vysporiadanie dvojitého vlastníctva_manž. Gabašoví_ Ikona súboru - mat_c._596-2012_-_Navrh_na_vysporiadanie_dvojiteho_vlastnictva_manz._Gabasovi__.pdf (464 KB)

mat č. 597-2012 – Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za I. polrok 2012 Ikona súboru - mat_c._597-2012_-_Sprava_z_vykonanych_kontrol_kvality_podavanych_jedal_v_skolskych_jedalnach_za_I._polrok_2012.pdf (168 KB)

mat č. 599-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _prenájom časti o výmere 18 m2 z pozemku parc.č. 73481-1 kat.úz.Nitra_ Ikona súboru - mat_c._599-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__prenajom_casti_o_vymere_18_m2_z_pozemku_parc.c._73481-1_kat.uz.Nitra_.pdf (343 KB)

mat č. 601-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _pozemok C KN parc.č. 362-22 a pozemok C KN parc.č. 362-34 k.ú. Veľké Janíkovce_ Ikona súboru - mat_c._601-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__pozemok_C_KN_parc.c._362-22_a_pozemok__C_KN_parc.c._362-34_k.u._Velke_Janikovce_.pdf (310 KB)

mat č. 602-2012 – Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Nitre č. 318-2011-MZ zo dňa 13.10.2011_Barbora Molnárová_ Ikona súboru - mat_c._602-2012_-_Navrh_na_zrusenie_uznesenia_MZ_v_Nitre_c._318-2011-MZ_zo_dna_13.10.2011_Barbora_Molnarova_.pdf (142 KB)

mat č. 603-2012 – Kontrola dodržiavania VZN mesta Nitry č. 21_2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov… Ikona súboru - mat_c._603-2012_-_Kontrola_dodrziavania_VZN_mesta_Nitry_c._21_2008_o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach,_.pdf (110 KB)

mat č. 604-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _odpredaj pozemku parc. C KN č. 4934 kat.úz. Nitra na Kostolnej ulici_ Ikona súboru - mat_c._604-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__odpredaj_pozemku_parc._C_KN_c._4934_kat.uz._Nitra_na_Kostolnej_ulici__.pdf (272 KB)

mat č. 605-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _odpredaj pozemkov parc.reg. C KN č.349-2 a 349-3 kat.úz. Nitra, Župné nám.č.1_ Ikona súboru - mat_c._605-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__odpredaj_pozemkov_parc.reg._C_KN_c.349-2_a_349-3_kat.uz._Nitra,_Zupne_nam.c.1__.pdf (307 KB)

mat č. 606-2012 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmovej položky 220- administratívne a iné poplatky a platby Ikona súboru - mat_c._606-2012_-_Sprava_o_vysledku_naslednej_financnej_kontroly_prijmovej_polozky_220-_administrativne_a_ine_poplatky_a_platby.pdf (223 KB)

mat č. 607-2012 – Návrh na zvolenie člena Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo z radov ďalších osôb Ikona súboru - mat_c._607-2012_-_Navrh_na_zvolenie_clena_Komisie_MZ_v_Nitre_pre_socialne_veci,_bytove_otazky_a_zdravotnictvo_z_radov_dalsich_osob.pdf (97 KB)

mat č. 608-2012 – Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra, s.r.o. s nebytovými priestormi mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy za rok 2011 Ikona súboru - mat_c._608-2012_-_Sprava_o_vysledkoch_hospodarenia_Sluzbyt-u_Nitra,_s.r.o._s_nebytovymi_priestormi_mesta_v_zmysle_Komisionarskej_zmluvy_za_rok_2011.pdf (182 KB)

mat č. 609-2012 – Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Komisionárskou zmluvou Ikona súboru - mat_c._609-2012_-_Navrh_rocneho_planu_nakladov_a_vynosov_za_nebytove_priestory_zverene_do_spravy_spolocnosti_Sluzbyt_Nitra,_s.r.o._Komisionarskou_zmluvou.pdf (146 KB)

mat č. 610-2012 – Návrh na odpredaj bytu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku Ikona súboru - mat_c._610-2012_-_Navrh_na_odpredaj_bytu_spolocnych_casti_domu,_spolocnych_zariadeni_domu_a_pozemku.pdf (104 KB)

mat č. 611-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Čermáň Ikona súboru - mat_c._611-2012_-_Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._10_2012_o_urceni_nazvu_ulice_v_casti_mesta_Cerman.pdf (487 KB)

mat č. 612-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 11_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Horné Krškany Ikona súboru - mat_c._612-2012_-_Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._11_2012_o_urceni_nazvu_ulice_v_casti_mesta_Horne_Krskany.pdf (480 KB)

mat č. 613-2012 – Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 27-2010-MZ zo dňa 28.01.2010 v znení uznesenia č.38-2011-MZ zo dňa 28.04.2011 _Granvia Construction, s.r.o., k.ú. Kynek parc.č. 346_ Ikona súboru - mat_c._613-2012_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_MZ_v_Nitre_c._27-2010-MZ_zo_dna_28.01.2010_v_zneni_uznesenia_c.38-2011-MZ_zo_dna_28.04.2011__Granvia_Construction,_s.r.o.,_k.u._Kynek_parc.c._346__.pdf (185 KB)

mat č. 614-2012 – Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Nitre č. 121-2012-MZ zo dňa 24.05.2012 Ikona súboru - mat_c._614-2012_-_Navrh_na_zrusenie_uznesenia_MZ_v_Nitre_c._121-2012-MZ_zo_dna_24.05.2012.pdf (100 KB)

mat č. 614-2012 – Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Nitre č. 121-2012-MZ zo dňa 24.05.2012 Ikona súboru - mat_c._614-2012_-_Navrh_na_zrusenie_uznesenia_MZ_v_Nitre_c._121-2012-MZ_zo_dna_24.05.2012.pdf (100 KB)

mat č. 615-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry _odpredaj pozemkov k.ú. Nitra C KN parc.č. 8320 a 8284-1 na Pražskej ulici_ Ikona súboru - mat_c._615-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__odpredaj_pozemkov_k.u._Nitra_C_KN_parc.c._8320_a_8284-1_na_Prazskej_ulici_.pdf (197 KB)

mat č. 616-2012 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta – prenájom pozemkov a nebytového priestoru na Mestskej tržnici, na Štefánikovej tr.50 v Nitre Ikona súboru - mat_c._616-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_majetkom_mesta_-_prenajom_pozemkov_a_nebytoveho_priestoru_na_Mestskej_trznici,_na_Stefanikovej_tr.50_v_Nitre.pdf (104 KB)

mat č. 617-2012 – Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č.404-2011-MZ zo dňa 15.12.2011 _prenájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici na Štefánikovej tr.50 v Nitre-Edita Duchoňová_ Ikona súboru - mat_c._617-2012_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_MZ_v_Nitre_c.404-2011-MZ_zo_dna_15.12.2011__prenajom_nebytovych_priestorov_v_Mestskej_trznici_na_Stefanikovej_tr.50_v_Nitre-Edita_Duchonova_.pdf (102 KB)

mat č. 618-2012 – Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy Ikona súboru - mat_c._618-2012_-_Navrh_na_delegovanie_zastupcov_mesta_do_organov_skolskej_samospravy.pdf (153 KB)

mat č. 619-2012 – Návrh na majetkoprávne usporiadanie pozemkov do vlastníctva Mesta Nitra v k.ú.Chrenová _MŠ Za Humnami_ Ikona súboru - mat_c._619-2012_-_Navrh_na_majetkopravne_usporiadanie_pozemkov_do_vlastnictva_Mesta_Nitra_v_k.u.Chrenova__MS_Za_Humnami_.pdf (236 KB)

mat č. 620-2012 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta _prenájom časti pozemku reg.C KN p.č. 1279-18, k.ú. Horné Krškany pre Alenu Miklášovú_ Ikona súboru - mat_c._620-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_majetkom_mesta__prenajom_casti_pozemku_reg.C_KN_p.c._1279-18,_k.u._Horne_Krskany_pre_Alenu_Miklasovu_.pdf (229 KB)

mat č. 621-2012 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2012 Ikona súboru - mat_c._621-2012_-_Sprava_o_vybavovani_staznosti_a_peticii_za_I._polrok_2012.pdf (232 KB)

mat č. 622-2012 – Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle Ikona súboru - mat_c._622-2012_-_Navrh_na_stanovenie_priorit_pre_podporu_projektov_v_zmysle_.pdf (118 KB)

mat č. 623-2012 – Kontrola úplnosti a pravdivosti predložených žiadostí na pridelenie obecných nájomných bytov postavených s podporou štátu, Službyt Nitra s.r.o Ikona súboru - mat_c._623-2012_-_Kontrola_uplnosti_a_pravdivosti_predlozenych_ziadosti_na_pridelenie_obecnych_najomnych_bytov_postavenych_s_podporou_statu,_Sluzbyt_Nitra_s.r.o.pdf (138 KB)

mat č. 624-2012 – Návrh na pridelenie bytu v zmysle platnej VZN č. 8_2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Nitry v znení neskorších dodatkov Ikona súboru - mat_c._624-2012_-_Navrh_na_pridelenie_bytu__v_zmysle_platnej__VZN__c._8_2004_o_zasadach_nakladania_s_bytmi__vo_vlastnictve_mesta_Nitry__v_zneni_neskorsich_dodatkov.pdf (97 KB)

mat č. 625-2012 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. polrok 2012 Ikona súboru - mat_c._625-2012_-_Vyhodnotenie_plnenia_rozpoctu_Mesta_Nitry_za_I._polrok_2012.pdf (4858 KB)

mat č. 626-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2012 Ikona súboru - mat_c._626-2012_-_Navrh_na_rozpoctove_opatrenie_v_rozpocte_Mestskych_sluzieb_Nitra_na_rok_2012.pdf (101 KB)

mat č. 627-2012 – Návrh na zámer naklad. s nehnuteľn. vo vlastníctve Mesta Nitry _urovnanie vlastníctva k elektroenerg.zar. _SO_ k BD-odlišný štandart, 36 b.j.-nižší štandard-Orechov dvor Ikona súboru - mat_c._627-2012_-_Navrh_na_zamer_naklad._s_nehnuteln._vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__urovnanie_vlastnictva_k_elektroenerg.zar.__SO__k_BD-odlisny_standart,_36_b.j.-nizsi_standard-Orechov_dvor__.pdf (103 KB)

mat č. 630-2012 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 134_2010-MZ zo dňa 06.05.2010 Ikona súboru - mat_c._630-2012_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._134_2010-MZ_zo_dna_06.05.2010.pdf (152 KB)

mat č. 632-2012 – Príloha k Správe o evidovaných požiadavkách na zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Nitry Ikona súboru - mat_c._632-2012_-_Priloha_k_Sprave_o_evidovanych_poziadavkach_na_zmeny_a_doplnky_c._4_Uzemneho_planu_mesta_Nitry.pdf (4557 KB)

mat č. 632-2012 – Správa o evidovaných požiadavkách na zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Nitry Ikona súboru - mat_c._632-2012_-_Sprava__o_evidovanych_poziadavkach_na_zmeny_a_doplnky_c._4_Uzemneho_planu_mesta_Nitry.pdf (109 KB)

mat č. 633-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 Ikona súboru - mat_c._633-2012_-_Navrh_na_rozpoctove_opatrenia_v_rozpocte_Mesta_Nitry_na_rok_2012.pdf (198 KB)

mat č. 635-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra _časť pozemku C KN p.č. 7762-3 o výmere 91,60 m2 v k.ú. Nitra_ Ikona súboru - mat_c._635-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__cast_pozemku_C_KN_p.c._7762-3_o_vymere_91,60_m2_v_k.u._Nitra_.pdf (314 KB)

mat č. 636-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra _k.ú. Zobor, časť parcely reg. C KN, parc.č. 11-1, Morušová ul._ Ikona súboru - mat_c._636-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_mesta_Nitra__k.u._Zobor,_cast_parcely_reg._C_KN,_parc.c._11-1,_Morusova_ul._.pdf (346 KB)

mat č. 637-2012 – Informatívna správa o stave právneho sporu s Dr. Cyrilom Ivanom Ikona súboru - mat_c._637-2012_-_Informativna_sprava_o_stave_pravneho_sporu_s_Dr._Cyrilom_Ivanom.pdf (173 KB)

mat č. 639-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťamo vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú. Nitra, p.č. 2758-1, Staničná ul._ Ikona súboru - mat_c._639-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostamo_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__k.u._Nitra,_p.c._2758-1,_Stanicna_ul._.pdf (297 KB)

mat č. 640-2012 – Návrh na vymenovanie náčelníka MsP_ Ikona súboru - mat_c._640-2012_-_Navrh_na_vymenovanie_nacelnika_MsP_.pdf (97 KB)

mat č. 642-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta nitra _k.ú.Kynek, E KN parc.č. 346, Granvia Construction_ Ikona súboru - mat_c._642-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_nitra__k.u.Kynek,_E_KN_parc.c._346,_Granvia_Construction__.pdf (116 KB)

mat č. 646-2012 – Návrh na odovzdanie nehn. majetku mesta Nitry do správy prísp. org. Mestské služby Nitra _Kompostáreň pre mesto Nitra_ Ikona súboru - mat_c._646-2012_-_Navrh_na_odovzdanie_nehn._majetku_mesta_Nitry_do_spravy_prisp._org._Mestske_sluzby_Nitra__Kompostaren_pre_mesto_Nitra_.pdf (110 KB)

mat č. 647-2012 – Informatívna správa BD Diely III_ Ikona súboru - mat_c._647-2012_-_Informativna_sprava_BD_Diely_III_.pdf (153 KB)

mat č. 955-2012 – Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295_2007 zo dňa 23.8.2007 Ikona súboru - mat_c._955-2012_-_Kontrola_plnenia_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._295_2007_zo_dna_23.8.2007.pdf (68 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021