34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 18.11.2021
9. november 2021

AUDIO-VIDEO záznam z 34. iadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18.11.2021

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 14.10.2021


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 18.10.2021

3.

Prehľad

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre k zasadnutiu 32. riadneho mestského zastupiteľstva, zvolané na 18.10.2021

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3.3

Materiál č. 801/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021

3.4

Materiál č. 843/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č. 147/2021 -MZ zo dňa 22. apríla 2021

3.5

Materiál č. 872/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  181/2021 – MZ  zo  dňa  20. 05. 2021

3.6

Materiál č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre  č.  352/2021 – MZ  zo  dňa  28. 10. 2021

3.7

Materiál č. 1009/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 353/2021 – MZ zo dňa 28.10.2021


4.

Materiál č. 996/2021

Správa o výsledku kontroly Financovanie investičnej akcie „Parkovisko 116-118“


5.

Materiál č. 1005/2021

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2021


6.

Materiál č. 1020/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


7.

Materiál č. 989/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


8.

Materiál č. 964/2021-1

Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4


9.

Materiál č. 912/2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry 5/2021 o určení názvu ulice v časti mesta Staré Mesto – Hornotabánska ulica


10.

Materiál č. 913/2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2021 o určení názvu ulice v časti mesta Staré Mesto  – Stará veterná ulica


11.

Materiál č. 1004/2021

Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie  pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry


12.

Materiál č. 1007/2021

Návrh  dodatku č. 1  k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Mlynárce I., Nitra


13.

Materiál č. 1006/2021

Návrh územno-plánovacej dokumentácie: „Územný plán zóny Mlynárce I., Nitra – zmeny a doplnky č. 1.“


14.

Materiál č. 993/2021

Návrh na delegovanie zástupcu mesta Nitry do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť,  a. s. so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra (IČO: 36 550 604)


15.

Materiál č. 1012/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 168/2021-MZ zo dňa 20.05.2021 (časový plán zasadnutí MR a MZ na II: polrok 2021)


16.

Materiál č. 1016/2021

Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2022


17.

Materiál č. 1015/2021

Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta)


18.

Materiál č. 1021/2021

Informatívna správa o zámeroch odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra


19.

Materiál č. 997/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN parc. č. 7487/1 v k. ú. Nitra – Petra Michaličková – Večierka Viki – obnova Nájomnej zmluvy č. j. 1748/2016/OM)


20.

Materiál č. 999/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (Ing. Daniel Škarbala)


21.

Materiál č. 1017/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (Ing. Daniel Škarbala)


22.

Materiál č. 1018/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Nitra – Pravoslávna cirkevná obec Nitra)


23.

Materiál č. 1019/2021

Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (prenájom pozemkov pre mobilné odberové miesta na diagnostiku Covid–19)


24.

Materiál č. 1022/2021

Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra počas Vianočných trhov 2021 (prenájom drevených stánkov a častí pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1578/1 v k. ú. Nitra)


25.

Materiál č. 891/2021

Návrh na zmenu Uznesenia č. 319/2020 zo dňa 19.11.2020 (návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – prenájom časti parc. reg. C KN č. 5464/6 kat. úz. Zobor, Klinčeková ul. pre Ing. Katarínu Mandalovú)


26.

Materiál č. 1001/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 357/2019-MZ zo dňa 21.11.2019, bod č. 2 (nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj areálu bývalého OSP v kat. úz. Dolné Krškany pre spol. HAKER, spol. s r. o. Nitra)


27.

Materiál č. 1023/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 357/2019-MZ zo dňa 21.11.2019, bod č. 2 (nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj areálu bývalého OSP v kat. úz. Dolné Krškany pre spol. HAKER, spol. s r. o. Nitra)


28.

Materiál č. 998/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky „C“ KN parc. č. 238/2, 238/3 a 238/4 v k. ú. Chrenová – Gabriela Nosianová)


29.

Materiál č. 1000/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 5299/1 v kat. úz. Nitra, Hornočermánska ulica)


30.

Materiál č. 1002/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 1413/2 v kat. úz. Nitra pre spoločnosť DITURIA, a. s. Levice)


31.

Materiál č. 981/2021-1

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 1413/2 v kat. úz. Nitra pre spoločnosť DITURIA, a. s. Levice)


32.

Materiál č. 1024/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj nebytového priestoru v kat. území V. Janíkovce – Miroslav Adámek)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 18.10.2021


1. 

Materiál č. 1025/2021

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra“


2. Materiál č. 1027/2021

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Komunitné centrum Dražovce“


3.

Materiál č. 1026/2021

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Obratisko cestnej verejnej dopravy Dvorčianska ulica – Nitra“


4. Materiál č. 1029/2021

3. informatívna správa k obnove Mestskej tržnice v Nitre


5. Materiál č. 1030/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie prenájmu nebytových priestorov v Obchodnom centre na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre


6.  K materiálu č. 1006/2021 Stanovisko okresného súdu Nitra
9. K materiálu č. 912/2021 Stanovisko k návrhu VZN č. 5/2021 o určení názvu ulice v časti mesta Staré Mesto – Hornotabánska ulica

Materiál č. 1031/2021

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Kultúrne centrum ZOBOR – udržateľnosť kultúrnej inštitúcie v súvislosti s pandémiou COVID-19“


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021
32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
4. október 2021