35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 16.12.2021
8. december 2021

AUDIO-VIDEO záznam z 35. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 16.12.2021

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 16.12.2021


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 16.12.2021

3.

Prehľad

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre k zasadnutiu 32. riadneho mestského zastupiteľstva, zvolané na 18.10.2021

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 253/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019-MZ zo dňa  05. 09. 2019

3.3

Materiál č. 801/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021

3.4

Materiál č. 843/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č. 147/2021 -MZ zo dňa 22. apríla 2021

3.5

Samostatná správa, Materiál č. 1051/2021

3.6

Materiál č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre  č.  352/2021 – MZ  zo  dňa  28. 10. 2021

3.7

Materiál č. 989/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 364/2021-MZ zo dňa 18.11.2021

3.8

Materiál č. 1032/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 394/2021-MZ zo dňa 18.11.2021


4.

Materiál č. 1050/2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022


5.

Materiál č. 1051/2021

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2022-2024


6.

Materiál č. 1042/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


7.

Materiál č. 964/2021-1

Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4


8.

Materiál č. 1033/2021

Informatívna správa o počte obyvateľov v jednotlivých MČ


9.

Materiál č. 1011/2021-1

Návrh na doplnenie členov VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany z radov obyvateľov


10.

Materiál č. 1035/2021

Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2022


11.

Materiál č. 1058/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995, v znení  uznesenia č. 116/2020-MZ, č. 206/2004-MZ, č. 88/2006-MZ, č. 262/2013-MZ, č. 134/2015-MZ a č. 11/2019-MZ


12.

Materiál č. 1015/2021

Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta)


13.

Materiál č. 1038/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (prenájom pozemkov na Sihoti pre spol. Pálenica Jelšovce, s.r.o., IČO: 36 771 791)


14.

Materiál č. 1043/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 5299/1 v kat. úz. Nitra, Hornočermánska ulica)


15.

Materiál č. 1052/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre (Katarína Hubáčková)


16.

Materiál č. 1053/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre (TD Transport s. r. o.)


17.

Materiál č. 1054/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 7444/1 v k. ú. Nitra (TD Transport s. r. o.)


18.

Materiál č. 1055/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom plynových kotolní a HUP na Mestskej tržnici v Nitre (Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.)


19.

Materiál č. 1057/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj nebytového priestoru v kat. území V. Janíkovce – Miroslav Adámek)


20.

Materiál č. 1049/2021

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2019-MZ zo dňa 25.04.2019 (Návrh na riešenie využitia plôch letných terás na Pešej zóne v Nitre)


21.

Materiál č. 888/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom plôch pod terasami v Nitre)


22.

Materiál č. 1062/2021

Návrh na zmenu Uznesenia č. 308/2021-MZ zo dňa 09.09.2021 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry) a  na zmenu Uznesenia č. 340/2021-MZ zo dňa 14.10.2021 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry) – odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, Ul. Moskovská, tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.


23.

Materiál č. 1036/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 289/2021-MZ zo dňa 09.09.2021 (Jánošík –odpredaj pozemkov – k.ú. Dolné Krškany)


24.

Materiál č. 1039/2021

Návrh na ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 1130/2012/OM zo dňa 24.04.2012 (Ladislav Martinec – nájomca časti pozemku „C“ KN parc. č. 1777 v k.ú. Nitra)


25.

Materiál č. 1040/2021

Návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra (Stavabbas s.r.o., stavebné objekty vybudované v rámci stavby „Administratívna budova – Veterná“)


26.

Materiál č. 1045/2021

Návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie na prevádzkovanie (SO k stavbe „Obytná skupina „HÁJIK“ Nitra“ v kat. území Párovské Háje)


27.

Materiál č. 1037/2021

Návrh na bezodplatné nadobudnutie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Príprava strategického parku Nitra – cestná infraštruktúra“ do majetku a údržby Mesta Nitra (SSC, mimoúrovňová križovatka Šindolka)


28.

Materiál č. 1041/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Chrenová, odpredaj pozemkov pod trafostanicou na Botanickej ul.)


29.

Materiál č. 1044/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (parcely registra C KN č. 803/10, č. 803/14 a č. 803/26 v kat. úz. Horné Krškany –Letná ul., lokalita „bývalé ihrisko“)


30.

Materiál č. 1046/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (jedáleň v areáli bývalého podniku Elitex v kat. úz. Dolné Krškany)


31.

Materiál č. 1047/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (obytné domy Misionárska ul. č. 1, 3, 5 a 13 v Nitre)


32.

Materiál č. 1048/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (HOTEL TENIS na parc. č. 810/15, parcela registra „C“ KN č. 810/15 a parcela registra „C“ KN č. 810/21 v kat. úz. Chrenová)


33.

Materiál č. 1059/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov v kat. úz. Zobor, Ul. Panská dolina – Ul. Pod Zlatým brehom)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 16.12.2021

1.

Materiál č. 1003/2021

Informatívna správa „NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA MESTA NITRA NA ROKY 2021 – 2040“ – strategický dokument


2.

Materiál č. 1065/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2021


3.

Materiál č. 1066/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra, Ul. Hlboká)


4.

K materiálu č. 1051/2021

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024


5.

K materiálu č. 1033/2021

Informatívna správa o počte obyvateľov v jednotlivých MČ (na základe požiadavky Mestskej rady)


6.

Otvorený list od občanov mesta Nitry

Otvorený list MZ v Nitre


7.

Materiál č. 1028/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra, Ul. Súľovská)


8.

Materiál č. 1067/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Mlynárce, Kmeťova ul. pod vodojemom)


9.

K materiálu č. 888/2021

POSTUP pri zriadení dočasnej terasy, resp. sedenia v centrálnej mestskej zóne (CMZ) v Nitre


10.

Stanoviská MR

Stanoviská Mestskej rady k materiálom predkladaným MZ v Nitre na zasadnutie konané dňa 16.12.2021


11.

Doplňujúci návrh k Materiálu č. 1051/2021

K Návrhu viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2022 – 2024Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021
32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
4. október 2021