33. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 28.10.2021
25. október 2021

AUDIO-VIDEO záznam z 33. mimriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28.10.2021

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 28.10.2021


Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 28.10.2021

3. 

Mareriál č. 973/2021-1

Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2022


4.

Materiál č. 994/2021

Návrh na pridelenie bytu vo verejnom záujme podľa § 6 ods.1 písm. d) v zmysle platnej VZN Mesta Nitra č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov


Dodatočné materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 28.10.2021

1.

Materiál č. 995/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
4. október 2021