32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.10.2021
4. október 2021

AUDIO-VIDEO záznam z 32. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.10.2021

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 14.10.2021


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 14.10.2021

3.

Prehľad

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre k zasadnutiu 32. riadneho mestského zastupiteľstva, zvolané na 14.10.2021

3.1 Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 1023/2013

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013

3.3

Materiál č. 354/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 387/2019 – MZ zo dňa 12. 12. 2019

3.4

Materiál č. 701/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295/2020 – MZ zo dňa 12.11.2020

3.5

Materiál č. 801/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

3.6

Materiál č. 843/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 147/2021 -MZ zo dňa 22. apríla 2021

3.7

Materiál č. 842/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2021-MZ zo dňa 20.05.2021

3.8

Materiál č. 958/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 260/2021-MZ zo dňa 09.09.2021


4.

Materiál č. 920/2021

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2021


5.

Materiál č. 973/2021

Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2022


6.

Materiál č. 974/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.59/2020-Mz zo dňa 7.5.2020 (Návrh na prijatie návratných zdrojov na prefinancovanie prechodného nedostatku zdrojov mesta Nitra a bežných výdavkov).


7.

Materiál č. 975/2021

Návrh na variantné riešenia návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej investičnej s.r.o. poskytnutej na základe zmluvy č.j. 2779/2019/OM zo dňa 13.12.2019


8.

Materiál č. 977/2021

Správa o výsledku kontroly financovania investičnej akcie „Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU)“ vrátane postupov verejného obstarávania


9.

Materiál č. 971/2021

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA Nitra a.s. za rok 2020


10.

Materiál č. 985/2021

Doplatok príspevku za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA NITRA, a.s. za rok 2020 a návrh jeho vysporiadania


11.

Materiál č. 976/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


12.

Materiál č. 962/2021

Návrh na odpustenie pohľadávky – 50 % nájomného v čase COVID 19 za obdobie 3 mesiacov, t.j. 3.967,85 € – GYM KLUB, spol. s r.o., IČO:35838264


13.

Materiál č. 961/2021

Informatívna správa o nezávislom posúdení právnej veci Mesto Nitra / STRABAG s.r.o.


14.

Materiál č. 979/2021

Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, so sídlom Jánskeho 7, 949 01 Nitra


15.

Materiál č. 964/2021

Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4


16.

Materiál č. 987/2021

Návrh na skrátenie merateľného ukazovateľa na projekte „Cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa“


17.

Materiál č. 970/2021

Návrh Memoranda o spolupráci medzi Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku a Mestom Nitra


18.

Materiál č. 968/2021

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra


19.

Materiál č. 984/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.164/2021-MZ zo dňa 20.5.2021 (financovanie projektových zámerov vo vzdelávacom a grantovom programe „Mladí Nitrianski filantropi 21“)


20.

Materiál č. 972/2021

Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


21.

Materiál č. 966/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – manž. Halásoví)


22.

Materiál č. 967/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, Ul. Moskovská)


23.

Materiál č. 983/2021

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Nitra – „Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého-AS Nitra“


24.

Materiál č. 965/2021

Návrh na zmenu Uznesenia č. 229/2021-MZ zo dňa 01.07.2021 (návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry – odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)


25.

Materiál č. 982/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 221/2021-MZ zo dňa 01.07.2021 (Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie na prevádzkovanie – VO k stavbe Obytný súbor PANORÁMA Nitra v kat. území Nitra)


26.

Materiál č. 969/2021

Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 238/2017-MZ zo dňa 29.06.2017 a č. 185/2019-MZ zo dňa 30.05.2019 (vecné bremeno k stavbe „NA_Kamenecká, Furmanská, 6RD-NNK“)


27.

Materiál č. 981/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena a odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra pre spoločnosť PROFINEX Pršianska terasa I, s. r. o. Banská Bystrica)


28.

Materiál č. 940/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (M.J.A. BK s.r.o. – zámer odpredaja pozemku – k.ú. Nitra)


29.

Materiál č. 986/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Nitra – Ing. Eliaš)


30.

Materiál č. 980/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (Obchodný dom Nitra, s.r.o., Framborská 12, Žilina)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 14.10.2021

1.

Materiál č. 991/2021

Návrh na pridelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre oblasť:

Podpora športových klubov – zabezpečenie športového vybavenia a materiálno technického vybavenia


2.

Materiál č. 978/2021

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti ZŠ Cabajská, Nitra


3.

Materiál č. 990/2021

Informatívna správa k upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra č. Pd 194/21/4403-5 zo dňa 24.08.2021


4.

Materiál č. 988/2021

Sadzba cestovného Mestskej autobusovej dopravy v Nitre č. 1/2021


5.

K materiálu č. 976/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


6. K materiálu č. 990/2021

Stanovisko k vyjadreniu primátora mesta č. 136535/2021/OS-PaVP k upozorneniu prokurátora sp. zn. Pd 194/21/4403-5 zo dňa 24.8.2021Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021