37. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 6. mája 2010
6. máj 2010
37. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 6. mája 2010
37. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 6. mája 2010 Súbory na stiahnutie(55 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 6. máj 2010

1682/2010 – Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová (SPF – prepojovacia komunikácia úsek pri areále Agrokomplexu GP č. 15/2009) Ikona súboru pdf (51 KB)

1742/2010 – Informatívna správa k Svetovému dňu sprievodcov cestovného ruchu 2010 Ikona súboru pdf (2766 KB)

1748/2010 – Správa o požiarovosti na území mesta Nitry v roku 2009 Ikona súboru pdf (19 KB)

1749/2010 – Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2009 Ikona súboru pdf (25 KB)

1750/2010 – Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta Nitry zo správy Mestských služieb v Nitre Ikona súboru pdf (29 KB)

1751/2010 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra a ZŠ Topoľová 8, Nitra Ikona súboru pdf (29 KB)

1752/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry ( VERKO s. r. o. Štefánikova tr. 15, Nitra) Ikona súboru pdf (32 KB)

1753/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry ( NITRACLINIK s. r. o. Jesenského ul. 2, Nitra) Ikona súboru pdf (34 KB)

1754/2010 – Návrh na pridelenie bytu podľa § 6, odst. 1 písm. d) v zmysle platnej VZN Mesta Nitra č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1,2,3 a 4 vo verejnom záujme. Ikona súboru pdf (17 KB)

1755/2010 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Ikona súboru pdf (28 KB)

1756/2010 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy ZUŠ J. Rosinského, Vajanského 1, Nitra (technické zhodnotenie budovy) Ikona súboru pdf (29 KB)

1757/2010 – Návrh na odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe športových a rekreačných zariadení mesta Nitry (Pódium do mestskej haly) Ikona súboru pdf (28 KB)

1758/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (LL real invest, s.r.o., Štúrova ul. 165, Nitra, IČO: 36 701 521) Ikona súboru pdf (55 KB)

1759/2010 – Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 250/2009-MZ zo dňa 20.08.2009 ( RH-invest spol. s r.o.) Ikona súboru pdf (29 KB)

1760/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 235/2009-MZ zo dňa 20.08.2009 ( Ing. Dušan Konc ) Ikona súboru pdf (33 KB)

1761/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Csikosová Margita) Ikona súboru pdf (31 KB)

1762/2010 – Návrh na odkúpenie nehnuteľností do majetku Mesta Nitra (Mária a Jozef Oravcoví, Braneckého 24, Nitra) Ikona súboru pdf (30 KB)

1763/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 179/2009-MZ zo dňa 25.06.2009 (zámena nehnuteľností za účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných Krškanoch) Ikona súboru pdf (36 KB)

1766/2010 – Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Shragovi Weilovi in memoriam za celoživotnú umeleckú tvorbu a reprezentáciu svojho rodného mesta Nitry a Slovenska vo svete Ikona súboru pdf (35 KB)

1768/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti a preukaznosti použitia mzdových prostriedkov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra Ikona súboru pdf (47 KB)

1769/2010 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2010 Ikona súboru pdf (33 KB)

1771/2010 – návrh zadania pre spracovanie územného plánu zóny Mlynárce I., Nitra Ikona súboru pdf (449 KB)

1772/2010 – Návrh zadania pre spracovanie územného plánu zóny Šindolka I., Nitra Ikona súboru pdf (469 KB)

1773/2010 – Informatívna správa o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2010/2011 Ikona súboru pdf (46 KB)

1774/2010 – Návrh na schválenie podpísania blankozmenky v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. ako formu zabezpečenia vystavenej bankovej záruky za úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – Ikona súboru pdf (20 KB)

1776/2010 – Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry, kat. územie Párovské Háje (Ing. Juraj Krajmer a spol.) Ikona súboru pdf (50 KB)

1777/2010 – Následná finančná kontrola evidencie a úhrady záväzkov po lehote splatnosti na MsÚ Nitra Ikona súboru pdf (45 KB)

1778/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 70/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 ( Špecialka, s.r.o.) Ikona súboru pdf (32 KB)

1779/10 – Návrh na pridelenie bytu mestským zastupiteľstvom v zmysle VZN č. 8/2004 § 4 ods. 1, písm. a) zo zoznamu žiadateľov Ikona súboru pdf (29 KB)

1780/10 – Návrh na pridelenie bytu mestským zastupiteľstvom v zmysle VZN č. 8/2004 § 4 ods. 1, písm. a) zo zoznamu žiadateľov Ikona súboru pdf (17 KB)

1781/2010 – Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra, s.r.o. s nebytovými priestormi mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy za rok 2009 Ikona súboru pdf (625 KB)

1782/2010 – Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Komisionárskou zmluvou Ikona súboru pdf (637 KB)

1783/10 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010 Ikona súboru pdf (22 KB)

1784/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom služobnéhoškolníckeho bytu v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra, 94901) Ikona súboru pdf (29 KB)

1785/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (parcelné č. 981 a parcelné č. 984, kat. územie Chrenová, v správe ZŠ, Fatranská 14, Nitra) Ikona súboru pdf (36 KB)

1786/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky pod stavbami tepelných zariadení vo vlastníctve NTS a. s. Nitra) Ikona súboru pdf (48 KB)

1787/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Denisa Révayová ) Ikona súboru pdf (35 KB)

1788/2010 – Informatívna správa o medzinárodnom projekte COMMONS – Obecná pôda Ikona súboru pdf (41 KB)

1789/2010 – Návrh na prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitry v kat. úz. Dolné Krškany (Okružná križovatka na Novozámockej ul. GP č. 24/2009) Ikona súboru pdf (40 KB)

1791/2010 – Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej školy Škultétyho 1 , Nitra Ikona súboru pdf (26 KB)

1792/2010 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Mlynárce („Pešia zóna a nové centrum Diely“) Ikona súboru pdf (39 KB)

1793/2010 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky parc. č. 3/1 v k.ú. Kynek a parc. č. 2817/13 v k.ú. Nitra) Ikona súboru pdf (31 KB)

1794/2010 – Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Podpora aktivít cestovného ruchu v meste Nitra “. Ikona súboru pdf (33 KB)

1796/2010 – Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej školy, Sčasného 22, Nitra Ikona súboru pdf (29 KB)

1807/2010 – Návrh na spolufinancovanie účasti Mesta Nitry v Programe Centrálna Európa 2007-2013 pre tretiu výzvu na realizáciu projektu „Prínos z energetickej efektívnosti pre regióny a samosprávy centrálnej Európy“ Ikona súboru pdf (55 KB)

1809/10 – Zámer na využitie časti objektu na Baničovej ulici č. 14 v Nitre za účelom zriadenia Sociálneho integračného centra Ikona súboru pdf (82 KB)

1810/10 – Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR Ikona súboru pdf (167 KB)

kontrola plnenia uznesenia +prehlad Ikona súboru pdf (53 KB)

Príloha k materiálu 1748/2010 – Správa o požiarovosti mesta Nitry v roku 2009 Ikona súboru pdf (90 KB)

Príloha k materiálu 1749/2010 – Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2009 Ikona súboru pdf (51 KB)

Príloha k materiálu 1809/2010 Ikona súboru pdf (36 KB)

prípis 37 mz 2010 Ikona súboru pdf (31 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 06.05.2010

Pozvánka na 37. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 6. mája 2010 Ikona súboru pdf (36 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 37. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 6. mája 2010 Ikona súboru pdf (389 KB)

Zápisnica z 37. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 6. mája 2010 Ikona súboru pdf (402 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021