Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Uznesenia MZ

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2 Materiál č. 253/2019 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019-MZ zo dňa  05. 09. 2019
3.3 Materiál č. 801/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021
3.4 Materiál č. 842/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2021-MZ zo dňa 20.05.2021
3.5 Materiál č. 1008/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre  č.  352/2021 – MZ  zo  dňa  28. 10. 2021
3.6 Materiál č. 1156/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 395/2021-MZ zo dňa 18.11.2021
3.7 Materiál č. 1117/2022 – Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 75/2022-MZ zo dňa 16.3.2022
3.8 Materiál č. 1254/2022 – Samostatná správa
3.9 Materiál č. 1255/2022 – Samostatná správa
3.10 Materiál č. 1250/2022 – Samostatná správa
3.11 Materiál č. 1251/2022 – predložené na MZ
3.12 Materiál č. 1125/2022 – predložené na MZ

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

4. Materiál č. 1274/2022 – Informatívna správa k Dohode o urovnaní so spoločnosťou LL real invest, s.r.o.
5. Materiál č. 1273/2022 – Návrh na uzatvorenie dohody o splátkach dlhu v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov (František Šranko F. A M.)
6. Materiál č. 1222/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Pod Zlatým brehom)
7. Materiál č. 1263/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve Mesta Nitra (Dolnomestský komposesorát Nitra p.s. – Ing. Viliam Kompas)
8. Materiál č. 1260/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre (TD Transport s. r. o.)
9. Materiál č. 1214/2022-1 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (JUDr. Podhorec a manž.- odpredaj pozemku- k.ú. Nitra )
10. Materiál č. 1210/2022-1 – Návrh na ukončenie nájomného vzťahu podľa Nájomnej zmluvy č. j. 167/2018/OM zo dňa 30.01.2018 (Ľubomír Muzika, Furmanská 33/A, Nitra)
11. Materiál č. 1246/2022 – Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra  I. etapa Chrenová – V. Janíkovce po cyklodepo Cyklochodníka Nitra – Vráble  v rámci stavby („Chodník Chrenová – Janíkovce + rozšírenie pre plánovanú Cyklotrasu Nitra Ranč DD Janíkovce ) v k.ú. Chrenová, V. Janíkovce
12. Materiál č. 1244/2022 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností parc. reg. C KN č. 803/10, 803/14 a p.č. 803/26  v kat. úz. Horné Krškany  – Letná ul., lokalita – bývalé ihrisko“
13. Materiál č. 1268/2022 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj obytných domov na Misionárskej ul. č. 1, 3, 5 a 13 v Nitre“
14. Materiál č. 1264/2022 – Návrh na odkúpenie pozemkov, stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie na prevádzkovanie (stavba Rezidencia pri Kaštieli, Kynek – FORESPO TT)
15. Materiál č. 1279/2022 – Návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitra spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. (BD 33 b.j. C 307 Tokajská, kat. územie Mlynárce)
16. Materiál č. 1248/2022 – Návrh na nadobudnutie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra (Proxima servis s.r.o., stavebný objekt SO 801 vybudovaný v rámci stavby “Rozšírenie verejných sietí Brezový Háj“)
17. Materiál č. 1256/2022 – Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitra z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. – stavba súp. č. 1638 – „Stánok pri DAB“ zapísaná na LV 3681 na pozemku parc. reg. „C“ KN č. 1578/2- zastavaná plocha, o výmere 6 m2
18. Materiál č. 1257/2022 – Návrh na ukončenie Zmluvy o výpožičke č. 525 40/002/2021 ZV, č. j. 1222/2021/OM v znení dodatku č. 1 s následkom straty účinnosti Zmluvy o nájme nehnuteľností a zriadení predkupného práva č. 525 40/003/2021, č. j. 1221/2021/OM pre nájomcu, Kreatívne centrum s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A,   831 06 Bratislava
19. Materiál č. 1231/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Martinec a manž. – odpredaj pozemku – k.ú. Nitra)
20. Materiál č. 1232/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Krausková – odpredaj pozemku – k.ú. Zobor)
21. Materiál č. 1235/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Pneuservis GAJDOŠ,s.r.o. – odpredaj pozemku – k.ú. Nitra)
22. Materiál č. 1277/2022 – Návrh na zámer odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok reg. „C“ KN parc. č. 2039/3 a časť pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2039/1 v k. ú. Nitra – František Moravčík)
23. Materiál č. 1276/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj 2 častí z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2039/1 v k. ú. Nitra(NR Invest, a. s., „Multi Development NOVÁ NITRA“)
24. Materiál č. 1236/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Kisova – odpredaj pozemku – k.ú. Nitra)
25. Materiál č. 1239/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 2410/12 v k. ú. Nitra – Juhás, Fecko)
26. Materiál č. 1253/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor, kat. úz. Nitra, kat. úz. Horné Krškany a kat. úz. V. Janíkovce (zámer zámeny nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou)
27. Materiál č. 1261/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 5299/1 v kat. úz. Nitra, Hornočermánska ulica)
28. Materiál č. 1262/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť z parcely registra „C“ KN č. 188/3 v kat. úz. Horné Krškany)
29. Materiál č. 1266/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Nitra, odpredaj pozemku  na Novozámockej ul.)
30. Materiál č. 1270/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Dražovce, Ul. Mrázová)
31. Materiál č. 1271/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Nitra – Ing. Júlia Urbanová)
32. Materiál č. 1272/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Dolné Krškany – Anna Pilová)
33. Materiál č. 1240/2022 – Návrh dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2,3 a 4
34. Materiál č. 1187/2022 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.3/2022 o nájomných bytoch
35. Materiál č. 1242/2022 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
36. Materiál č. 1258/2022 – Správa o výsledku kontroly financovania investičnej akcie „MŠ Dobšinského 2885, Nitra“ vrátane postupov verejného obstarávania
37. Materiál č. 1245/2022 – Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov vložených formou členského príspevku do záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026, vrátane kontroly postupov verejného obstarávania
38. Materiál č. 1241/2022 – Správa o výsledku kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s Mestom Nitra
39. Materiál č. 1237/2022 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2022
40. Materiál č. 1247/2022 – Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2023
41. Materiál č. 1269/2022 – Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2022 pre výzvu: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže
42. Materiál č. 1267/2022 – Návrh – Úprava grafikonu liniek č. 11, 26 a 27 s účinnosťou od 10.07.2022
43. Materiál č. 1254/2022 – Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie mesta Nitra „Kreatívne centrum Nitra“
44. Materiál č. 1265/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 194/2022-MZ zo dňa 26.05.2022
45. Materiál č. 1227/2022 – Návrh časových plánov práce komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2022
46. Materiál č. 1228/2022 – Návrh na delegovanie zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Belopotockého 2, Nitra
47. Materiál č. 1280/2022 – Návrh na odvolanie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry a návrh na zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.
48. Materiál č. 1238/2022 – Informatívna správa NTS a. s. Nitra pre Mestské zastupiteľstvo Nitra
49. Materiál č. 1255/2022 – Informatívna správa o stave priebehu a pripravenosti KC a o doterajšej činnosti
50. Materiál č. 1243/2022, Urbanistická štúdia – Návrh  územnoplánovacieho podkladu: „URBANISTICKÁ ŠTÚDIA – NOVÉ MLYNÁRCE“ 

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

1. Materiál č. 1286/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 213/2022-MZ zo dňa 26.05.2022 (dlhodobý prenájom stavby súpisné číslo 159 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1862 v kat. úz. Nitra pre  BUDÚCNOSŤ, n. o., Wilsonovo nábrežie 82, Nitra)
2. Materiál č. 1281/2022 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 2022-2026
3. Materiál č. 1285/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie prenájmu na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre
4. Materiál č. 1193/2022 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 2022-2026
5. Materiál č. 1283/2022 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
6. Materiál č. 1287/2022 – Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre cieľovú oblasť Podpora športových podujatí
7. Materiál č. 1278/2022 – Priebežná správa o činnosti COMIN pre ľudí s dočasným útočiskom z Ukrajiny za obdobie od 28.2.2022 do 11.6.2022
8. Materiál č. 1288/2022 – Informatívna správa k finančnému rozdielu ceny diela BD C -307 Tokajská, Nitra
9. Materiál č. 1282/2022 – Návrh dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitra č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry
10. Materiál č. 1284/2022 – Informatívna správa k požiadavke vyčleniť finančné prostriedky na osvetovú činnosť na základných školách k téme „bezpečné používanie kolobežiek“
11. Materiál č. 1251/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 233/2022-MZ zo dňa 07.06.2022
12. Materiál č. 1252/2022 – Uznesenie (mimoriadneho)  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 234/2022-MZ zo dňa 7.6.2022
13. Materiál č. 1250/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2022-MZ zo dňa 07.06.2022
14. Materiál č. 1237/2022 – Stanovisko MR zo dňa 14.06.2022 k mat. č. 1237/2022
15. Materiál č. 1285/2022 – Uznesenie č. 1/2022 zo dňa 17. 6. 2022 k mat. č. 1285/2022
16. Stanoviská – Stanoviská Komisie MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a Mestskej rady k materiálom predkladaným MZ v Nitre na zasadnutie konané dňa 23.06.2022


Vytvorené: 14. 6. 2022