17. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. mája 2012
15. máj 2012
17. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. mája 2012

17. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. mája 2012 Súbory na stiahnutie(39ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 24.05.2012

Dochádzka poslancov zo 17. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 24. mája 2012 Ikona súboru - Dochadzka_poslancov_zo_17._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva,_konaneho_dna_24._maja_2012.pdf (54 KB)

Hlasovania zo 17. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. 5. 2012 Ikona súboru - Hlasovania_zo_17._(riadneho)_zasadnutia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_24._5._2012.pdf (290 KB)

Pozvánka na 17. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. mája 2012 Ikona súboru - Pozvanka_na_17._zasadnutie_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_24._maja_2012_.pdf (1042 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 17. Zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. mája 2012 Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_zo_17._Zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna__24._maja_2012.pdf (255 KB)

Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre Ikona súboru - Z_a_p_i_s_n_i_c_a_zo_17._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre.pdf (324 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 24. máj 2012

mat 19-2012 Kontrola na zasadnutie MZ dňa 24.5.2012 Ikona súboru - mat_19-2012_Kontrola_na_zasadnutie_MZ_dna__24.5.2012.pdf (57 KB)

mat 20-2012 Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24.5. 2012 Ikona súboru - mat_20-2012_Kontrola_na_zasadnutie_Mestskeho_zastupitelstva_dna_24.5._2012.pdf (41 KB)

mat 471-2012 Dodatok č. 2 k VZN č. 5_2009 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry Ikona súboru - mat_471-2012_Dodatok_c._2_k_VZN_c._5_2009_o_narodnych_kulturnych_pamiatkach_a_pamatihodnostiach_mesta_Nitry_.pdf (69 KB)

mat 471-2012 Príloha k Dodatku č. 2 k VZN č. 52009 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry – 3. časť Ikona súboru - mat_471-2012_Priloha_k_Dodatku_c._2_k_VZN_c._52009_o_narodnych_kulturnych_pamiatkach_a_pamatihodnostiach_mesta_Nitry_-_3._cast.pdf (636 KB)

mat 473-2012 Návrh na rozpočt opatr v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2012 Ikona súboru - mat_473-2012_Navrh_na_rozpoct__opatr__v_rozpocte_Mestskych_sluzieb_Nitra_na_rok_2012.pdf (41 KB)

mat 475-2012 Návrh Dodatku č. 2 k Pracovnému poriadku Mestskej polície v Nitre Ikona súboru - mat_475-2012_Navrh_Dodatku_c._2_k_Pracovnemu_poriadku_Mestskej_policie_v_Nitre_.pdf (69 KB)

mat 486-2012 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Zdenek Beňačka, Tribečská 13, 949 01 Nitra) Ikona súboru - mat_486-2012_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(Zdenek_Benacka,_Tribecska_13,_949_01_Nitra).pdf (492 KB)

mat 507-2012 Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518) Ikona súboru - mat_507-2012_Navrh_na_nakladanie_s_majetkom_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(ZSE_Distribucia,_a._s.,_Culenova_6,_Bratislava,_ICO_36361518).pdf (971 KB)

mat 508-2012 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 204_2011-MZ zo dňa 30. 06. 2011, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 334_2011… A. Bihary Ikona súboru - mat_508-2012_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._204_2011-MZ_zo_dna_30._06._2011,_v_zneni_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._334_2011..._A._Bihary.pdf (626 KB)

mat 509-2012 Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku Ikona súboru - mat_509-2012_Navrh_na_odpredaj_bytov,_spolocnych_casti_domu,_spolocnych_zariadeni_domu_a_pozemku.pdf (64 KB)

mat 510-2012 Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu plynovej kotolni v bytovom dome na ulici Hodžova 2, 4, 6, s.č. 393 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 2890, 2891, 2892 Ikona súboru - mat_510-2012_Navrh_na_odpredaj_spoluvlastnickeho_podielu_plynovej_kotolni_v_bytovom__dome__na__ulici__Hodzova_2,_4,_6,__s.c._393__a_idealnej_casti_pozemku_parcelne_cislo__2890,_2891,_2892.pdf (63 KB)

mat 513-2012Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Nitra (prenájom dvora na Hodžovej ul. 2,4,6 – parc. č. 2893) Ikona súboru - mat_513-2012Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_v_k.u._Nitra_(prenajom_dvora_na_Hodzovej_ul._2,4,6_-_parc._c._2893).pdf (383 KB)

mat 514-2012 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (NDS, pozemky v k.ú. H. Krškany, k.ú. Nitra, rýchlostná komunikácia R1) Ikona súboru - mat_514-2012_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra_(NDS,_pozemky_v_k.u._H._Krskany,_k.u._Nitra,_rychlostna_komunikacia_R1).pdf (998 KB)

mat 516-2012 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6_2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Ikona súboru - mat_516-2012_Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._6_2012_o_poskytovani_socialnych_sluzieb,_o_sposobe_a_vyske_uhrad_za_socialne_sluzby_.pdf (241 KB)

mat 517-2012 Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2012 Ikona súboru - mat_517-2012_Navrh_casoveho_planu_zasadnuti_Mestskej_rady_a_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_na_II._polrok_2012.pdf (58 KB)

mat 518-1-2012 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 94_2012-MZ zo dňa 5.4.2012 (zámer zámeny Pardon s.r.o., parc. č. 720_1 k.ú. Nitra) Ikona súboru - mat_518-1-2012_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._94_2012-MZ_zo_dna_5.4.2012_(zamer_zameny_Pardon_s.r.o.,_parc._c._720_1_k.u._Nitra).pdf (64 KB)

mat 518-2012 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (Pardon s.r.o., ul.J.Kráľa 65, Nitra, parc. č. 720_1) Ikona súboru - mat_518-2012_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra_v_k.u._Nitra_(Pardon_s.r.o.,_ul.J.Krala_65,_Nitra,_parc._c._720_1).pdf (593 KB)

mat 524-2012 Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra (stavba pavilónu, technologická časť kuchyne) Ikona súboru - mat_524-2012_Navrh_na_odovzdanie_nehnutelneho_majetku_mesta_Nitry_do_spravy_ZS_Tulipanova,_Tulipanova_1,_Nitra_(stavba_pavilonu,_technologicka_cast_kuchyne).pdf (60 KB)

mat 528-2012 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (parc. č. 1365_8 kat. úz. Nitra) Ikona súboru - mat_528-2012_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(parc._c._1365_8_kat._uz._Nitra).pdf (424 KB)

mat 529 – 2012 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 810_13 a časť pozemku parc. č. 810_19 kat. úz. Chrenová ) Ikona súboru - mat_529_-_2012_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(pozemok_parc._c._810_13_a_cast_pozemku_parc._c._810_19_kat._uz._Chrenova_).pdf (188 KB)

mat 530-2012 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Slovenský zväz technických športov, ZO FÉNIX Motoklub) Ikona súboru - mat_530-2012_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(Slovensky_zvaz_technickych_sportov,_ZO_FENIX_Motoklub).pdf (541 KB)

mat 531-2012 Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu Ikona súboru - mat_531-2012_Navrh_na_zvolenie_prisediacej_sudkyne_z_radov_obcanov_pre_Okresny_sud_Nitra_na_funkcne_obdobie_4_rokov_od_zlozenia_slubu.pdf (70 KB)

mat 532-2012 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Veolia Transport services s. r. o., Štúrova 72, Nitra) Ikona súboru - mat_532-2012_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(Veolia_Transport_services_s._r._o.,_Sturova_72,_Nitra).pdf (373 KB)

mat 533-2012 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová Ikona súboru - mat_533-2012_Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._7_2012_o_urceni_nazvu_ulice_v_casti_mesta_Chrenova.pdf (233 KB)

mat 534-1-2012 Stanovisko k návrhu na prijatie úveru Ikona súboru - mat_534-1-2012_Stanovisko_k_navrhu_na_prijatie_uveru_.pdf (55 KB)

mat 535-2012 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 Ikona súboru - mat_535-2012_Navrh_na_rozpoctove_opatrenia_v_rozpocte_Mesta_Nitry_na_rok_2012.pdf (73 KB)

mat 537-2012 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom Stavebného objektu SO 08- Bezkanálové rozvody TÚV a ÚK, parc. č. 425_1, kat. územie Mlynárce) Ikona súboru - mat_537-2012_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(prenajom_Stavebneho_objektu_SO_08-_Bezkanalove_rozvody_TUV_a_UK,_parc._c._425_1,_kat._uzemie_Mlynarce).pdf (82 KB)

mat 538-2012 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia v Centre voľného času Domino Ikona súboru - mat_538-2012_Sprava_o_vysledku_naslednej_financnej_kontroly_hospodarenia_v_Centre_volneho_casu_Domino.pdf (78 KB)

mat 542-2012 Návrh Dodatku č. 3 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre Ikona súboru - mat_542-2012_Navrh_Dodatku_c._3_Organizacneho_poriadku_prispevkovej_organizacie_Sprava_zariadeni_socialnych_sluzieb_v_Nitre.pdf (69 KB)

mat 543-2012 Návrh Dodatku č. 8 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre v znení dodatkov č. 1-7 Ikona súboru - mat_543-2012_Navrh_Dodatku_c._8_Zriadovacej_listiny_prispevkovej_organizacie_Sprava_zariadeni_socialnych_sluzieb_v_Nitre_v_zneni_dodatkov_c._1-7.pdf (60 KB)

mat 547-2012 Návrh Smernice mesta Nitry č. 5_2012 o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií a služieb mimovládnych a neziskových organizácií pôsobiacich na území mesta Nitry Ikona súboru - mat_547-2012_Navrh_Smernice_mesta_Nitry_c._5_2012_o_rieseni_najomnych_vztahov_a_uhrade_energii_a_sluzieb_mimovladnych_a_neziskovych_organizacii_posobiacich_na_uzemi_mesta_Nitry_.pdf (121 KB)

mat 547-2012 Príloha Žiadosť Smernica _Energie Ikona súboru - mat_547-2012_Priloha_Ziadost_Smernica__Energie.pdf (117 KB)

mat 552-2012 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.91_2012-MZ zo dňa 5.4.2012 (NSK) Ikona súboru - mat_552-2012_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c.91_2012-MZ_zo_dna_5.4.2012_(NSK).pdf (766 KB)

mat 554-2012 Návrh podnikateľského zámeru Nitrianskej investičnej, s.r.o. Ikona súboru - mat_554-2012_Navrh_podnikatelskeho_zameru_Nitrianskej_investicnej,_s.r.o._.pdf (68 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021