10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 21.09.2023

10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 21.09.2023

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, ZápisnicaVideo záznam, Youtube záznam

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre

3.1 Materiál č. 19
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2 Materiál č. 906/2017
– prednostovi mestského úradu v súčinnosti s Mestskou políciou v Nitre zabezpečiť v pravidelných štvrťročných intervaloch predkladanie informatívnej správy o evidovaných porušeniach dodržiavania povolených otváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta Nitra, ako aj spôsob riešenia takýchto porušení
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2016
– MZ zo dňa 13.10.3016
– K bodu: Rôzne

3.3 Materiál 143/2019
– Správa o žiadosti MH Invest, s.r.o., na obstaranie zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  126/2019
– MZ zo  dňa  25.04.2019

3.4 Materiál č. 253/2019
– Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch Chrenová, Janíkovce
– Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  285/2019
– MZ zo  dňa  05.09.2019

3.5 Materiál č. 555/2020
– Vyčleniť pracovníka v projektovom tíme odboru projektového a strategického riadenia  na pomoc a podporu pre proces vyhľadávania, predkladania, realizácie a administrácie projektov pre materské a základné školy
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  145/2020
– MZ  zo dňa 18.06.2020
– K bodu: Diskusia

3.6 Materiál 559/2020
– útvaru hlavného architekta:
1.A Návrh na obstaranie Územného plánu zóny Veľké Janíkovce – lokalita ulíc Hlavná, Rabčekova a Golianovská
1.B V spolupráci s odborom ekonomiky a rozpočtu, odborom verejného obstarávania a s odborom služieb úradu zabezpečiť potrebné náležitosti a proces obstarania Územného plánu zóny MČ Janíkovce
2. Odborné stanovisko k návrhu plnenia záväznej časti Územného plánu
3. Predložiť Informatívnu správu o stave, funkčnosti a majetkových pomerov vo vzťahu
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  149/2020
– MZ zo dňa  18.06.2020
– K bodu: Diskusia

3.7 Materiál 757/2021
– vedúcemu projektového odboru projektového a strategického riadenia predkladať štvrťročne informatívnu správu o vyhlásených výzvach a podaných projektoch o ktoré sa uchádza mesto Nitra
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  35/2021
– MZ  zo dňa 04.02.2021
– K bodu: Diskusia

3.8 Materiál č. 758/2021
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia vypracovať ideový návrh na vhodnú adaptáciu budovy bývalej jedálne Elitex pre spoločenské využitie v zmysle aktuálnej ponuky výziev zo štátu, poprípade EÚ
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 36/2021
– MZ zo dňa 04.02.2021
– K bodu: Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 36/2021-MZ zo dňa 04.02.2021

3.9 Materiál č. 801/2021
– prednostovi mestského úradu na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021
– MZ zo dňa 17.03.2021
– K bodu: Diskusia

3.10 Materiál 843/2021
– prednostovi mestského úradu v Nitre zabezpečiť v spolupráci s poverenými zamestnancami MsÚ predkladať MR a MZ informatívnu správu k termínu 7 pracovných dní pred konaním MR k plneniu podnetov na portály Odkaz pre starostu
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 147/2021
– MZ zo dňa 22.04.2021
– K bodu: Diskusia

3.11 Materiál č. 860/20201
– štatutárom združenia Nitra 2026 vykonať všetky právne a administratívne úkony podľa tohto uznesenia
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 156/2021
– MZ zo dňa 20.05.2021
– K bodu: Návrh na schválenie zástupcov mesta do kontrolného orgánu záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026

3.12 Materiál č. 1008/2021
– prednostovi MsÚ na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021
– MZ zo dňa 28.10.2021
– K bodu: Diskusia

3.13 Materiál č. 1156/2022
– odboru investičnej výstavby a rozvoja predkladať informatívnu správu poslancom MZ o vykonaných krokoch vedúcich k získaniu stavebného povolenia k investičnej akcii „MK Hollého + výbočisko“ a to 1x za štvrťrok
– Uznesenie z Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 395/2021
– MZ zo dňa  18.11.2021
– K bodu: Diskusia

3.14 Materiál 1099/2022
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia:
– zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k stavbe BD Tehelná v zmysle výrokovej časti tohto uznesenia, za podmienok uzatvorenej Zmluvy o dielo č. j. 16/2020/OVaR v znení neskorších dodatkov a súčasne pri dodržaní odporučenia pre vypracovanie “Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve” vydaného poskytovateľom ŠFRB
– zabezpečiť uzatvorenie dohody o postúpení všetkých práv a prevzatí všetkých povinností pre vydané povolenia pre stavbu BD Tehelná v prospech DYNAMIK REAL 2, s.r.o. ako dodávateľa a pre vstup dodávateľa ako stavebníka do už začatých správnych konaní o vydanie týchto povolení pre stavbu tak, aby bol dodávateľ na všetkých povoleniach uvedený ako stavebník stavby
– prednostovi mestského úradu zmluvne obstarať odborne spôsobilú osobu so skúsenosťami s rozsiahlymi stavbami na vykonávanie externého stavebného dozoru v mene objednávateľa s dôrazom na dodržanie realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie, dodržanie podmienok budúcej kúpnej zmluvy a podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 43/2022
– MZ zo dňa 10.02.2022
– K časti: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo investičný zámer obstarania stavby “BD Tehelná – 220 bytov bežného štandardu a technickej vybavenosti” (ďalej aj ako „BD Tehelná“) a návrh jeho financovania

3.15 Materiál č. 1166/2022 
– prednostovi mestského úradu zabezpečiť vyčlenenie v rozpočte mesta 120 tis. Eur na odstránenie technických nedostatkov plynotesných CO krytov
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 139/2022
– MZ zo dňa 21.04.2022
– K bodu: Informatívna správa o  počte a technickom stave krytov civilnej ochrany v meste Nitra. Predloženie návrhu opatrení na zvýšenie kapacity krytov CO a zlepšenie ich technického stavu a materiálneho vybavenia. Vyčísliť náklady na realizáciu jednotlivých opatrení a zadefinovať možné zdroje financovania

3.16 Materiál č. 1374/2022
– prednostovi Mestského úradu v Nitre upraviť a predložiť návrh na zmenu VZN č. 2/95 a nastaviť postup odpredaja bytov v súlade s platnými právnymi predpismi
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 437/2022
– MZ zo dňa 06.10.2022
– K bodu: Diskusia

3.17 Materiál 1433/2022 
– ukladá vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 508/2022
– MZ zo dňa 20.12.2022
– K bodu: Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2023 – 2025

3.18 Materiál 57/2023 
– prednostovi Mestského úradu predložiť novú koncepciu na riešenie spoločenských problémov v MČ rozšírenú na celé mesto a doplnenú o prehľad zloženia MRK v štruktúre počet detí, seniorov a obyvateľov v aktívnom veku
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 93/2023
– MZ zo dňa 21.09.2023
– K bodu: Informatívna správa k plneniu Akčného plánu na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany za II. polrok 2022

3.19 Materiál 121/2023 
– prednostovi Mestského úradu v Nitre predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2023
– MZ zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.20 Materiál č. 136/2023
(Samostatná správa, mat. č. 136/2023)

3.21 Materiál č. 165/2023 
– prednostovi mestského úradu v Nitre predložiť do najbližšieho zastupiteľstva ako samostatný materiál návrh na úpravu cien parkovného
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 184/2023
– MZ zo dňa 27.04.2023
– K bodu: Diskusia

3.22 Materiál č. 254/2023 
– prednostovi MsÚ úlohu predložiť na najbližšie rokovanie MZ Informatívnu správu o výkone kontroly zmluvy s dopravcom Transdev, kontrolu výpadkov spojov, neskorých nástupov spojov, kontroly ubehnutých kilometrov, kontroly schvaľovania výnimiek dopravcovi a počet a výšku sankcií uložených dopravcovi Transdev za prípadné porušenie zmluvy a kontrolu výsledného ročného vyúčtovania za rok 2022
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 185/2023
– MZ zo dňa 21.09.2023
– K bodu: Rôzne

3.23 Materiál č. 105/2023 
– prednostovi mestského úradu štvrťročne predkladať mestskému zastupiteľstvu Informatívnu správu – zoznam dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s mestom Nitra
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 747/2022
– MZ zo dňa 12.12.2022
– K bodu: Rôzne

3.24 Materiál č. 134/2023
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 226/2023
– MZ zo dňa 11.04.2023
– K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (mat. 1065/2017)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 222/2023
  Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.
 2. Materiál č. 223/2023
  Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta pre Súkromnú základnú umeleckú škola, Ďurkova 18, Nitra (TRALAškola)
 3. Materiál č. 248/2023
  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Nitry za prvý polrok 2023
 4. Materiál č. 237/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom plôch pod terasami v Nitre)
 5. Materiál č. 241/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku parc. reg. C KN č. 4242/12 kat. úz. Zobor, Kodályova ul.)
 6. Materiál č. 242/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v k. ú. Mlynárce – KOVOŠROT E&R)
 7. Materiál č. 244/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku pod stavbou parcela registra C KN č. 3397, k. ú. Nitra – Kluchova ulica)
 8. Materiál č. 224/2023
  Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (odpredaj pozemku parc. reg. E KN č.4577/72 – Mgr. Dvornická a spol., k.ú. Nitra)
 9. Materiál č. 227/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Tatiana Foltánová, Mikovíniho 406/14, 949 01 Nitra)
 10. Materiál č. 228/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Viktoria Falconer s manž., Podhájska 36, 949 01 Nitra)
 11. Materiál č. 229/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Ľubomír Urban s manž., Buková 6, 949 01 Nitra)
 12. Materiál č. 266/2023
  Návrh na nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, ZUŠ Art Pegas)
 13. Materiál č. 245/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok na parcele registra C KN č. 819/5 v k. ú. Nitra – VBC Nitra s.r.o. – vypracovanie dodatku k Nájomnej zmluve č. j. 915/07/OM v znení dodatku č. 1, 2, 3)
 14. Materiál č. 214/2023
  Návrh na uzatvorenie Dodatkov č.19 a 21 k Zmluve o prevádzkovaní č.43/05/03746/09 zo dňa 01.10.2009 (Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.)
 15. Materiál č. 251/2023
  Návrh na udelenie súhlasu s podnájmom nehnuteľností – „Čistiarne odpadových vôd Nitra“ v k.ú. Dolné Krškany
 16. Materiál č. 236/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 161/2023-MZ zo dňa 27.04.2023 (prenájom pozemku v k. ú. Nitra – Mavarest, s.r.o.)
 17. Materiál č. 225/2023
  Návrh na poskytnutie účelovej dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2023 pre HK Nitra, s.r.o., v zmysle čl. V ods. 11 až 13 zmluvy o výpožičke č. 143/2020/OM
 18. Materiál č. 238/2023
  Návrh na odňatie a odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry do výkonu správy ( v kat. území Nitra – ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre)
 19. Materiál č. 243/2023
  Návrh na odpustenie dlhu (Peter Janovič BUFET SIHOŤ, Schurmanova 1207/9, 949 01 Nitra, IČO: 32 761 686)
 20. Materiál č. 239/2023
  Návrh na odkúpenie pozemkov a stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie na prevádzkovanie (k stavbe Obytná skupina „Nové Janíkovce“ v kat. území Veľké Janíkovce)
 21. Materiál č. 234/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 268/2023-MZ zo dňa 19.06.2023 (zriadenie vecného bremena, kat. úz. Nitra, Jurkovičova ul.)
 22. Materiál č. 235/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 167/2023-MZ zo dňa 27.04.2023 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – Zdenek Studený, Katarína Šullová))
 23. Materiál č. 260/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 272/2023-MZ zo dňa 19.06.2023 (nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre LOKATRADE s.r.o.)
 24. Materiál č. 226/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Dolné Krškany – Ivan Fölkel)
 25. Materiál č. 230/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (BerCash s.r.o., so sídlom Komenského 2072/13, 949 01 Nitra)
 26. Materiál č. 231/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (JUDr. Jozef Molnár s manželkou, Klinčeková 31, 949 01 Nitra)
 27. Materiál č. 240/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra na parcele reg. C KN č. 3399 (Hodžova a Kluchova ul. – spoločenstvá 4-byt. jednotiek)
 28. Materiál č. 247/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj časti pozemku v kat. území Nitra – Ing. Daniel Kis)
 29. Materiál č. 220/2023
  Návrh na odvolanie a návrh na voľbu predsedu komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti
 30. Materiál č. 256/2023
  Návrh na zmeny v členstve vo výboroch mestských častí
 31. Materiál č. 255/2023
  Návrh na zmeny v členstve v stálych komisiách Mestského zastupiteľstva v Nitre
 32. Materiál č. 270/2023
  Návrh na voľbu zástupcu mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry
 33. Materiál č. 271/2023
  Návrh na predĺženie funkčného obdobia konateľa obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.
 34. Materiál č. 259/2023
  Informatívna správa o vykonaní kontroly Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
 35. Materiál č. 232/2023
  Štatút Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu
 36. Materiál č. 233/2023
  Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2023 pre výzvu: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže
 37. Materiál č. 249/2023
  Informatívna správa o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2023/2024
 38. Materiál č. 250/2023
  Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1, 2 ,3 , 4, 5 a 6
 39. Materiál č. 221/2023
  Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu
 40. Materiál č. 258/2023
  Zoznam požiadaviek Mestskej polície v Nitre s vyčíslením nákladov (rekonštrukcie, kamery a pod.)
 41. Materiál č. 136/2023
  Rozšírenie obsluhy MHD
 42. Materiál č. 167/2023
  Návrh Zadania urbanistickej štúdie: „ČASŤ PRIESTOROVO FUNKČNÉHO CELKU AGROKOMPLEX, NITRA – CHRENOVÁ “
 43. Materiál č. 252/2023
  Návrh Akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre na roky 2023-2025
 44. Materiál č. 262/2023
  Návrh na poskytnutie finančných transferov pre Nitriansku investičnú s.r.o.
 45. Materiál č. 263/2023
  Návrh na zníženie finančných transferov pre Nitriansku investičnú s.r.o. a poskytnutie dotácie pre TJ AC Nitra
 46. Materiál č. 264/2023
  Návrh na zníženie finančných transferov pre Nitriansku investičnú s.r.o.
 47. Materiál č. 269/2023
  Návrh na poskytnutie dotácie pre FK Janíkovce a ŠK Dolné Krškany
 48. Materiál č. 268/2023
  Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov projektu Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre financovaných z Plánu obnovy a odolnosti

Dodatočné materiály a stanoviská k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 273/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – (časť pozemku „E“ KN parc. č. 1762/101 v k. ú. Nitra – RED_constructor s.r.o.)
 • Materiál č. 267/2023
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023
 • Materiál č. 279/2023
  Návrh na prijatie krátkodobého úveru na predfinancovanie projektov s podporov EU fondov do výšky 10 mil. €
 • Materiál č. 277/2023
  Návrh Dodatku č. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry
 • Materiál č. 265/2023
  Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko 2021-2027 na rekonštrukciu a modernizáciu základnej školy Topoľová
 • Materiál č. 281/2023
  Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko 2021-2027 na rekonštrukciu a modernizáciu základnej školy kráľa Svätopluka
 • Materiál č. 274/2023
  Informatívna správa o stave projektov financovaných z externých zdrojov
 • Materiál č. 275/2023
  Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov realizovaných projektov z IROP
 • Materiál č. 278/2023
  Návrh na určenie základných východísk pre zmenu  príspevkovej organizácie Kreatívne centrum na Mestské kultúrne centrum Nitra (MKC Nitra)
 • Materiál č. 280/2023
  Návrh na určenie východísk pre zriadenie novej príspevkovej organizácie – „Mestský majetok a športoviská – MMŠ Nitra“
 • Materiál č. 282/2023
  Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na zabezpečenie avalistu pre podpis blankozmenky pre projekty realizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. v rámci OPKŽP
 • Materiál č. 246/2023
  Memorandum o spolupráci medzi Mestom Nitra a GOC Nitra Development. s.r.o.

Vytvorené: 12. 9. 2023
Upravené: 13. 10. 2023