23. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. novembra 2012
15. november 2012
23. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. novembra 2012

23. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. novembra 2012 Súbory na stiahnutie(32 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 15.11.2012

Dochádzka poslancov z 23.(riadneho) zasadnutia Mestského Zastupiteľstva konaného, dňa 15.11.2012 Ikona súboru - Dochadzka_poslancov_z_23.(riadneho)__zasadnutia_Mestskeho_Zastupitelstva_konaneho,_dna_15.11.2012.pdf (82 KB)

Hlasovania poslancov z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15.11. 2012 Ikona súboru - Hlasovania_poslancov_z_23__zasadnutia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_konaneho_dna_15__11__2012.pdf (230 KB)

Pozvánka na 23. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 15.11.2012 Ikona súboru - Pozvanka_na_23._zasadnutie_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva,_konaneho_dna_15.11.2012_.pdf (1524 KB)

Uznesenie všeobecne záväzné nariadenia a ďalšie rozhodnutia z 23. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15.11.2012 Ikona súboru - Uznesenie_vseobecne_zavazne_nariadenia_a_dalsie_rozhodnutia_z_23__zasadnutia__riadneho__Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_konaneho_dna_15__11__2012.pdf (182 KB)

Zápisnica z 23. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 15.11.2012 v Nitre Ikona súboru - Zapisnica_z_23.__zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva,_konaneho_dna_15.11.2012_v_Nitre.pdf (219 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 15. november 2012

mat.č.19-2012-Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95-MZ zo dňa 14.12.1995 Ikona súboru - mat.c.19-2012-Uznesenie_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._181_95-MZ_zo_dna_14.12.1995.pdf (87 KB)

mat.č.651-2012-Návrh na urovnanie vlastníctva k elektroenergetickým zariadeniam _stavebným objektom_ k BD – odlišný štandard, 36 b. j. – nižší štandard – Orechov dvor_ Ikona súboru - mat.c.651-2012-Navrh_na_urovnanie_vlastnictva_k_elektroenergetickym__zariadeniam__stavebnym_objektom__k__BD__-_odlisny_standard,__36_b._j._-_nizsi_standard_-_Orechov_dvor_.pdf (134 KB)

mat.č.679-2012-Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2012 Ikona súboru - mat.c.679-2012-Navrh_rozpoctoveho_opatrenia_v_rozpocte_prispevkovej_organizacie_Sprava_zariadeni_socialnych_sluzieb_v_Nitre_na_rok_2012.pdf (216 KB)

mat.č.689-2012-Návrh na odňatie majetku zo správy ZŠ Na Hôrke a následné odovzd. majetku do správy príspev. organiz. Správa šport. a rekreač. zariad. _viacúčel. ihrisko Diely Ikona súboru - mat.c.689-2012-Navrh_na_odnatie_majetku_zo_spravy_ZS_Na_Horke_a_nasledne_odovzd._majetku_do_spravy_prispev._organiz._Sprava_sport._a_rekreac._zariad.__viacucel._ihrisko_Diely_.pdf (101 KB)

mat.č.690-2012-Návrh na odovzdanie majetku do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra Ikona súboru - mat.c.690-2012-Navrh_na_odovzdanie_majetku_do_spravy_prispevkovej_organizacii_Mestske_sluzby_Nitra_.pdf (136 KB)

mat.č.692-2012 – Návrh na udelenie súhlasu s podnájmom ČOV_ Ikona súboru - mat.c.692-2012_-_Navrh_na_udelenie_suhlasu_s_podnajmom_COV_.pdf (133 KB)

mat.č.694-2012 – Správa o výsledku kontr oprávn prenáj parkov plôch pred Zimným štadiónom v Nitre Ikona súboru - mat.c.694-2012_-_Sprava_o_vysledku_kontr__opravn__prenaj__parkov__ploch_pred_Zimnym_stadionom_v_Nitre.pdf (108 KB)

mat.č.697-2012 – o výsledku NFK hospodár a účeln použitia fin prostr pre týždenník ECHO _2_ Ikona súboru - mat.c.697-2012__-_o_vysledku_NFK__hospodar__a_uceln_pouzitia___fin__prostr_pre__tyzdennik_ECHO__2_.pdf (148 KB)

mat.č.702-2012-návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _Wemart s.r.o., časť pozemku parc.č. 60-6 v k.ú. Zobor_ Ikona súboru - mat.c.702-2012-navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__Wemart_s.r.o.,_cast_pozemku_parc.c._60-6_v_k.u._Zobor_.pdf (414 KB)

mat.č.703-2012-návrh na uzatvor. nájomn. zmluvy na časť pozemku parc.č.1491-7 v k.ú. Dolné Krškany _L.K.P., s.r.o., Komárňanská cesta 3, N. Zámky_ Ikona súboru - mat.c.703-2012-navrh_na_uzatvor._najomn._zmluvy_na_cast_pozemku_parc.c.1491-7_v_k.u._Dolne_Krskany__L.K.P.,_s.r.o.,_Komarnanska_cesta_3,_N._Zamky_.pdf (200 KB)

mat.č.704-2012-Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _J. Lenická a spol., prenájom pozemku na Rázusovej ul. 12 a 14_ Ikona súboru - mat.c.704-2012-Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__J._Lenicka_a_spol.,_prenajom_pozemku_na_Razusovej_ul._12_a_14_.pdf (129 KB)

mat.č.705-2012-Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _V.Jankulárová, k.ú. Nitra, parc. č. 5735-1, ul. J. Mrvu_ Ikona súboru - mat.c.705-2012-Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__V.Jankularova,_k.u._Nitra,_parc._c._5735-1,_ul._J._Mrvu_.pdf (155 KB)

mat.č.706-2012-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 142-2011-MZ zo dňa 26.5.2011 a UZ č. 203-2011-MZ zo dňa 30.6.2011_k.ú. Kynek E KN parc. č. 891, Granvia Construction Ikona súboru - mat.c.706-2012-Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._142-2011-MZ_zo_dna_26.5.2011_a_UZ__c._203-2011-MZ_zo_dna_30.6.2011_k.u._Kynek_E_KN_parc._c._891,_Granvia_Construction.pdf (108 KB)

mat.č.707-2012-Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _SSC, križovatka Štúrova-Štefánikova ul._ Ikona súboru - mat.c.707-2012-Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__SSC,_krizovatka_Sturova-Stefanikova_ul.__.pdf (152 KB)

mat.č.708-2012-Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry v k.ú. Nitra _Priemyselná ul., Granvia Construction_ Ikona súboru - mat.c.708-2012-Navrh_na_odkupenie_nehnutelnosti_do_vlastnictva_Mesta_Nitry_v_k.u._Nitra__Priemyselna_ul.,_Granvia_Construction_.pdf (104 KB)

mat.č.710-2012-Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníct.mesta Nitra _k.ú. V. Janíkovce, parc.reg. E-KN, parc. č. 3623, Letecká ul._ Ikona súboru - mat.c.710-2012-Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostou_vo_vlastnict.mesta_Nitra__k.u._V._Janikovce,_parc.reg._E-KN,_parc._c._3623,_Letecka_ul._.pdf (560 KB)

mat.č.711-2012-Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastn. Mesta Nitry__prenájom časti pozemku parc.č.1190-8 k. ú.Nitra Ikona súboru - mat.c.711-2012-Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastn._Mesta_Nitry__prenajom_casti_pozemku_parc.c.1190-8_k._u.Nitra.pdf (394 KB)

mat.č.713-2012-Návrh na naklad. s nehnuteľnosť. vo vlastníct. Mesta Nitry _Ladislav Pavel – parkovis. na Škultétyho 5 v Nitre_ Ikona súboru - mat.c.713-2012-Navrh_na_naklad._s_nehnutelnost._vo_vlastnict._Mesta_Nitry__Ladislav_Pavel_-_parkovis._na_Skultetyho_5_v_Nitre_.pdf (106 KB)

mat.č.715-2012-Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlastníctve Mesta Nitry _odpredaj časti spoluvlast. podielu 9-32-ín k pozemku parc. reg. C – KN č. 1039 kat. úz. Zobor ul. Pod Zl.brehom Ikona súboru - mat.c.715-2012-Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutel._vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__odpredaj_casti_spoluvlast._podielu_9-32-in_k_pozemku_parc._reg._C_-_KN_c._1039_kat._uz._Zobor_ul._Pod_Zl.brehom.pdf (648 KB)

mat.č.716-2012-Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry v k. ú. Párovské Háje _Združenie JUŽNÝ PRAMEŇ Nitra_ Ikona súboru - mat.c.716-2012-Navrh_na_odkupenie_nehnutelnosti_do_vlastnictva_Mesta_Nitry_v_k._u._Parovske_Haje__Zdruzenie_JUZNY_PRAMEN__Nitra_.pdf (478 KB)

mat.č.718-2012-Návrh na zámer naklad. s nehnuteľ. vo vlastníctve Mesta Nitra_k. ú. Dražovce, C-KN p. č.1497-11,1497-12,1497-13 a stavb.súp.č.126 na p. č. 1497-13 Ikona súboru - mat.c.718-2012-Navrh_na_zamer_naklad._s_nehnutel._vo_vlastnictve_Mesta_Nitra_k._u._Drazovce,_C-KN__p._c.1497-11,1497-12,1497-13_a_stavb.sup.c.126_na_p._c._1497-13.pdf (240 KB)

mat.č.719-2012 – Návrh na potvrdenie resp. nepotvrdenie uznesenia č. 271_2012 MZ zo dňa 18.10.2012, ktorého výkon bol pozastavený rozhodnutím primátora Mesta Nitra Ikona súboru - mat.c.719-2012_-_Navrh_na_potvrdenie_resp._nepotvrdenie_uznesenia_c._271_2012_MZ_zo_dna_18.10.2012,_ktoreho_vykon_bol_pozastaveny_rozhodnutim_primatora_Mesta_Nitra.pdf (103 KB)

mat.č.722-2012-Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _prenájom časti pozemku C KN parc. č. 165 kat. úz. Nitra_ Ikona súboru - mat.c.722-2012-Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__prenajom_casti_pozemku_C__KN_parc._c._165_kat._uz._Nitra_.pdf (164 KB)

mat.č.726-2012-Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú. Zobor, parc. č.4578-7, Dolnozoborská ul._ Ikona súboru - mat.c.726-2012-Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutel._vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__k.u._Zobor,_parc._c.4578-7,_Dolnozoborska_ul._.pdf (373 KB)

mat.č.733-2012 – protest prokurátora Ikona súboru - mat.c.733-2012_-_protest_prokuratora.pdf (1012 KB)

mat.č.734-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (euro AWK, spol. s r. o., Bratislava) Ikona súboru - mat.c.734-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(euro_AWK,_spol._s_r._o.,_Bratislava).pdf (198 KB)

mat.č.735-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 Ikona súboru - mat.c.735-2012_-_Navrh_na_rozpoctove_opatrenia_v_rozpocte_Mesta_Nitry_na_rok_2012.pdf (95 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021