21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 27.06.2024

21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 27.06.2024

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre

3.1 Materiál č. 19
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) informovať o ukončených verejných obstarávaniach na dodanie tovaru, poskytnutie služby   alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotu rovnou alebo vyššou ako 5000 eur bez DPH v rozsahu: predmet zákazky, názov zmluvného partnera, zmluvná cena, dátum uzatvorenia zmluvy, zoznam osôb ktorí vyhodnocovali ponuky, alebo zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk. V prípade zrušenia zákazky, dôvod jej zrušenia.
b) pri podlimitnej, nadlimitnej zákazke, súťaže návrhov zaradiť do komisie na otváranie  a vyhodnotenie ponúk poslanca MZ podľa nasledovného pravidla:
– poslanca MZ s právom vyhodnocovať ponuky, ktorý má odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, a/alebo
– poslancov MZ príslušného VMČ, ktorí potvrdili svoju nomináciu do komisií na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky osobe zodpovednej za proces verejného obstarávania v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky v elektronickej podobe; poslanca MZ bez práva vyhodnocovať ponuky v prípade zákazky celomestského významu.
c) pri zákazke s nízkou hodnotou ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 15 000 eur bez DPH, zabezpečiť počas procesu vyhodnocovania ponúk prítomnosť poslanca MZ, ktorý zastupuje príslušný VMČ, poslanca MZ v prípade zákazky celomestského významu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
– MZ zo dňa 14.12.1995
– K bodu: Rôzne

3.2 Materiál č. 143/2019
a) odboru ekonomiky a rozpočtu pripraviť návrh na rozpočtové opatrenie na financovanie obstarania zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra,
a
b) útvaru hlavného architekta zabezpečiť proces obstarania zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra s účinnosťou od januára 2023.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2019
– MZ zo dňa 25.04.2019
– K bodu: Správa o žiadosti MH Invest, s.r.o., na obstaranie zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu
mesta Nitra

3.3 Materiál č. 801/2021
– prednostovi mestského úradu na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021
– MZ zo dňa 17.03.2021
– K bodu: Diskusia

3.4 Materiál č. 1008/2021
– prednostovi MsÚ na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021
– MZ zo dňa 28.10.2021
– K bodu: Diskusia

3.5 Materiál č. 1189/2022
– prednostovi MsÚ informovať MZ o možných riešeniach bezproblémového a bezpečného napojenia cesty vedúcej z a na nový Chrenovský cintorín s ul. Levická.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2022
– MZ zo dňa 21.04.2022
– K bodu: Diskusia

3.6 Materiál 121/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre
predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2023
– MZ zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.7 Materiál č. 139/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre:

 • zabezpečiť plnenie strategického dokumentu „Program rozvoja bývania Mesta Nitra do roku 2030“ v zmysle strategickej a implementačnej časti dokumentu,
 • spracovať Akčný plán podľa schvaľovacej časti uznesenia a predložiť na, prerokovanie MZ I. polrok 2024
 • predkladať 1 x za polrok informatívnu správu o plnení strategického dokumentu a dosahovaných merateľných ukazovateľoch platného Akčného plánu

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 215/2023
– MZ zo dňa 25.05.2023
– K bodu: Návrh strategického dokumentu „Program rozvoja bývania Mesta Nitra do roku 2030“

3.8 Materiál č. 470/2024
– žiada primátora mesta predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrh na rozpočtové opatrenia s rozdelením rozpočtovaných položiek na mzdy a odvody podľa jednotlivých organizačných jednotiek (odbory, útvary) v zmysle platnej organizačnej štruktúry MsÚ.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  68/2024
– MZ  zo dňa 14.03.2024
– K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024

3.9 Materiál č. 527/2024 (Samostatná správa)

3.10 Materiál č. 528/2024
– odporúča primátorovi mesta zabezpečiť spracovanie harmonogramu zavádzania rezidentského parkovania v meste Nitra, v ktorom budú uvedené plánované termíny:
a) spracovania návrhov dopravného značenia parkovacích zón,
b) vyznačenia regulovaného parkovania v jednotlivých mestských častiach, resp. parkovacích zónach,
c) obstarania a uvedenia do prevádzky nových parkovacích automatov,
d) obstarania a uvedenia do prevádzky systému na kontrolu regulovaného parkovania,
e) zavedenia systému na evidenciu priestupkov.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  173/2024
– MZ  zo dňa 18.04.2024
– K bodu: Diskusia

3.11 Materiál 557/2024
– žiada primátora mesta predložiť na najbližšie zasadnutie MZ na schválenie projektové zámery navrhované mestom v rámci UMR (územnej mestskej stratégie), vrátane označenia opatrenia, názvu projektu, stručného opisu projektu, žiadateľa, stavu pripravenosti, požiadavky na projektovú prípravu, indikatívneho rozpočtu a výšky celkovej alokácie príslušného opatrenia, aby následne takto schválené projektové zámery mestským zastupiteľstvom boli predložené kooperačnej rade UMR na schválenie za Mesto Nitra.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  188/2024
– MZ  zo dňa 30.05.2024
– K bodu: Diskusia

3.12 Materiál 561/2024
– ukladá konateľovi spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.:

 • zabezpečiť v spolupráci s MsÚ do konania najbližšieho riadneho zasadnutia MZ zmenu
  zakladateľskej listiny a všetky úkony smerujúce k peňažnému vkladu do kapitálového fondu
  spoločnosti pre účely inštalácie fotovoltických zdrojov v zmysle výrokovej časti tohto uznesenia
 • spracovať v spolupráci s energetikmi mesta na podklade technických štúdií k budovám
  uvedeným v Prílohe č. 1 uznesenia a zachovanie minimálnych požiadaviek na inštaláciu FVE
  zdrojov uvedených v Prílohe č. 2 uznesenia návrh súťažného zadania pre účely verejného
  obstarávania a následne zabezpečiť proces verejného obstarávania
 • spracovať v spolupráci s odborom majetku návrh prenájmu striech objektov uvedených
  v Prílohe č. 1 uznesenia v prospech Nitrianskej investičnej s. r. o. z dôvodu prípadu osobitného
  zreteľa, spočívajúceho v inštalácii fotovoltických zdrojov za účelom zvyšovania energetickej
  efektívnosti mesta, za nájomné 1 eur / mesiac / celý predmet nájmu
 • spracovať v spolupráci s odborom majetku návrh prenájmu fotovoltických zdrojov po ich
  vybudovaní spoločnosťou Nitrianska investičná, s. r. o. do užívania vlastníkom alebo správcom
  objektu ako odberateľovi elektriny, za fixné nájomné 1 eur / fotovoltický zdroj / mesiac a
  pohyblivú zložku nájomného určenú MZ za každý 1MWh odobratej elektriny za fakturačné
  obdobie (mesiac)

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  199/2024
– MZ  zo dňa 30.05.2024
– K bodu: Diskusia

3.13 Materiál č. 575/2024
– odporúča primátorovi mesta zabezpečiť predloženie informatívnej správy o realizácií nového modelu financovania MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta od 1.9.2024.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  232/2024
– MZ  zo dňa 30.05.2024
– K bodu: Diskusia

3.14 Materiál 134/2023
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 226/2023
– MZ zo dňa 11.04.2023
– K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (materiál č. 1065/2017)

Prehľad – Interpelácií z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre

Interpelácia č. 1

– MZ zo dňa:
– Odpoveď zo dňa:
Odpoveď

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 580/2024
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
 2. Materiál č. 602/2024
  Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2025
 3. Materiál č. 600/2024
  Návrh na zriadenie kapitálového fondu v obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná spoločnosť, s.r.o., návrh na stanovenie príspevku mesta Nitry ako jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. a návrh na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.
 4. Materiál č. 606/2024
  Návrh na poskytnutie účelového transferu na rok 2023 vo výške 25 000 eur pre Nitriansku investičnú s.r.o. na zabezpečenie získania certifikátu štadióna na ul. Jesenského 4 a vykonanie opatrení pre prípravu štadióna na konanie ME U21
 5. Materiál č. 568/2024
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2024 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová („Kysucká ulica“)
 6. Materiál č. 395/2024
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Nitra
 7. Materiál č. 527/2024
  Koncepcia osadenia stojanov pre bicykle a vyznačenie miest pre odstavenie dopravných prostriedkov udržateľnej mikromobility v meste Nitra
 8. Materiál č. 518/2024
  Informatívna správa o lokalitách v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – cyklostojany
 9. Materiál č. 532/2024
  Informatívna správa o zámere realizácie projektu „Defibrilátory v meste Nitra“
 10. Materiál č. 550/2024
  Informatívna správa ku Koncepcii spoločenskej zodpovednosti
 11. Materiál č. 578/2024
  Návrh Stratégie integrácie cudzincov (vrátane utečencov a odídencov) v meste Nitra s výhľadom do roku 2035
 12. Materiál č. 585/2024
  Informatívna správa o systéme podpory a sociálnej starostlivosti o ľudí bez domova na území mesta Nitry
 13. Materiál č. 584/2024
  Informatívna správa o stave pripravovaných projektov na získanie zdrojov z PSK a iných externých zdrojov
 14. Materiál č. 566/2024
  Návrh časových plánov práce stálych komisií m 16-mat. 584-2024stského zastupiteľstva v Nitre na II. Polrok 2024
 15. Materiál č. 572/2024
  Návrh na doplnenie člena do VMČ č. 7 Chrenová, Janíkovce z radov obyvateľov
 16. Materiál č. 571/2024
  Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Branislavovi Mezeiovi za vynikajúce výkony a významné výsledky v športovej činnosti, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry doma i v zahraničí
 17. Materiál č. 577/2024
  Návrh na menovanie členov likvidačnej komisie
 18. Materiál č. 601/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom nehnuteľností pre Nitriansku investičnú, s.r.o.)
 19. Materiál č. 438/2024-1
  Návrh využitia priestorov bývalej Kaviarne Múzeum v budove Mestského domu
 20. Materiál č. 581/2024
  Návrh na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (stavebný objekt „SO 16 Vodovodný rád, rozvádzací vodovodný rád HDPE PE 100 D90“ vybudovaný v rámci stavby „Pri Dobrotke – súbor rodinných domov, IS a trafostanica, Nitra Dražovce“)
 21. Materiál č. 586/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 2039/26 a parc. č. 2039/27 v katastrálnom území Nitra – Nová Nitra I, a. s.)
 22. Materiál č. 579/2024
  Návrh  na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (M.J.A. BK s.r.o. – odpredaj pozemku – k.ú. Nitra)
 23. Materiál č. 589/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov v kat. území Chrenová – Základná škola s materskou školou sv. Gorazda)
 24. Materiál č. 573/2024
  Návrh  na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Fabianek Zuzana – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č.793 – k.ú.  Dolné Krškany)
 25. Materiál č. 574/2024
  Návrh  na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (MUDr. Krausková – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č.3543 – k.ú.  Zobor)
 26. Materiál č. 583/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (prenájom časti pozemku na Štúrovej ul. pred budovou Krajského súdu v Nitre)
 27. Materiál č. 576/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (k.ú. Nitra, Poliklinika Klokočina – UNITRANS II, s.r.o. – zmena nájomcu)
 28. Materiál č. 587/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Zobor (ZsVS, a.s., vecné bremeno k stavbe „Nitra – Zobor, prepojenie splaškovej kanalizácie“)
 29. Materiál č. 599/2024
  Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy č. j. 1664/2019/OM pre nájomcu, DOMO,  spol. s r. o. so sídlom Považanova 2, 841 02 Bratislava, IČO: 31 363 211
 30. Materiál č. 582/2024
  Návrh na zmenu zmluvných podmienok v Dohode o jednorazovej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti č.j. 1712/2023/OM uzatvorenej dňa 08.06.2023 (v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách)
 31. Materiál č. 604/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 159/2024-MZ zo dňa 18.04.2024 (odpredaj pozemku pod stavbou, parcela registra C KN č. 3397, k. ú. Nitra  – Kluchova ulica)
 32. Materiál č. 605/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 167/2024-MZ zo dňa 18.04.2024 (zámer odpredaja pozemkov v k.ú. Nitra na Priemyselnej ul.)
 33. Materiál č. 603/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 191/2019-MZ zo dňa 30.05.2019 (zámer odpredaja pozemku v k. ú. Horné Krškany pre spol. AVS, s.r.o.)
 34. Materiál č. 590/2024
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 2678/11 v k. ú. Zobor – Peter Gupka s manž., Hornozoborská 1620/53, 949 01 Nitra)
 35. Materiál č. 591/2024
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 2678/10 v k. ú. Zobor – Jarmila Minarovičová, Turistická 1738/4, 949 01 Nitra)
 36. Materiál č. 592/2024
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 2678/12 v k. ú. Zobor – Miroslav Raučina, Hornozoborská 1621/55, 949 01 Nitra)
 37. Materiál č. 593/2024
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 2678/9 v k. ú. Zobor – Mgr. Ondrej Svoreň s manž., Snežienková 1729/5, 949 01 Nitra)
 38. Materiál č. 594/2024
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 2678/8 v k. ú. Zobor – Ing. Marián Manin s manž., Dlhá 819/33, 949 01 Nitra)
 39. Materiál č. 595/2024
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 2678/7 v k. ú. Zobor – Ing. Viliam Karkoška s manž., Podhájska 3690/31A, 949 01 Nitra)
 40. Materiál č. 596/2024
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 2678/5 v k. ú. Zobor – Viliam Karkoška s manž., Podhájska 2137/31, 949 01 Nitra)
 41. Materiál č. 597/2024
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 2678/6 v k. ú. Zobor – Bc. Peter Zákopčan s manž., Dlhá ulica 376/16, 971 01 Prievidza)
 42. Materiál č. 598/2024
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 2678/2 v k. ú. Zobor – PharmDr. Michal Holec, Hornočermánska 1718/14, 949 01 Nitra)
 43. Materiál č. 564/2024-1
  Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.)

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 610/2024
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024
 • Matreriál č. 611/2024
  Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov projektu Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3
 • Matreriál č. 612/2024
  Návrh na pridelenie mimoriadnych dotácií v rámci grantového programu „EKO ďalej 2024“
 • Matreriál č. 614/2024
  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy pri Základnej škole, Fatranská 14, Nitra
 • Matreriál č. 615/2024
  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy pri materských školách
 • Matreriál č. 609/2024
  Návrh Dodatku č. 14 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 • Matreriál č. 607/2024
  Návrh na prevod majetku mesta Nitry do majetku spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
 • Matreriál č. 608/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (ZsVS, a.s., vecné bremeno k stavbe „Nitra Šúdol, ul. Griesbachova prekládka verejného vodovodu)
 • Matreriál č. 588/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v kat. území Párovské Háje – Róbert Ostertág, Dušan Čapek, Michal Kiradžiev, Ľudovít Košťál)
 • Materiál č. 616/2024
  Návrh Dodatku č. 14 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 • Materiál č. 543/2024-1
  Stratégia financovania mestskej verejnej  infraštruktúry z výnosu poplatku za rozvoj
 • Materiál č. 616/2024
  Návrh Dodatku č. 15 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 • Materiál č. 617/2024
  Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti – Rozšírenie kapacít sociálno-zdravotného zariadenia pre ťažko zdravotne postihnuté deti a mládež
 • Materiál č. 618/2024
  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2024 v zmysle výzvy na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
 • Pozmeňovací návrh k materiálu č. 395/2024
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Nitra
 • Prílohy k materiálu č. 610/2024príloha č. 1 a príloha č. 2
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024
 • Prílohy k Materiálu č. 564/2024-1príloha č. 1, príloha č. 2 a príloha č. 3
  Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.)
 • Materiál č. 613/2024
  Návrh na odvolanie  a návrh na delegovanie zástupcu mesta Nitry do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra (IČO: 36 550 604)

Vytvorené: 18. 6. 2024
Upravené: 15. 7. 2024