9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 19.06.2023

9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 19.06.2023

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre

3.1 Materiál č. 19
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2 Materiál č. 20
– riaditeľovi Službytu Nitra, s.r.o. zabezpečiť previerku podmienok predaja komunálnych bytov pred predložením návrhu na odpredaj na zasadnutie mestského zastupiteľstva
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/98
– MZ zo dňa 29.01.1998
– K bodu: Rôzne

3.3 Materiál č. 1605/2018
– Správa o doručenej požiadavke o obstaranie Územného plánu zóny Nová Chrenová I., Nitra
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  313/2018
– MZ zo  dňa  18.10.2018

3.4 Materiál č. 801/2021
– na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií
– Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021
– MZ zo  dňa  17.03.2021
– K bodu: Diskusia

3.5 Materiál č. 1008/2022
– prednostovi MsÚ na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  352/2021
– MZ  zo dňa 28.10.2021
– K bodu: Diskusia

3.6 Materiál č. 1117/2022
– prednostovi mestského úradu účelovo viazať časť finančných prostriedkov zo záverečného účtu za rok 2021 na plnenie Plánu obnovy na roky 2022 – 2026 príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb
– Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  75/2022
– MZ zo  dňa  16.03.2022
– K bodu: Návrh Plánu obnovy na roky 2022 – 2026 príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb

3.7 Materiál č. 1166/2022
– prednostovi mestského úradu zabezpečiť vyčlenenie v rozpočte mesta 120 tis. Eur na odstránenie technických nedostatkov plynotesných CO krytov
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  139/2028
– MZ  zo dňa 21.04.2022
– K bodu: Informatívna správa o  počte a technickom stave krytov civilnej ochrany v meste Nitra

3.8 Materiál č. 1366/2022
– prednostovi mestského úradu predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh rozpočtového opatrenia v zmysle Informatívnej správy k bytovému domu na Dvorčianskej ul. č. 63 v Nitre
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2022
– MZ zo dňa 21.04.2022
– K bodu: Informatívna správa k bytovému domu na Dvorčianskej ul. č. 63 v Nitre

3.9 Materiál č. 1433/2022
– prednostovi mestského úradu predložiť na zasadnutie MZ návrh optimalizácie výdavkov na elektrickú energiu na odberných miestach mesta vrátane právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 508/2022
– MZ zo dňa 20.12.2022
– K bodu: Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2023 – 2025

3.10 Materiál č. 42/2023
– Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 43/2023
– MZ zo dňa 02.02.2023

3.11 Materiál č. 45/2023
– Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. (v skratke NTS, a. s.)
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2023
– MZ zo dňa 02.02.2023

3.12 Materiál č. 31/2023
– ukladá mestskému úradu – odboru projektového a strategického riadenia v súčinnosti s dozornou radou spoločnosti a zástupcami poslaneckých klubov spracovať návrh postupnosti krokov realizácie jednotlivých zámerov, vrátane predpokladaného časového a finančného rámca
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 87/2023
– MZ zo dňa 23.03.2023
– K bodu: Rámcový návrh podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.

3.13 Materiál č. 81/2023
– prednostovi a dotknutým odborom Mestskému úradu v Nitre predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 27.04.2023 návrh na schválenie úveru na financovanie, predfinancovanie a spolufinancovanie (viď uznesenie)
– Uznesenie z Mestského zastupiteľstva v Nitre č.95/2023
– MZ zo dňa  23.3.2023
– K bodu bod 2e)

3.14 Materiál č. 121/2023
– predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2023
– MZ zo dňa 31.03.2023
– K bodu Diskusia

3.15 Materiál č. 165/2023
– prednostovi mestského úradu v Nitre predložiť do najbližšieho zastupiteľstva ako samostatný materiál návrh na úpravu cien parkovného
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 184/2023
– MZ zo dňa 27.04.2023
– K bodu: Diskusia

3.16 Materiál č. 166/2023
– prednostovi MsÚ úlohu predložiť na najbližšie rokovanie MZ Informatívnu správu o výkone kontroly zmluvy s dopravcom Transdev, kontrolu výpadkov spojov, neskorých nástupov spojov, kontroly ubehnutých kilometrov, kontroly schvaľovania výnimiek dopravcovi a počet a výšku sankcií uložených dopravcovi Transdev za prípadné porušenie zmluvy a kontrolu výsledného ročného vyúčtovania za rok 2022
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 185/2023
– MZ zo dňa 27.04.2023
– K bodu: Rôzne

3.17 Materiál č. 134/2023
– ukladá vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017
– MZ zo dňa 11.04.2023
– K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 145/2017 – MZ zo dňa 18.05.2017 (mat. 1065/2017)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Matriál č. 204/2023
  Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: ,,Odpredaj pozemkov a stavieb v k. ú. Nitra – Misionárska ul. súp. č. 1 a 3“
 2. Materiál č. 186/2023
  Návrh na zníženie nájomného (nájomca COLPEX, s.r.o.)
 3. Materiál č. 190/2023
  Návrh na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam do vlastníctva Mesta Nitra (Ing. Július Kirchhof)
 4. Materiál č. 187/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Nitra – JUDr. Lucia Erdeiová)
 5. Materiál č. 191/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom nebytového priestoru v kat. území Chrenová –SOCIA)
 6. Materiál č. 119/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zriadenie vecného bremena v kat. úz. Nitra, Jurkovičova ul.)
 7. Materiál č. 192/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom parcely registra C KN č. 1244 v k. ú. Chrenová – MVDr. Bc. Ing. Michala Wöllner)
 8. Materiál č. 193/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v k. ú.  Nitra – doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. a manž. Ing. Tatiana Bojňanská )
 9. Materiál č. 201/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra –prenájom prenájom nebytových priestorov na Mestskej tržnici v Nitre (Tuan Vu Minh)
 10. Materiál č. 202/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre (LOKATRADE s.r.o.)
 11. Materiál č. 1180/2022-1
  Návrh na zmenu uznesenia č. 167/2022-MZ zo dňa 21.04.2022 – zámer nakladania s  nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Chrenová, Nábrežie mládeže)
 12. Materiál č. 185/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 229/2023-MZ zo dňa 25.05.2023 (Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s.)
 13. Materiál č. 194/2023
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Tatiana Foltánová, Mikovíniho 406/14, 949 01 Nitra)
 14. Materiál č. 195/2023
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Viktoria Falconer s manž., Podhájska 36, 949 01 Nitra)
 15. Materiál č. 196/2023
  Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Ľubomír Urban s manž., Buková 6, 949 01 Nitra)
 16. Materiál č. 205/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Dvornická a spol. – odpredaj pozemku parc. reg. E KN č. 4577/72 – k.ú. Nitra)
 17. Materiál č. 206/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v k. ú. Mlynárce – KOVOŠROT E&R)
 18. Materiál č. 207/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v k. ú. Nitra – Kluchova ulica)
 19. Materiál č. 210/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ivan Duchoň – zámena pozemkov v kat. území Mlynárce)
 20. Materiál č. 197/2023
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
 21. Materiál č. 203/2023
  Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2024
 22. Materiál č. 209/2023
  Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2023 pre zdravotne znevýhodnených športovcov
 23. Materiál č. 175/2023
  Návrh dodatku č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14/2007 v znení dodatku č. 1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre
 24. Materiál č. 174/2023
  Návrh územno-plánovacej dokumentácie: „Územný plán Centrálnej mestskej zóny v Nitre – zmeny a doplnky č. 2.“
 25. Materiál č. 183/2023
  Návrh na zriadenie dočasnej odbornej komisie mesta Nitry pre Vianočné trhy v Nitre a návrh Štatútu odbornej komisie mesta Nitry pre Vianočné trhy v Nitre
 26. Materiál č. 199/2023
  Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2022 – 2023
 27. Materiál č. 200/2023
  Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu prístupnosti mesta Nitra pre všetkých pre roky 2020 – 2028
 28. Materiál č. 208/2023
  Informatívna správa o projekte URBACT IV
 29. Materiál č. 198/2023
  Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2023
 30. Materiál č. 179/2023
  Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2023
 31. Materiál č. 188/2023
  Návrh na odpredaj bytu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku

Dodatočné materiály a stanoviská k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 212/2023
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023
 • Materiál č. 180/2023
  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023
 • Materiál č. 213/2023
  Správa o výsledku kontroly poskytnutých odmien zamestnancom MsÚ a podkladov na ich vyplatenie
 • Materiál č. 211/2023
  Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov projektu Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 13-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 Nitra
 • Materiál č. 215/2023
  Návrh na riešenie projektu Rodinka – inkluzívne detské ihrisko Topoľová ulica
 • Materiál č. 216/2023
  Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov projektu – Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina  realizáciou  SO 04 – 01 Železničný priechod pre cyklistov a chodcov
 • Materiál č. 217/2023
  Informatívna správa o rámcovom návrhu podnikateľského zámeru obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.
 • Materiál č. 173/2023
  Sadzba cestovného mestskej autobusovej dopravy v Nitre č. 1/2023, optimalizácia spojov MHD, rozšírenie obsluhy MHD
 • Materiál č. 218/2023
  Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nitra (dotácia pre OZ FC Nitra deti a mládež) vo výške   30 000,- EUR s DPH na športovú činnosť v roku 2023
 • Materiál č. 219/2023
  Zoznam požiadaviek Mestskej polície v Nitre s vyčíslením nákladov (rekonštrukcie, kamery a pod.)
 • Stanoviská
  Stanoviská Mestskej rady v Nitre  k materiálom predkladaným na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre konané dňa 19.06.2023
 • Stanovisko
  Preskúmanie návrhu ÚPD v zmysle § 25 SZ – ÚPN Zmeny a doplnky č. 2 CMZ v Nitre

Vytvorené: 8. 6. 2023
Upravené: 21. 7. 2023