25. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. decembra 2012
13. december 2012
25. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. decembra 2012
25. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. decembra 2012 Súbory na stiahnutie(101 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 13.12.2012

Dochádzka poslancov z 25. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13.12. 2012 Ikona súboru pdf (83 KB)

Dochádzka poslancov z 25. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13.12. 2012 Ikona súboru pdf (83 KB)

Hlasovania poslancov z 25. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13.12. 2012 Ikona súboru pdf (280 KB)

Hlasovania poslancov z 25. (riadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13.12. 2012 Ikona súboru pdf (280 KB)

Pozvánka na 25. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2012 Ikona súboru pdf (91 KB)

Pozvánka na 25. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2012 Ikona súboru pdf (91 KB)

Uznesenie všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 25. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. decembra 2012 Ikona súboru pdf (248 KB)

Uznesenie všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 25. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. decembra 2012 Ikona súboru pdf (248 KB)

Zápisnica z 25. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13.12.2012 Ikona súboru pdf (273 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 13. december 2012

mat. č. 1342-2009 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42_2009 – MZ zo dňa 19.03.2009 Ikona súboru pdf (89 KB)

mat. č. 1342-2009 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42_2009 – MZ zo dňa 19.03.2009 Ikona súboru pdf (89 KB)

mat. č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95-MZ zo dňa 14.12.1995 Ikona súboru pdf (88 KB)

mat. č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95-MZ zo dňa 14.12.1995 Ikona súboru pdf (88 KB)

mat. č. 615-2012-1 – Návrh na naklad. s nehnuteľ. vo vlast.Mesta Nitry_odpred. pozem.k. ú.Nitra,C KN p.č.8320 a 8284-1 na Pražs.ul._ Ikona súboru pdf (201 KB)

mat. č. 615-2012-1 – Návrh na naklad. s nehnuteľ. vo vlast.Mesta Nitry_odpred. pozem.k. ú.Nitra,C KN p.č.8320 a 8284-1 na Pražs.ul._ Ikona súboru pdf (201 KB)

mat. č. 638-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlastn. Mesta Nitra_k.ú. Nitra,p.č.3952-1,Billik,spol.s r.o._ Ikona súboru pdf (268 KB)

mat. č. 638-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlastn. Mesta Nitra_k.ú. Nitra,p.č.3952-1,Billik,spol.s r.o._ Ikona súboru pdf (268 KB)

mat. č. 695-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 12_2012 o miestnych daniach Ikona súboru pdf (222 KB)

mat. č. 695-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 12_2012 o miestnych daniach Ikona súboru pdf (222 KB)

mat. č. 696-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 13_2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ikona súboru pdf (195 KB)

mat. č. 696-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 13_2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ikona súboru pdf (195 KB)

mat. č. 709-2012 – Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníc. Mesta Nitry _ZSE Distribúcia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518_ Ikona súboru pdf (629 KB)

mat. č. 709-2012 – Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníc. Mesta Nitry _ZSE Distribúcia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518_ Ikona súboru pdf (629 KB)

mat. č. 712-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 14_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje -Lány Ikona súboru pdf (258 KB)

mat. č. 712-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 14_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje -Lány Ikona súboru pdf (258 KB)

mat. č. 714-2012 – Návrh na zrušenie uznes. MZ v Nitre č.16-2012-MZ zo dňa 02.02.2012, _Dagmar Gonciar – zámena parc.k.ú. Mlynárce_ Ikona súboru pdf (102 KB)

mat. č. 714-2012 – Návrh na zrušenie uznes. MZ v Nitre č.16-2012-MZ zo dňa 02.02.2012, _Dagmar Gonciar – zámena parc.k.ú. Mlynárce_ Ikona súboru pdf (102 KB)

mat. č. 717-2012 – Návrh na odovzdanie majetku do správy ZŠ Fatranská, Nitra Ikona súboru pdf (97 KB)

mat. č. 717-2012 – Návrh na odovzdanie majetku do správy ZŠ Fatranská, Nitra Ikona súboru pdf (97 KB)

mat. č. 728-2012 – Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2013 Ikona súboru pdf (1681 KB)

mat. č. 728-2012 – Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2013 Ikona súboru pdf (1681 KB)

mat. č. 729-2012 – Správa o výsledku kontroly zameranej na spôsob riešenia oznámení Mestskej polície v Nitre o nerešpektovaní záverečných hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach … Ikona súboru pdf (133 KB)

mat. č. 729-2012 – Správa o výsledku kontroly zameranej na spôsob riešenia oznámení Mestskej polície v Nitre o nerešpektovaní záverečných hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach … Ikona súboru pdf (133 KB)

mat. č. 730-2012 – Správa o výsledku kontroly opodstatnenosti a zákonnosti postupu v súvislosti s verejným obstarávaním nájmu Mestskej tržnice Ikona súboru pdf (196 KB)

mat. č. 730-2012 – Správa o výsledku kontroly opodstatnenosti a zákonnosti postupu v súvislosti s verejným obstarávaním nájmu Mestskej tržnice Ikona súboru pdf (196 KB)

mat. č. 731-2012 – 2. Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra 2013-2018 Ikona súboru pdf (5274 KB)

mat. č. 731-2012 – 2. Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra 2013-2018 Ikona súboru pdf (5274 KB)

mat. č. 732-2012 – Správa o výsledku následnej kontroly vykonanej v akciovej spoločnosti Veolia Transport Nitra Ikona súboru pdf (180 KB)

mat. č. 732-2012 – Správa o výsledku následnej kontroly vykonanej v akciovej spoločnosti Veolia Transport Nitra Ikona súboru pdf (180 KB)

mat. č. 736-2012 – Operačný plán zimnej údržby MK 2012-2013 Ikona súboru pdf (162 KB)

mat. č. 736-2012 – Operačný plán zimnej údržby MK 2012-2013 Ikona súboru pdf (162 KB)

mat. č. 737-2012 – Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2013 – 2015 Ikona súboru pdf (4802 KB)

mat. č. 737-2012 – Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2013 – 2015 Ikona súboru pdf (4802 KB)

mat. č. 738-2012 – Informatívna správa o stave vymáhania daňových pohľadávok k 30.09.2012 a o spôsobe vymáhania daňových nedoplatkov nad 500,-€ Ikona súboru pdf (129 KB)

mat. č. 738-2012 – Informatívna správa o stave vymáhania daňových pohľadávok k 30.09.2012 a o spôsobe vymáhania daňových nedoplatkov nad 500,-€ Ikona súboru pdf (129 KB)

mat. č. 740-2012 – Správa o činnosti NKN za rok 2012 Ikona súboru pdf (408 KB)

mat. č. 740-2012 – Správa o činnosti NKN za rok 2012 Ikona súboru pdf (408 KB)

mat. č. 743-2012 – Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 Ikona súboru pdf (119 KB)

mat. č. 743-2012 – Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 Ikona súboru pdf (119 KB)

mat. č. 744-2012 – Návrh na naklad.s nehnuteľ.vo vlastníct. Mesta Nitra _prenáj. pozemku reg. C KN p.č.4578-7,k.ú.Zobor,Dolnozob.ul._ Ikona súboru pdf (261 KB)

mat. č. 744-2012 – Návrh na naklad.s nehnuteľ.vo vlastníct. Mesta Nitra _prenáj. pozemku reg. C KN p.č.4578-7,k.ú.Zobor,Dolnozob.ul._ Ikona súboru pdf (261 KB)

mat. č. 746-2012 – Návrh na naklad. s majetkom mesta_prenájom časti pozemku reg. C KN p.č.1279-18 k.ú.H.Krškany pre Alenu Miklášovú_ Ikona súboru pdf (184 KB)

mat. č. 746-2012 – Návrh na naklad. s majetkom mesta_prenájom časti pozemku reg. C KN p.č.1279-18 k.ú.H.Krškany pre Alenu Miklášovú_ Ikona súboru pdf (184 KB)

mat. č. 747-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlast. Mesta Nitry _euro AWK,spol.s. r.o.,Bratislava_ Ikona súboru pdf (583 KB)

mat. č. 747-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlast. Mesta Nitry _euro AWK,spol.s. r.o.,Bratislava_ Ikona súboru pdf (583 KB)

mat. č. 748-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníst.Mesta Nitry_spol.JOJO, s r.o.,Cintorínska 10, Nitra_ Ikona súboru pdf (211 KB)

mat. č. 748-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľ.vo vlastníst.Mesta Nitry_spol.JOJO, s r.o.,Cintorínska 10, Nitra_ Ikona súboru pdf (211 KB)

mat. č. 749-2012 – Návrh na odkúpenie nehnuteľ.do vlast.Mesta Nitry v k.ú.V.Janíkov. _Agro Janíkovce s.r.oIČO36848891,IBV Janíkovce I.et.-pokrač._ Ikona súboru pdf (298 KB)

mat. č. 749-2012 – Návrh na odkúpenie nehnuteľ.do vlast.Mesta Nitry v k.ú.V.Janíkov. _Agro Janíkovce s.r.oIČO36848891,IBV Janíkovce I.et.-pokrač._ Ikona súboru pdf (298 KB)

mat. č. 754-2012 – Návrh na zámer naklad. s nehnuteľ.vo vlastníctve mesta Nitra_k.ú.Nitra, par.registra C KN, p.č.7693, Braneckého ul._ Ikona súboru pdf (216 KB)

mat. č. 754-2012 – Návrh na zámer naklad. s nehnuteľ.vo vlastníctve mesta Nitra_k.ú.Nitra, par.registra C KN, p.č.7693, Braneckého ul._ Ikona súboru pdf (216 KB)

mat. č. 755-2012 – Návrh na naklad. s nehnuteľn. vo vlastníct.Mesta Nitra_zámena nehnuteľ. s NSK v k.ú.Nitra Mlynárce,Chrenová_ Ikona súboru pdf (664 KB)

mat. č. 755-2012 – Návrh na naklad. s nehnuteľn. vo vlastníct.Mesta Nitra_zámena nehnuteľ. s NSK v k.ú.Nitra Mlynárce,Chrenová_ Ikona súboru pdf (664 KB)

mat. č. 756-2012 – Návrh na zmenu uznes. MZ v Nitre č.370-2011-MZ zo dňa 24.11.2011_miest. komunikácie v k.ú.Mikov Dvor_ Ikona súboru pdf (99 KB)

mat. č. 756-2012 – Návrh na zmenu uznes. MZ v Nitre č.370-2011-MZ zo dňa 24.11.2011_miest. komunikácie v k.ú.Mikov Dvor_ Ikona súboru pdf (99 KB)

mat. č. 757-2012 – Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Nitre č. 180-2012-MZ zo dňa 28.06.2012 Ikona súboru pdf (97 KB)

mat. č. 757-2012 – Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Nitre č. 180-2012-MZ zo dňa 28.06.2012 Ikona súboru pdf (97 KB)

mat. č. 758-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlastníct. Mesta Nitry _pozem.C KN p. č.327-6 k.ú.V.Janíkovce_ Ikona súboru pdf (222 KB)

mat. č. 758-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlastníct. Mesta Nitry _pozem.C KN p. č.327-6 k.ú.V.Janíkovce_ Ikona súboru pdf (222 KB)

mat. č. 759-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlastníct. Mesta Nitry _pozem. C KN p.č.327-8 k.ú.V.Janíkovce_ Ikona súboru pdf (197 KB)

mat. č. 759-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlastníct. Mesta Nitry _pozem. C KN p.č.327-8 k.ú.V.Janíkovce_ Ikona súboru pdf (197 KB)

mat. č. 760-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlastníct. Mesta Nitra _k.ú.Nitra,p.č.7374-4, Michal Švelan_ Ikona súboru pdf (235 KB)

mat. č. 760-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľ. vo vlastníct. Mesta Nitra _k.ú.Nitra,p.č.7374-4, Michal Švelan_ Ikona súboru pdf (235 KB)

mat. č. 762-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _pozemok p.č.3918 k.ú.Zobor_ Ikona súboru pdf (236 KB)

mat. č. 762-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _pozemok p.č.3918 k.ú.Zobor_ Ikona súboru pdf (236 KB)

mat. č. 763-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2012 Ikona súboru pdf (102 KB)

mat. č. 763-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2012 Ikona súboru pdf (102 KB)

mat. č. 764-2012 – Rozpočtové opatrenia v rozpočte prísp. org. Zariadenia pre seniorov ZOBOR na rok 2012 Ikona súboru pdf (117 KB)

mat. č. 764-2012 – Rozpočtové opatrenia v rozpočte prísp. org. Zariadenia pre seniorov ZOBOR na rok 2012 Ikona súboru pdf (117 KB)

mat. č. 765-2012 – Návrh na realizáciu investičnej výstavby komunikácie (prepojenie cesty I_64 Novozámocká s cestou III tr. Dlhá) Ikona súboru pdf (102 KB)

mat. č. 765-2012 – Návrh na realizáciu investičnej výstavby komunikácie (prepojenie cesty I_64 Novozámocká s cestou III tr. Dlhá) Ikona súboru pdf (102 KB)

mat. č. 766-2012 – Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15_2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1, 2 MZ Ikona súboru pdf (204 KB)

mat. č. 766-2012 – Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15_2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1, 2 MZ Ikona súboru pdf (204 KB)

mat. č. 767-2012 – Návrh cenových kalkulácií za zber, odvoz a zneškoddňovanie kom. odpadu od občanov mesta nitra na rok 2013 Ikona súboru pdf (287 KB)

mat. č. 767-2012 – Návrh cenových kalkulácií za zber, odvoz a zneškoddňovanie kom. odpadu od občanov mesta nitra na rok 2013 Ikona súboru pdf (287 KB)

mat. č. 770-2012 – Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi Veolia Transport Nitra a.s. za rok 2011 a návrh jej vysporiadania Ikona súboru pdf (95 KB)

mat. č. 770-2012 – Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi Veolia Transport Nitra a.s. za rok 2011 a návrh jej vysporiadania Ikona súboru pdf (95 KB)

mat. č. 771-2012 – Návrh organizačnej štruktúry riaditeľstva príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb Ikona súboru pdf (152 KB)

mat. č. 771-2012 – Návrh organizačnej štruktúry riaditeľstva príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb Ikona súboru pdf (152 KB)

mat. č. 772-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry – Zariad. núdz. bývania Krčméryho 22, Útulok pre bezdomovcov Štúrova 55 Ikona súboru pdf (123 KB)

mat. č. 772-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry – Zariad. núdz. bývania Krčméryho 22, Útulok pre bezdomovcov Štúrova 55 Ikona súboru pdf (123 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021