8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 25.05.2023

8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 25.05.2023

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznamYoutube záznam

Kontrola plnenia uznesení

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2 Materiál č. 1023/2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 – K bodu Diskusia – prednostovi Mestského úradu v Nitre
– realizovať návrh postupu riešenia otáčania autobusov mestskej dopravy v Krškanoch, ktorý   je uvedený v písomnom vyhodnotení plnenia uznesenia č. 301/2012-MZ zo dňa 15.11.2012, predložený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.03.2013
– uviesť alternatívy možného financovania realizácie (obratisko)
3.3 Materiál č. 1253/2017 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  385/2017 – MZ zo  dňa  14.12.2017 – Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.06.2017 – prednostovi Mestského úradu v Nitre predložiť jednotlivé opatrenia na posúdenie dotknutým odborným komisiám a pravidelne raz štvrťročne predkladať celý materiál mestskému zastupiteľstvu
3.4 Materiál č. 527/2020 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.79/2020-MZ zo dňa 26.05.2020 – K bodu Diskusia – vedúcemu odboru investičnej výstavby a rozvoja pred realizáciou investičnej akcie zvolať pracované rokovanie zástupcov VMČ, pracovníkov príslušných odborov, prípadne člena odbornej komisie MZ spojené s tvaromiestnou ohliadkou, na ktorom bude prerokovaný rozsah a spôsob realizácie prác. Výsledky pracovného rokovania primerane zapracovať do realizačnej dokumentácie a spracovanú dokumentáciu následne zaslať na príslušné VMČ, prípadne príslušnú odbornú komisiu na pripomienkovanie
3.5 Materiál č. 757/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021-MZ zo dňa 04.02.2021 – K bodu Diskusia – predkladať štvrťročne informatívnu správu o vyhlásených výzvach a podaných projektoch o ktoré sa uchádza mesto Nitra
3.6 Materiál č. 801/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021 – K bodu Diskusia – na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií
3.7 Materiál č. 1008/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  352/2021 – MZ  zo dňa 28.10.2021 – K bodu Diskusia – prednostovi MsÚ na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory
3.8 Materiál č. 1189/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2022-MZ zo dňa 21.04.2022 – K bodu Diskusia – informovať MZ o možných riešeniach bezproblémového a bezpečného napojenia cesty vedúcej z a na nový chrenovský cintorín s ul. Levická
3.9 Materiál č. 42/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 43/2023 – MZ zo dňa 02.02.2023 – Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry
3.10 Materiál č. 45/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2023–MZ zo dňa 02.02.2023 – Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. (v skratke NTS, a. s.)
3.11 Materiál č. 85/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 86/2023-MZ zo dňa 23.03.2023 – Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014  o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6
3.12 Materiál č. 62/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 89/2023–MZ zo dňa 23.03.2023 – Návrh koncepcie vydávania Radničných novín a návrh na zriadenie Redakčnej rady Radničných novín, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 38/2023-MZ zo dňa 02.02.2023
3.13 Materiál č. 81/2023 – Uznesenie z Mestského zastupiteľstva v Nitre č.95/2023-MZ zo dňa  23.3.2023 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023
3.14 Materiál č. 143/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  131/2023-MZ, zo dňa 31.03.2023 – K bodu Diskusia – spracovať informatívnu správu, v ktorej budú uvedené materiálne a personálne podmienky spolu s vyčíslením nákladov potrebné pre realizáciu vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v kompetencii strediska mestských služieb
3.15 Materiál č. 121/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2023-MZ zo dňa 31.03.2023 – K bodu Diskusia – predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu
3.16 Materiál č. 122/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 134/2023-MZ zo dňa 31.03.2023 – K bodu Diskusia – predložiť informatívnu správu o stavebnom-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu
3.17 Materiál č. 136/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 158/2023-MZ zo dňa 27.04.2023 – Rozšírenie obsluhy MHD – vyvolať rokovanie so zástupcami Strategického parku a OC Kaufland o možnosti spolufinancovanie zlepšenia dopravnej obslužnosti strategického parku a obchodného centra a následne predložiť na MZ návrh zmeny sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy a návrh zmeny obsluhy MHD
3.18 Materiál č. 151/2023 – (Samostatná správa)
3.19 Materiál č. 152/2023 – (Samostatná správa)
3.20 Materiál č. 134/2023 – Uznesenie Mestskej rady v Nitre  č.  226/2023 – MR  zo  dňa  11.04.2023 – zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Matriál č. 148/2023
  Dodatok č. 11 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/95 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry v znení dodatkov 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 2. Materiál č. 168/2023
  Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Cabajská, Nitra, Topoľová, Nitra a ZŠ Škultétyho, Nitra
 3. Materiál č. 160/2023
  Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie na prevádzkovanie (VO k stavbe IBV 21 RD, Nitra Šúdol v kat. území Kynek)
 4. Materiál č. 155/2023
  Informatívna správa NTS a.s. – Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s odovzdávajúcimi stanicami
 5. Materiál č. 161/2023
  Návrh na nakladanie  s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú Nitra – Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s.
 6. Materiál č. 131/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom plôch pod terasami v Nitre)
 7. Materiál č. 149/2023
  Návrh  na  nakladanie  s majetkom Mesta Nitra (odpredaj  spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 137/2240 na priľahlom pozemku parc. reg. C KN č. 1418/2,k. ú. Nitra, Ul. Fraňa Mojtu č. 42, Sýkorová a spol.)
 8. Materiál č. 156/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie prenájmu na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitr
 9. Materiál č. 157/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku  parc. reg. C KN č. 5627/2 kat. úz. Nitra, Strieborná ul.)
 10. Materiál č. 158/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre
 11. Materiál č. 159/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemku v kat. území Nitra – Štefan Kobes)
 12. Materiál č. 162/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v k. ú. Nitra so spoločnosťou DEFIND a.s.,  Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica)
 13. Materiál č. 163/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Slovenský zväz technických športov, ZO FÉNIX motoklub)
 14. Materiál č. 164/2023
  Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom parcely v k. ú. Mlynárce  (Kidoos, s.r.o.)
 15. Materiál č. 169/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie prenájmu pozemku na Kostolnej ul., kat. úz. Nitra)
 16. Materiál č. 170/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie prenájmu pozemku na Kodályovej ul., kat. úz. Zobor
 17. Materiál č. 171/2023
  Návrh na zrušenie uznesenia č. 276/2022-MZ zo dňa 23.06.2022  – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Dražovce, Ul. Mrázova))
 18. Materiál č. 114/2023-1
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 357/2022-MZ zo dňa 08.09.2022 (odpredaj a prenájom pozemkov pre vlastníkov BD na ul. J. Kráľa č. 102 a 104)
 19. Materiál č. 66/2023-1
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 116/2023-MZ zo dňa 31.03.2023 (prenájom  pozemku v k. ú. Zobor – Metodova ulica)
 20. Materiál č. 142/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Chrenová, Levická ul.)
 21. Materiál č. 147/2023
  Správa o výsledku kontroly dodržiavania Smernice o škodovom konaní v znení neskorších dodatkov
 22. Materiál č. 153/2023
  Správa o výsledku kontroly použitia dotácie pre Občianske združenie FC Nitra deti a mládež vo výške 22 000 € na športovú činnosť za rok 2022
 23. Materiál č. 140/2023
  Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení Dodatkov č. 1 – 8
 24. Materiál č. 146/2023
  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023
 25. Materiál č. 154/2023
  Návrh dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1 – 10
 26. Materiál č. 150/2023
  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2023 pre cieľové oblasti :
  a/ kultúra a kreatívny priemysel
  b/ kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
 27. Materiál č. 145/2023
  Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2023 pre cieľovú oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste
 28. Materiál č. 139/2023
  Návrh strategického dokumentu „Program rozvoja bývania Mesta Nitra do roku 2030“
 29. Materiál č. 152/2023
  Informatívna správa o preventívnych aktivitách Mestskej polície v Nitre za rok 2022
 30. Materiál č. 151/2023
  Informatívna správa o zápise detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2023/2024

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 165/2023
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023
 • Materiál č. 166/2023
  Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta Nitry roku 2023-2025
 • K materiálu č. 166/2023
  Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu  podmienok  pre  prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta Nitry v rokoch  2023 – 2025
 • Materiál č. 176/2023
  Prezentácia výsledkov 1. zberu dát Planet Youth za mesto Nitra
 • K materiálu č. 176/2023
  Prezentácia
 • Materiál č. 177/2023
  Návrh na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
 • Materiál č. 178/2023
  Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov projektov financovaných z euro fondových zdrojov
 • Materiál č. 181/2023
  Návrh na predĺženie funkčného obdobia konateľa obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.
 • Materiál č. 182/2023
  Návrh posunu termínu vrátenia návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej investičnej s.r.o. poskytnutej na účel predfinancovania úhrad faktúr za zhotovenie diela Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV – bytový dom 33 b.j. financovaných z úverov poskytnutých ŠFRB a dotácií poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby SR na základe zmluvy č.j. 1312/2022/OM zo dňa 13.06.2023

Vytvorené: 16. 5. 2023