40. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 9. septembra 2010
9. september 2010
40. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 9. septembra 2010
40. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 9. septembra 2010 Súbory na stiahnutie(46 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 9. september 2010

1823/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 20/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 (Veľké Janíkovce – OVS) Ikona súboru pdf (107 KB)

1824/2010 – Návrh Štatútu Mesta Nitry Ikona súboru pdf (462 KB)

1827/2010 – Návrh Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre Ikona súboru pdf (114 KB)

1828/2010 – Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre Ikona súboru pdf (303 KB)

1834/2010 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe materských škôl, Na Vŕšku 4, Nitra (Technické zhodnotenie – Centrum zdravia Párovské Háje) Ikona súboru pdf (115 KB)

1871/2010 – Návrh na vrátenie nájomného uhradeného Mestu Nitra („ZAPA beton SK s. r.o.“) Ikona súboru pdf (123 KB)

1873/2010 – Návrh na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra víťazom OVS „Odpredaj garáží na Staničnej ul.“ Ikona súboru pdf (121 KB)

1874/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Gabriela Vyšňanová a Ing. Peter Vyšňan) Ikona súboru pdf (118 KB)

1880/2010 – Návrh pomenovania mostov v meste Nitra Ikona súboru pdf (67 KB)

1882/2010 – Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Mestských služieb Nitra v znení dodatkov č. 1-3 Ikona súboru pdf (81 KB)

1883/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2010 Ikona súboru pdf (82 KB)

1884/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v subjekte Správa materských škôl Nitra Ikona súboru pdf (144 KB)

1885/2010 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií za I. polrok 2010 Ikona súboru pdf (262 KB)

1886/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej na Mestskej polícii v Nitre Ikona súboru pdf (197 KB)

1888/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkov na jednorazové dávky sociálnej pomoci v zmysle VZN Mesta Nitry č. 9/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v znení dodatkov. Ikona súboru pdf (114 KB)

1890 /2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (AMG plus, s.r.o.) Ikona súboru pdf (114 KB)

1891/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (vlastníci stavby súp.č.1062 a súp.č.1063 kat.úz.Nitra) Ikona súboru pdf (108 KB)

1892/2010 – Návrh na prenájom a následne odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nitry, víťazovi OVS (hromadné garáže) Ikona súboru pdf (113 KB)

1893/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry(Bali, Liebschova) Ikona súboru pdf (115 KB)

1894/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Fabrická č. 11,11A) Ikona súboru pdf (121 KB)

1896/2010 – Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach Ikona súboru pdf (1184 KB)

1897/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly – „koncepcia projektu 100 rokov futbalu v Nitre“ Ikona súboru pdf (1051 KB)

1898/2010 – Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta Nitry zo správy Mestských služieb v Nitre (mechanizačné dielne) Ikona súboru pdf (109 KB)

1899/2010 – Návrh na odovzdanie hnuteľného majetku mesta Nitry do správy Správe materských škôl, Na Vŕšku 4, Nitra (Zariadenie – nábytok MŠ Janíkovce) Ikona súboru pdf (110 KB)

1901/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 106/2010-MZ zo dňa 6.5.2010 (Okružná križovatka na Novozámockej ul. GP č. 24/2009) Ikona súboru pdf (114 KB)

1902/2010 – Správa z kontroly dopravcu a informácia o celkovej situácii v oblasti Mestskej autobusovej dopravy v Nitre Ikona súboru pdf (4950 KB)

1904/2010 – Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území Chrenová (Ing. V. Gahúr a G. Gahúrová) Ikona súboru pdf (114 KB)

1905/2010 – Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v kat. území Nitra ( Beata Grežová a spol.) Ikona súboru pdf (110 KB)

1906/2010 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 3/2010 o spôsobe vykonania miestneho referenda Ikona súboru pdf (234 KB)

1909/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (dom na chrenovskom cintoríne) Ikona súboru pdf (110 KB)

1910/2010 – Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová (Agrokomplex – prepojovacia komunikácia, GP č. 15/2009) Ikona súboru pdf (149 KB)

1912/2010 – Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na rok 2011 Ikona súboru pdf (144 KB)

1913/2010 – Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu Ikona súboru pdf (120 KB)

1916/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( Klokočina – COOP JEDNOTA NITRA ) Ikona súboru pdf (117 KB)

1917/2010 – Návrh na zriadenie Centra dobrovoľníctva v Nitre Ikona súboru pdf (206 KB)

1919/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 28/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 (zámer nakladania s pozemkami na Ul. J. Kráľa) Ikona súboru pdf (127 KB)

1920/2010 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( k.ú. Nitra, parc. č. 720/8, Stavbárska ul.) Ikona súboru pdf (114 KB)

1922/2010 – Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe SŠaRZ , Kúpeľná 4, Nitra Ikona súboru pdf (116 KB)

1929/2010 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. polrok 2010 Ikona súboru pdf (5542 KB)

1934 /2010 – Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 407/2008-MZ zo dňa 11.12.2008 v znení uznesení č. 151/2009-MZ a č. 290/2009-MZ Ikona súboru pdf (66 KB)

1936/2010 – Návrh na zmenu uznesenia č. 79/2010–MZ zo dňa 25.3.2010 Ikona súboru pdf (71 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 09.09.2010

Dochádzka poslancov z 40. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 9. septembra 2010 Ikona súboru pdf (131 KB)

Hlasovanie z 40. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 9. septembra 2010 Ikona súboru pdf (391 KB)

Pozvánka na 40. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 9. septembra 2010 Ikona súboru pdf (158 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 40. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 9. septembra 2010 Ikona súboru pdf (323 KB)

Zápisnica z 40. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 9. septembra 2010 Ikona súboru pdf (490 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021