38. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. júna 2010
17. jún 2010
38. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. júna 2010
38. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. júna 2010 Súbory na stiahnutie(36 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 17. jún 2010

1799/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Peter Páll – AUTO – PÁLL, Bratislavská cesta, Nitra, IČO: 17 764 858) Ikona súboru pdf (117 KB)

1701/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( parc. č. 810/13 kat. úz. Chrenová ) Ikona súboru pdf (27 KB)

1795/2010 – Návrh na prijatie daru do majetku mesta Nitry (Dažďová kanalizácia PP Nitra – Sever) Ikona súboru pdf (112 KB)

1800/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Helena Urbanová, Levická 32, Nitra) Ikona súboru pdf (116 KB)

1801/2010 – Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Milanovi Frišovi za rozvoj slovenského letectva a zviditeľňovanie Nitry doma i v zahraničí Ikona súboru pdf (30 KB)

1802/2010 – Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Doc.Ing. Jurajovi Havelkovi, CSc. za rozvoj slovenského letectva a zviditeľňovanie Nitry doma i v zahraničí v oblasti vedy a techniky Ikona súboru pdf (38 KB)

1803/2010 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov Ikona súboru pdf (1251 KB)

1805/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti a preukaznosti uskutočnenia inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009 Ikona súboru pdf (130 KB)

1806/2010 – Správa o výsledku kontroly dôvodov nezačatia investičných akcií s projektovou dokumentáciou vyhotovenou do 31.12.2008, zaradených do rozpočtu mesta Nitry mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2008 Ikona súboru pdf (156 KB)

1811/2010 – Návrh na zmenu uznesenia č.85/2007-MZ zo dňa 22.3.2007 na menovanie členov komisií na obnovu evidencie pozemkov (Mlynárce, Dolné Krškany, Mikov Dvor, Zobor a Nitra) Ikona súboru pdf (107 KB)

1815/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 50/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 (MŠ Za Humnami) Ikona súboru pdf (106 KB)

1821/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (parc. č. 7242/1 a č. 7242/4 v k.ú. Nitra, v správe ZŠ Škultétyho, Nitra) Ikona súboru pdf (118 KB)

1837/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 62/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 (Štefánikova tr. č. 52 – Pharm. Dr. Marian Keleši) Ikona súboru pdf (144 KB)

1838/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 63/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 (Štefánikova tr. č. 52 – Ladislav Szőke) Ikona súboru pdf (145 KB)

1839/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (JUDr. Bohumil Strápek, Ľaliová 11, 949 01 Nitra) Ikona súboru pdf (113 KB)

1840/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Kasalova č. 7) Ikona súboru pdf (118 KB)

1841/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 325/2009-MZ zo dňa 05.11.2009 (VÍNO Nitra, spol. s r.o., Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra, IČO: 31 428 380) Ikona súboru pdf (111 KB)

1842/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Mlynárce (Anton Földesi, Petzwalova 6, Nitra, IČO: 35138581, parc. č. 462/102) Ikona súboru pdf (148 KB)

1843/2010 – Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. území Chrenová (prepojovacia komunikácia úsek pri areále Agrokomplexu GP č. 15/2009) Ikona súboru pdf (140 KB)

1844/2010 – Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku Mesta Nitry v k.ú. Nitra (Priemyselná ul. – prepojovacia komunikácia) Ikona súboru pdf (140 KB)

1845/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Klokočina – COOP JEDNOTA NITRA) Ikona súboru pdf (112 KB)

1846/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 1440/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere 543 m2 k. ú. Chrenová) Ikona súboru pdf (108 KB)

1854/2010 – Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/1998, ktorým sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v pod Ikona súboru pdf (101 KB)

1855 / 2010 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2010 Ikona súboru pdf (34 KB)

1857/2010 – Návrh na prijatie daru pre Mesto Nitra (pozemky parc. č. 1461/5 a parc. č. 1461/41 kat. úz. Dolné Krškany vo vlastníctve Slovenskej republiky – Ministerstva obrany SR Bratislava) Ikona súboru pdf (109 KB)

1860/2010 – Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2010 Ikona súboru pdf (69 KB)

1861/2010 – Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom nevyužívané nehnuteľnosti) Ikona súboru pdf (120 KB)

1863 /2010 – Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra MZ na II. polrok 2010 Ikona súboru pdf (29 KB)

1864/10 – Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 2011 Ikona súboru pdf (64 KB)

1865/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010 a na použitie Fondu rekultivácie skládky Katruša Ikona súboru pdf (94 KB)

1866/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami (Slovenská republika zastúpená Bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany, Ul. Inovecká 7, 911 01 Trenčín, IČO: 34 000 666) Ikona súboru pdf (31 KB)

1867/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 117/2010-MZ zo dňa 6.5.2010 (zámena nehnuteľností za účelom realizácie rozšírenia cintorína v Dolných Krškanoch) Ikona súboru pdf (109 KB)

1872/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 152/2006-MZ zo dňa 29.06.2006 (Gymnázium Golianova 68, Nitra) Ikona súboru pdf (33 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 17.06.2010

Pozvánka na 38. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. júna 2010 Ikona súboru pdf (48 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 38. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. júna 2010 Ikona súboru pdf (278 KB)

Zápisnica z 38. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 17. júna 2010 Ikona súboru pdf (433 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021