18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 29.02.2024

18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 29.02.2024 a 14.03.2024

29.02.2024
Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam
14.03.2023
Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre

3.1 Materiál č. 19
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) informovať o ukončených verejných obstarávaniach na dodanie tovaru, poskytnutie služby   alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotu rovnou alebo vyššou ako 5000 eur bez DPH v rozsahu: predmet zákazky, názov zmluvného partnera, zmluvná cena, dátum uzatvorenia zmluvy, zoznam osôb ktorí vyhodnocovali ponuky, alebo zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk. V prípade zrušenia zákazky, dôvod jej zrušenia.
b) pri podlimitnej, nadlimitnej zákazke, súťaže návrhov zaradiť do komisie na otváranie  a vyhodnotenie ponúk poslanca MZ podľa nasledovného pravidla:
– poslanca MZ s právom vyhodnocovať ponuky, ktorý má odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, a/alebo
– poslancov MZ príslušného VMČ, ktorí potvrdili svoju nomináciu do komisií na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky osobe zodpovednej za proces verejného obstarávania v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky v elektronickej podobe; poslanca MZ bez práva vyhodnocovať ponuky v prípade zákazky celomestského významu.
c) pri zákazke s nízkou hodnotou ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 15 000 eur bez DPH, zabezpečiť počas procesu vyhodnocovania ponúk prítomnosť poslanca MZ, ktorý zastupuje príslušný VMČ, poslanca MZ v prípade zákazky celomestského významu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
– MZ zo dňa 14.12.1995
– K bodu: Rôzne

3.2 Materiál č. 1599/2018
– prednostovi MsÚ a dotknutým odborným útvarom MsÚ
zabezpečiť ďalší postup podľa schváleného znenia Základných východísk parkovacej politiky mesta Nitry.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 312/2018
– MZ zo dňa 18.10.2018
– K bodu: Základné východiská parkovacej politiky mesta Nitry

3.3 Materiál 801/2021
– prednostovi mestského úradu na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021
– MZ zo dňa 17.03.2021
– K bodu: Diskusia

3.4 Materiál 1008/2021
– prednostovi MsÚ na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021
– MZ zo dňa 28.10.2021
– K bodu: Diskusia

3.5 Materiál č. 1099/2022
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia

 • zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k stavbe BD Tehelná v zmysle
  výrokovej časti tohto uznesenia, za podmienok uzatvorenej Zmluvy o dielo č. j. 16/2020/OVaR v znení neskorších dodatkov a súčasne pri dodržaní odporučenia pre vypracovanie “Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve” vydaného poskytovateľom ŠFRB
 • zabezpečiť uzatvorenie dohody o postúpení všetkých práv a prevzatí všetkých povinností pre vydané povolenia pre stavbu BD Tehelná v prospech DYNAMIK REAL 2, s.r.o. ako dodávateľa a pre vstup dodávateľa ako stavebníka do už začatých správnych konaní o vydanie týchto povolení pre stavbu tak, aby bol dodávateľ na všetkých povoleniach uvedený ako stavebník stavby

– prednostovi mestského úradu zmluvne obstarať odborne spôsobilú osobu so skúsenosťami s rozsiahlymi stavbami na vykonávanie externého stavebného dozoru v mene objednávateľa s dôrazom na dodržanie realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie, dodržanie podmienok budúcej kúpnej zmluvy a podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 43/2022
– MZ zo dňa 10.02.2022

3.6 Materiál č. 1433/2022
– prednostovi mestského úradu predložiť na zasadnutie MZ návrh optimalizácie výdavkov na elektrickú energiu na odberných miestach mesta vrátane právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 508/2022
– MZ zo dňa 20.12.2022
– K bodu: Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2023 – 2025

3.7 Materiál č. 121/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  132/2023
– MZ  zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.8 Materiál č. 304/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre spracovať návrh možností zavedenia benefitov na podporu a udržateľnosť zamestnanosti v podmienkach Mesta Nitra podľa výrokovej časti uznesenia vrátane predpokladaného finančného dopadu na návrh rozpočtu mesta na rok 2024.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  398/2023
– MZ  zo dňa 10.09.2023
– K bodu: Diskusia

3.9 Materiál č. 315/2023
– vedúcej Odboru školstva mládeže a športu vykonať právne kroky smerujúce k naplneniu tohto uznesenia v zmysle platnej legislatívy, pripraviť zariadenie na prevádzku a vydať nový prevádzkový poriadok, vrátane platieb za pobyty.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  415/2023
– MZ  zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Materiál č. 315/2023

3.10 Materiál č. 328/2023
– prednostovi mestského úradu v Nitre

 • Zabezpečiť vypracovanie zámerov zriadenia MŠ v lokalite Párovské Háje a lokalite Kynek.

– prednostovi mestského úradu v Nitre v spolupráci s odborom školstva, mládeže a športu

 • Zvolať stretnutia poslancov, VMČ, členov KMŠaV a predstaviteľov mesta s občanmi v oboch lokalitách zvlášť, s cieľom zistiť skutočný záujem rodín o umiestnenie detí do MŠ, ak by boli zaradené, tiež vhodnosť termínov otvorenia MŠ.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  426/2023
– MZ  zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.11 Materiál č. 424/2024
– predložiť návrh na rozpočtové krytie členského príspevku pre NOCR a dotácií v rozpočte mesta na rok 2024 na všetky cieľové skupiny na najbližšie zasadnutie MZ na úrovni 850.000 eur s nasledovným návrhom rozpočtovej zmeny:

 • uvoľnenie 500 000 eur z položky „Splátky úverov a úrokov“ a nahradenia ich krytia zo
  zdrojov rezervného fondu
 • uvoľnenie 350 000 eur z rozpočtovej kapitoly odbor dopravy, z položky 644002 Mestská verejná doprava s ich opätovným doplnením pri schválení záverečného účtu mesta za rok 2023.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  20/2024
– MZ  zo dňa 25.01.2024
– K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024

3.12 Samostatné správy (materiál č. 427/2024 a materiál č. 428/2024)

3.13 Materiál 134/2023
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 226/2023
– MZ zo dňa 11.04.2023
– K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (materiál č. 1065/2017)

Prehľad – Interpelácie z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre

Interpelácia č. 1
– interpelácia pre primátora mesta Nitra od p. Miloša Dovičoviča – Vysypaný štrk v priestore za Ferenitkou
– MZ zo dňa 29.02.2024
– Odpoveď zo dňa: 15.04.2024
Odpoveď

Interpelácia č. 2
– interpelácia pre primátora mesta Nitra od p. Miloša Dovičoviča – Pozastavenie výkonu uznesenia (napr. 43/2024-MZ, 44/2024-MZ, 45/2024-MZ)
– MZ zo dňa 29.02.2024
– Odpoveď zo dňa: 15.04.2024
Odpoveď

Interpelácia č. 3
– interpelácia pre primátora mesta Nitra od p. Pavla Obertáša – Žiadosť o predloženie návrhu rozpočtu na mzdy spolu s odvodmi a odmenami na rok 2024
– MZ zo dňa 29.02.2024
– Odpoveď zo dňa: 15.04.2024
Odpoveď

Interpelácia č. 4
– interpelácia pre primátora mesta Nitra od p. Petra Košťála – Jesenné hrabanie lístia – práca nebola vykonaná v súlade so zmluvou
– MZ zo dňa 29.02.2024
– Odpoveď zo dňa: 15.04.2024
Odpoveď

Interpelácia č. 5
– interpelácia pre primátora mesta Nitra od p. Igora Kršiaka – Sprístupnenie právneho stanoviska na nahliadnutie poslancom MZ
– MZ zo dňa 29.02.2024
– Odpoveď zo dňa: 15.04.2024
Odpoveď

Interpelácia č. 6
– interpelácia pre primátora mesta Nitra od p. Igora Kršiaka – Žiadosť o informáciu o plnení uznesenia 398/2023-MZ – benefity zamestnancom úradu
– MZ zo dňa 29.02.2024
– Odpoveď zo dňa: 15.04.2024
Odpoveď

Interpelácia č. 7
– interpelácia pre primátora mesta Nitra od p. Igora Kršiaka – Žiadosť o informáciu o plnení uznesenia č. 86/2023-MZ – stanovištia mikromobility
– MZ zo dňa 29.02.2024
– Odpoveď zo dňa: 15.04.2024
Odpoveď

Interpelácia č. 8
– interpelácia pre primátora mesta Nitra od p. Igora Kršiaka – Žiadosť o informáciu o plnení uznesenia č. 157/2023-MZ – športová hala Škultétyho ul.
– MZ zo dňa 29.02.2024
– Odpoveď zo dňa: 15.04.2024
Odpoveď

Interpelácia č. 9
– interpelácia pre primátora mesta Nitra od p. Igora Kršiaka – Žiadosť o informáciu – koeficient žiaka, rozpis fin. prostriedkov neštátnym zriadovateľom
– MZ zo dňa 29.02.2024
– Odpoveď zo dňa: 15.04.2024
Odpoveď

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 427/2024
  Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2023
 2. Materiál č. 428/2024
  Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2023
 3. Materiál č. 445/2024
  Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2023
 4. Materiál č. 425/2024
  Správa o výsledku kontroly opodstatnenosti nezaradenia investičnej akcie „Kanalizácia na časti ul. Šúdolská a ul. A.Točíka“ z účtu 042 do majetku mesta
 5. Materiál č. 443/2024
  Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 2023
 6. Materiál č. 437/2024
  Návrh dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra
 7. Materiál č. 434/2024
  Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry
 8. Materiál č. 442/2024
  Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení Dodatkov č. 1 – 9
 9. Materiál č. 448/2024
  Návrh na zmenu Štatútu mesta Nitry
 10. Materiál č. 435/2024
  Návrh Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre
 11. Materiál č. 446/2024
  Návrh Dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre
 12. Materiál č. 447/2024
  Návrh Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre
 13. Materiál č. 401/2024
  Návrh na schválenie zástupcov mesta do štatutárneho a kontrolného orgánu oblastnej organizácie cestovného ruchu Nitrianska organizácia cestovného ruchu, so sídlom Štefánikova 60, 950 06 Nitra
 14. Materiál č. 444/2024
  Návrh na zvolenie člena VMČ č. 3 Čermáň z radov obyvateľov
 15. Materiál č. 454/2024
  Informatívna správa-Zoznam uznesení MR a MZ, ktoré navrhujú jednotlivé odbory resp. útvary vypustiť z kontroly
 16. Materiál č. 465/2024
  Informácia o financovaní škôl a školských zariadení  v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nitry, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení
 17. Materiál č. 420/2024
  Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1
 18. Materiál č. 467/2024
  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánu školskej samosprávy pri Materskej škole, Platanová 3, Nitra
 19. Materiál č. 440/2024
  Zriaďovacia listina Komunitného centra Dražovce
 20. Materiál č. 438/2024
  Informatívna správa o navrhovanom využití priestorov bývalej Kaviarne Múzeum v budove Mestského domu
 21. Materiál č. 459/2024
  Návrh na schválenie grantového programu „Mením moje mesto 2024“
 22. Materiál č. 455/2024
  Informatívna a dôvodová správa o zámere požiadať o dotáciu na vypracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie zón
 23. Materiál č. 393/2024
  Návrh na zmenu uznesenia č.17/2003-MZ zo dňa 13.2.2003, zmenu uznesenia č.220/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 a odvolanie a vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nitra Pribina
 24. Materiál č. 407/2024
  Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/95-MZ zo dňa 27.4.1995 a zabezpečenie preventívnych protipožiarnych kontrol
 25. Materiál č. 331/2023-1
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku parc. reg. C KN č. 15/1 v kat. území Zobor – BerCash s.r.o., so sídlom Komenského 2072/13, 949 01 Nitra)
 26. Materiál č. 394/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Kučeroví – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č.98/2 – k.ú. Horné Krškany)
 27. Materiál č. 439/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 278/2023-MZ zo dňa 19.06.2023 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra – Mgr. Dvornická a spol. – odpredaj pozemku parc. reg. E KN č. 4577/72 – k.ú. Nitra)
 28. Materiál č. 397/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.336/2023-MZ zo dňa 21.09.2023 (odpredaj pozemku parc. reg. E KN č.4577/72 – Mgr. Dvornická a spol., k.ú. Nitra)
 29. Materiál č. 436/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Fehérová – zmena nájomcu – k.ú. Chrenová)
 30. Materiál č. 441/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (zmena nájomcu/pristúpenie k zmluve – v k.ú. Nitra, Poliklinika Klokočina – UNITRANS, spol. s r.o.)
 31. Materiál č. 453/2024
  Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (prenájom pozemkov euroAWK, spol. s r. o.)
 32. Materiál č. 458/2024
  Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Ščasného, Nitra a Správe zariadení sociálnych služieb, Nitra
 33. Materiál č. 324/2003-1
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 281/2021-MZ zo dňa 09.09.2021, v znení uznesenia č. 366/2022-MZ zo dňa 08.09.2022 (Vargová – prenájom pozemku – kat. úz. Párovské Háje)
 34. Materiál č. 466/2024
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 337/2023-MZ zo dňa 21.09.2023 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Tatiana Foltánová, Mikovíniho 406/14, 949 01 Nitra)
 35. Materiál č. 449/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 347/2022-MZ zo dňa 08.09.2022 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Dolné Krškany – Anna Pilová))
 36. Materiál č. 451/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 422/2021-MZ zo dňa 16.12.2021 ( Návrh na nakladanie s majetkom mesta – voľné byty vo vlastníctve mesta)
 37. Materiál č. 452/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 162/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 v znení uznesenia č. 290/2018-MZ zo dňa 13.09.2018 (odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku v areáli bývalej ZŠ Levická 40)
 38. Materiál č. 456/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 405/2023-MZ zo dňa 19.10.2023 (prenájom pozemku pre Slovenský zväz záhradkárov, ZO 11-73 Nitra)
 39. Materiál č. 460/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Galbavá Lívia – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č. 803/27 – k.ú. Horné Krškany)
 40. Materiál č. 461/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Kuzmický Boris – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č. 803/17 – k.ú. Horné Krškany)
 41. Materiál č. 462/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 5480/8 v k. ú. Zobor – Mgr. Ľubomír Urban s manž., Buková 6, 949 01 Nitra)
 42. Materiál č. 463/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 7817/5 v k. ú. Nitra – Katarína Žofajová, Hraničná 1800/21, 949 01 Nitra)
 43. Materiál č. 464/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 7817/4 v k. ú. Nitra – Viliam Mudrák Agroslužba, Štúrova 94, 949 01 Nitra, IČO: 34314342)

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 470/2024
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024
 • Materiál č. 472/2024
  Návrh na predloženie žiadosti o NFP z PSK na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách – projekt Baničova 12
 • Materiál č. 473/2024
  Návrh na partnerstvo a spolufinancovanie so športovým klubom Futbalový klub Nitra pri predkladaní žiadosti v rámci výzvy Fondu na podporu športu
 • Materiál č. 474/2024
  Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2024 pre cieľovú oblasť:
  Podpory strategických športových klubov
  Podpory ostatných športových klubov
  Podpory športových podujatí
 • Materiál č. 471/2024
  Návrh Dodatku č. 13 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 • Materiál č. 468/2024
  Návrh na odovzdanie technického zhodnotenia nehnuteľného majetku  vo vlastníctve Mesta Nitra na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. (k.ú. Nitra – Kreatívne centrum Nitra – Kino Palace)
 • Materiál č. 421/2024
  a) Návrh na odvolanie Mgr. Marina Horáka z funkcie prednostu Mestského úradu v Nitre
  b) Návrh na zrušenie funkcie poradca pre komunikáciu v Organizačnej štruktúre Mestského úradu v Nitre
 • Materiál č. 476/2024, príloha 1, príloha 2 a 3
  Informatívna správa k Schéme minimálnej pomoci Mesta Nity na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu
 • Materiál č. 475/2024
  Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi FC Nitra, a.s. a Nitrianskou investičnou, s.r.o. pre potreby licenčného konania na Slovenskom futbalovom zväze

Vytvorené: 20. 2. 2024
Upravené: 21. 5. 2024