7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 27.04.2023

7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 27.04.2023

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

Kontrola plnenia uznesení

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2 Materiál č. 906/2017 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016 – K bodu Diskusia – v  súčinnosti s Mestskou políciou v Nitre zabezpečiť v pravidelných štvrťročných intervaloch predkladanie informatívnej správy o evidovaných porušeniach dodržiavania povolených otváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta Nitra, ako aj spôsob riešenia takýchto porušení
3.3 Materiál č. 1065/2017 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  145/2017 – MZ zo  dňa  18.05.2017 – Informatívna správa o rozvoji nájomného bývania v meste Nitra v rokoch 2017-2023
3.4 Materiál č. 801/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021 – K bodu Diskusia – na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií
3.5 Materiál č. 843/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č. 147/2021 -MZ zo dňa 22. apríla 2021 – K bodu Diskusia – v spolupráci s poverenými zamestnancami MsÚ predkladať MR a MZ informatívnu správu k termínu 7 pracovných dní pred konaním MR k plneniu podnetov na portále Odkaz pre starostu (ďalej len OPS) v nasledovnom rozsahu
3.6 Materiál č. 1008/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre  č.  352/2021 – MZ  zo  dňa  28. 10. 2021 – K bodu Diskusia – na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory
3.7 Materiál č. 1156/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 395/2021-MZ zo dňa 18.11.2021 – K bodu Diskusia – predkladať informatívnu správu poslancom MZ o vykonaných krokoch vedúcich k získaniu stavebného povolenia k investičnej akcii „MK Hollého + výbočisko“ a to 1x za štvrťrok
3.8 Materiál č. 1433/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 508/2022 – MZ zo dňa 20.12.2022 – Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2023 – 2025
3.9 Materiál č. 42/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 43/2023 – MZ zo dňa 02.02.2023 – Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry
3.10 Materiál č. 43/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 44/2023 – MZ zo dňa 02.02.2023 – Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry
3.11 Materiál č. 45/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2023 – MZ zo dňa 02.02.2023 – Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. (v skratke NTS, a. s.)
3.12 Materiál č. 62/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 89/2023 – MZ zo dňa 23. 03. 2023 – Návrh koncepcie vydávania Radničných novín a návrh na zriadenie Redakčnej rady Radničných novín, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 38/2023-MZ zo dňa 02.02.2023
3.13 Materiál č. 121/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2023-MZ zo dňa 31.03.2023 – K bodu Diskusia – predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu
3.14 Materiál č. 122/2023 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 134/2023-MZ zo dňa 31.03.2023 – K bodu Diskusia – predložiť informatívnu správu o stavebnom-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu
3.15 Materiál č. 122/2023 – Uznesenie Mestskej rady v Nitre č. 747/2022 – MR zo dňa 12. 12. 2022 – K bodu rôzne – štvrťročne predkladať mestskému zastupiteľstvu Informatívnu správu – zoznam dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s mestom Nitra

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 112/2023
  Návrh na odpustenie nájomného a uzatvorenie nového nájomného vzťahu (MAVAREST, s.r.o.)
 2. Materiál č. 102/2023
  Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie na prevádzkovanie (verejné osvetlenie v rámci stavby „Obytný súbor Hornočermáň“)
 3. Materiál č. 109/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (DOMO, spol. s r. o., Považanova 2, 841 02 Bratislava, IČO: 31 363 211 – uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. j. 1664/2019/OM)
 4. Materiál č. 110/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „E“ KN parc. č. 3559 v k. ú. Nitra – LIDL Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 921 02 Bratislava, IČO: 35 793 783)
 5. Materiál č. 111/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 2135/2 v k. ú. Nitra – Timea Eggenhofer, Vikárska 1077/15, 949 01 Nitra)
 6. Materiál č. 115/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre (Filip Vaško)
 7. Materiál č. 117/2023
  SNávrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – Zdenek Studený, Katarína Šullová)
 8. Materiál č. 118/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Jozef Košarišťan s manželkou, Kamenná 1174/106, 949 01 Nitra)
 9. Materiál č. 80/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 408/2022-MZ zo dňa 06.10.2022 – nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Mlynárce, Kmeťova ul. pod vodojemom)
 10. Materiál č. 113/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 98/2022-MZ zo dňa 16.03.2022 (Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Kynek (Dan Karabín))
 11. Materiál č. 114/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 357/2022-MZ zo dňa 08.09.2022 (odpredaj a prenájom pozemkov pre vlastníkov BD na ul. J. Kráľa č. 102 a 104)
 12. Materiál č. 1416/2022-1
  Návrh na zmenu uznesenia č. 156/2022-MZ zo dňa 21.04.2022 – Návrh na ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 861/2015/OM v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2022-MZ zo dňa 16.03.2022 (prenájom časti pozemku o výmere 18 m2 z parc. reg. C KN č. 222/1 kat. úz. Nitra)
 13. Materiál č. 125/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku parcela registra C KN č. 372/2, k. ú. Zobor  – Ing. Mária Kollárová a Peter Kollár, Ivan Karaka)
 14. Materiál č. 126/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku parcely registra C KN č.5347/15 v k. ú. Nitra – doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. a Ing. Tatiana Bojňanská CSc. )
 15. Materiál č. 133/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti pozemku v kat. úz. Zobor, Skautská ul. – Urbancova ul.)
 16. Materiál č. 107/2023
  Návrh záverečného účtu mesta Nitry za rok 2022
 17. Materiál č. 104/2023
  Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
 18. Materiál č. 100/2023
  Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2023 pre cieľovú oblasť:  Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia
 19. Materiál č. 101/2023
  Informatívna správa k hodnoteniu plnenia III. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra  na roky 2021-2025, za rok 2022
 20. Materiál č. 136/2023
  Rozšírenie obsluhy MHD
 21. Materiál č. 103/2023
  Informatívna správa – zoznam dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s mestom Nitra
 22. Materiál č. 108/2023
  Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu k Stratégii rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu mesta Nitry na roky 2021 – 2022
 23. Materiál č. 99/2023
  Návrh na odpis nedaňových pohľadávok
 24. Materiál č. 132/2023
  Návrh na poskytnutie finančných transferov pre Nitriansku investičnú s.r.o.
 25. Materiál č. 120/2023
  Ponuka spolupráce pri podpore a organizácii medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska – 67.ročník
 26. Materiál č. 130/2023
  Návrh zámeru integrácie verejnej osobnej dopravy v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 137/2023
  Informatívna správa pre projekt UNICEF
  Príloha k materiálu č. 137/2023
  Tabuľka – Pracovný plán (WP) – Mesto Nitra
 • Materiál č. 135/2023
  Návrh Štatútu mestských novín „Radničné noviny – mesačník pre všetkých, ktorí majú radi Nitru“ a návrh na menovanie členov Redakčnej rady
 • Materiál č. 116/2023
  Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. – „Horná stanica lanovky, stavba bez s.č., postavená na pozemku reg. “C“KN parc. č.5477/1 o výmere 449 m2, k.ú. Zobor,  zapísanej na LV č. 3079 a odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.,  „Letné kúpalisko“ – pozemok reg. C“KN č.147/33 o výmere 3148m2
 • K materiálu č. 107/2023
  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2022
 • Materiál č. 141/2023
  Informatívna správa o stave projektov financovaných z externých zdrojov
 • Príloha k materiálu č. 125/2023
  Fotografie – Zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra odpredaj pozemku par. reg. C KN č. 372-2 k. ú. Zobor  – Ing. M. Kollárová a P. Kollár, I. Karak
 • Materiál č. 138/2023
  Informatívna správa – realizácia obnovy vodorovného dopravného značenia a parkovacích miest v kompetencií Strediska mestských služieb
 • Materiál č. 144/2023
  Informatívny zámer nadobudnutia multifunkčnej športovej haly na Škultétyho ul. v Nitre do vlastníctva Mesta Nitra

Vytvorené: 18. 4. 2023
Upravené: 30. 5. 2023