Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Uznesenia MZ

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2. Materiál č. 1023/2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013
3.3 Materiál č. 253/2019 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019-MZ zo dňa 05.09.2019
3.4 Materiál č. 360/2019 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 349/2019 – MZ zo dňa 21.11.2019
3.5 Materiál č. 801/2021 –  Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021
3.6 Materiál č. 1008/2021 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.352/2021-MZ zo dňa 28.10.2021
3.7 Materiál č. 1156/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 395/2021-MZ zo dňa 18.11.2021
3.8 Materiál č. 1034/2021 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2022 – MZ zo dňa 27. 01. 2022
3.9 Materiál č. 1265/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 194/2022–MZ zo dňa 26. 05. 2022
3.10 Materiál č. 1250/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2022-MZ zo dňa 07.06.2022
3.11 Materiál č. 1342/2022 –  Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  307/2022 – MZ zo  dňa  08.09.2022
3.12 Materiál č. 1356/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 332/2022 – MZ zo dňa 08.09.2022
3.13 Materiál č. 1329/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2022-MZ zo dňa 08.09.2022
3.14 Materiál č. 1358/2022 –  Samostatná správa (bude predložené na MZ dňa 06.10.2022)
3.15 Materiál č. 1369/2022 –  Samostatná správa (bude predložené na MZ dňa 06.10.2022)
3.16 Materiál č. 1357/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 391/2022-MZ zo dňa 14.09.2022

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

4. Materiál č. 1344/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (MUDr. Krausková.- odpredaj pozemku – k.ú. Zobor )
5. Materiál č. 1345/2022, Stanoviská – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, Ul. Kostolná)
6. Materiál č. 1347/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Nitra – Ing. Júlia Urbanová)
7. Materiál č. 1352/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Hlavačka a manž.- odpredaj pozemkov – k.ú. Zobor)
8. Materiál č. 1361/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre (Lucia Blahušiaková a Filip Tajnai)
9. Materiál č. 1362/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom plynových kotolní a HUP na Mestskej tržnici v Nitre (Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.)
10. Materiál č. 1363/2022 – Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra počas Nitrianskych vianočných trhov 2022 (prenájom drevených stánkov a častí pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1578/1 v k. ú. Nitra)
11. Materiál č. 1210/2022-1 – Návrh na ukončenie nájomného vzťahu podľa Nájomnej zmluvy č. j. 167/2018/OM zo dňa 30.01.2018 (Ľubomír Muzika, Furmanská 33/A, Nitra)
12. Materiál č. 1364/2022, Príloha – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Chrenová (odpredaj pozemkov pre spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s. pre účely stavby „Obchodné centrum, ul. Zlatomoravecká“)
13. Materiál č. 1365/2022, Príloha – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Kynek (prenájom pozemkov pre spol. Building Service a.s., pre účely stavby „Obytný súbor Slnečná pláň, Nitra“)
14. Materiál č. 1368/2022 – Návrh na odplatné nadobudnutie pozemkov do vlastníctva Mesta Nitra v k.ú. Dolné Krškany (odkúpenie pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov v správe SPF pod „SO 05-Úprava cesty  I/64“)
15. Materiál č. 1343/2022 – Návrh na nakladanie s  nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Mlynárce, Kmeťova ul. pod vodojemom)
16. Materiál č. 1301/2022-1A – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra pre Slavomíra Dubského)
17. Materiál č. 1301/2022-1B – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. úz. Nitra pre Slavomíra Dubského)
18. Materiál č. 1348/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Nitra – ÚVV a ÚVTOS Nitra)
19. Materiál č. 1353/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „E“ KN parc. č. 252 v k. ú. Dolné Krškany – Ivan Gorž a manž.)
20. Materiál č. 1354/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (PhDr. Ing. Miroslava Adámeková, PhD. a Miroslav Adámek – pozemky v k. ú. Veľké Janíkovce)
21. Materiál č. 1355/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemku v kat. území Zobor – Mariana Bednáriková)
22. Materiál č. 1360/2022 – Návrh na zámer odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený pozemok parc. č. 425/129 v k. ú. Mlynárce – Ing. Milan Švolík a manž.)
23. Materiál č. 1371/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Kynek, odpredaj častí pozemkov „C“KN parc.č. 275/1 a 275/2, Trnavská ul.)
24. Materiál č. 1346/2022 – Pridelenie 4-izbového bytu č. 2  v bytovom dvojdome na Biovetskej ulici č. 36 v Nitre, neziskovej organizácii Centrum Slniečko, n. o. za nájomné vo výške 0,03 €/mesiac
25. Materiál č. 1307/2022-1 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
26. Materiál č. 1359/2022 – Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Nitry na obdobie zimnej sezóny 2022-2023
27. Materiál č. 1349/2022 – Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranú na podporu cyklistickej dopravy
28. Materiál č. 1351/2022 – Informatívna správa – Manuál verejných priestranstiev
29. Materiál č. 1370/2022 – Informatívna správa – Príprava Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Nitra na roky 2022 – 2027
30. Materiál č. 1350/2022 – Návrh na nakladanie s majetkom Nitrianskej investičnej s.r.o. (prenájom pozemkov- tenisový areál v rámci futbalového štadióna  na Jesenského ulici pre Tenisový klub TCN Nitra)

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

01. Materiál č. 1372/2022 – Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2023
02. Materiál č. 1366/2022 – Informatívna správa k bytovému domu na Dvorčianskej ul. č. 63 v Nitre
03. Materiál č. 1369 /2022 – Informatívna správa k úhrade energií vo všetkých mestských budovách do konca roka 2022
04. K plneniu rozpočtu


Vytvorené: 27. 9. 2022