Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Uznesenia MZ

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2 Materiál č. 20 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/98 – MZ z 29.1.1998
3.3 Materiál č. 1605/2018 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018 – MZ zo dňa 18.10.2018
3.4 Materiál č. 527/2020 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 79/2020 – MZ zo dňa 26.05.2020
3.5 Materiál č. 801/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021
3.6 Materiál č. 843/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 147/2021 – MZ zo dňa 22.04.2021
3.7 Materiál č. 860/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 156/2021 – MZ zo dňa 20.05.2021
3.8 Materiál č. 872/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/2021 – MZ zo dňa 20. 05.2021
3.9 Materiál č. 1008/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28.10.2021
3.10 Materiál č. 1009/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 353/2021 – MZ zo dňa 28.10.2021
3.11 Materiál č. 1034/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2022 – MZ zo dňa 27.01.2022
3.12 Materiál č. 1105/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 38/2022 – MZ zo dňa 27.01.2022
3.13 Materiál č. 1103/2022 – Samostatná správa
3.14 Materiál č. 1104/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 40/2022 – MZ zo dňa 27.01.2022

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

4. Materiál č. 1115/2022 – Správa o výsledku kontroly zákonnosti postupu mesta pri obstaraní zákazky – Kúpalisko Nitra – nová pláž a gastrozóna
5. Materiál č. 1109/2022 – Správa o výsledku kontroly implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese mesta
6. Materiál č. 1101/2022 – Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 2021
7. Materiál č. 1095/2022 – Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2021
8. Materiál č. 1094/2022 – Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2021
9. Materiál č. 1119/2022 – Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2021
10. Materiál č. 1129/2022 – Petícia za zachovanie prevádzky reštaurácie Ázijského bistro Panda, Nechtové štúdio HA-Nails, Kaderníctvo Martina Seilingerová a Slávka Czaková v pôvodných priestoroch tržnice Nitra
11. Materiál č. 1098/2022-1 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
12. Materiál č. 1117/2022 – Návrh Plánu obnovy na roky 2022 – 2026 príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb
13. Materiál č. 1116/2022 – Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb
14. Materiál č. 1108/2022 – Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2022 pre cieľovú oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste
15. Materiál č. 1132/2022 – Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľovú oblasť: Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia
16. Materiál č. 1103/2022 – Informatívna správa o miestnom poplatku za rozvoj za roky 2020 a 2021
17. Materiál č. 1106/2022 – Návrh dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2 a 3
18. Materiál č. 1134/2022 – Informatívna správa o vyhodnotení druhého kola akcie EHMK SR 2026
19. Materiál č. 1133/2022 – Návrh na čiastočné zmiernenie negatívnych dopadov radikálneho nárastu ceny tepla a teplej úžitkovej vody pre všetkých obyvateľov mesta Nitra
20. Materiál č. 1111/2022 – Návrh poradovníka žiadostí o pridelenie 2-izbových nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
21. Materiál č. 1110/2022 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2022 o sociálnych bytoch
22. Materiál č. 1136/2022 – Návrh územno-plánovacej dokumentácie: „Územný plán zóny Šindolka I., Nitra.“
23. Materiál č. 1137/2022 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra
24. Materiál č. 1120/2022 – Návrh Memoranda o spolupráci medzi Slovak Business Agency (SBA) a mestom Nitra
25. Materiál č. 1138/2022 – Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2020 – 2021
26. Materiál č. 1114/2022 – Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2021
27. Materiál č. 1112/2022 – Návrh na odpis nedaňových pohľadávok
28. Materiál č. 1139/2022 – Schválenie transferu vo výške 6000,- Eur pre Nitriansku komunitnú nadáciu na financovanie projektov vo vzdelávaco-grantovom programe „Mladí nitrianski filantropi“
29. Materiál č. 1113/2022 – Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany
30. Materiál č. 1125/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Veľké Janíkovce (Raybond s.r.o., prenájom pozemku pod stavebným objektom SO 08.3 Dopravné napojenie ČSPH na cestu III/1641)
31. Materiál č. 1130/2022 – Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (prenájom pozemkov pre mobilné odberové miesta na diagnostiku Covid–19)
32. Materiál č. 1127/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (odpredaj pozemkov pod trafostanicou na Borine pre ZsDis, a.s.)
33. Materiál č. 1140/2022-1 – Návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva Mesta, Nitra (Stavabbas s.r.o., stavebné objekty vybudované v rámci stavby „Administratívna budova – Veterná“)
34. Materiál č. 1126/2022 – Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v k.ú. Dražovce a Lužianky (Prime Real Estate SK s.r.o., autobusové výbočisko a chodník – stavba „Démos Nitra“)
35. Materiál č. 1123/2022 – Návrh na odkúpenie pozemkov, stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie na prevádzkovanie (spevnené plochy, VO, CDS k stavbe Tabáň, Nitra)
36. Materiál č. 1102/2022 – Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50 050 907)
37. Materiál č. 1124/2022 – Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Kynek (Dan Karabín)
38. Materiál č. 1085/2022-1 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 287/2021-MZ zo dňa 09.09.2021 (návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom pre Mgr. Jozefínu Bihariovú)
39. Materiál č. 1121/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 45/2015-MZ zo dňa 05.02.2015 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku o výmere 18 m2 z parc. reg. C KN č. 222/1 kat. úz. Nitra)
40. Materiál č. 1118/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 341/2021-MZ zo dňa 14.10.2021 (odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Nitra – „Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého-AS Nitra“)
41. Materiál č. 1048/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Nitra, odpredaj stavby a pozemkov – bývalá MŠ Párovská 40)
42. Materiál č. 1107/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (IPP PROPERTY s.r.o. – odpredaj časti z pozemku parc. reg. C KN č. 1565/1 – k.ú. Nitra)
43. Materiál č. 1141/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (JUDr. Podhorec a manž.- odpredaj pozemku- k.ú. Nitra)
44. Materiál č. 1142/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Štefan Ivančík s manž., Golianovská 3436/2A, 949 07 Nitra)
45. Materiál č. 1143/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN parc. č. 973/1 v k. ú. Chrenová – LIDL Slovenská republika, v.o.s.)
46. Materiál č. 1144/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Hlavačka a manž.- odpredaj pozemkov- k.ú. Zobor )
47. Materiál č. 1145/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Vlastníci LV č. 4908 – odpredaj pozemku – k.ú. Zobor )
48. Materiál č. 1146/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Horné Krškany formou OVS)
49. Materiál č. 1147/2022 – Návrh na zámer odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok reg. „C“ KN parc. č. 425/38 v k. ú. Mlynárce – Marek Bernadič)
50. Materiál č. 1135/2022 – Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

1. Materiál č. 1150/2022 – Sadzba cestovného mestskej autobusovej dopravy v Nitre č. 1/2022
2. Materiál č. 1149/2022 – Úprava grafikonu linky č. 11 a limky č. 6 MHD s účinnosťou od 01.04.2022
3. Materiál č. 1151/2022 – Návrh financovania projektu „Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia“
4. Materiál č. 1152/2022 – Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk
5. Materiál č. 1153/2022 – Prenájom stánku v areáli Letného kúpaliska Nitra – podmienky OVS
6. Príloha k materiálu č. 1103/2022
7. Príloha k materiálul č. 1150/2022


Vytvorené: 22. 3. 2022