Meno a priezvisko Oddelenie Popis Číslo
dverí
Telefón
Patrik Sura Odbor služieb úradu referent informátor 600 037/6502 111
patrik.sura@msunitra.sk
Mgr. Dana Áčová Odbor sociálnych služieb – Útulok pre jednotlivcov s deťmi sociálna pracovníčka 037/7720 807
dana.acova@nitra.sk
Yveta Adamčíková Odbor ekonomiky a rozpočtu referentka pre platobný styk 317 037/6502 267
yveta.adamcikova@msunitra.sk
Ing. Vladimíra Ambrusová Odbor ekonomiky a rozpočtu referentka pre sumarizáciu účtovania mesta 308 037/6502 261
vladimira.ambrusova@msunitra.sk
Monika Antonuccio Kancelária prednostu referentka generalista 618 037/6502 253
monika.antonuccio@msunitra.sk
PhDr. Martina Bachnová Kancelária prednostu odborná referentka referátu riadenia projektov 408 037/6502 143
martina.bachnova@msunitra.sk
Mgr. Terézia Bačová Odbor sociálnych služieb – KC Dražovce sociálna pracovníčka Komunitného centra Dražovce 0940/617 955
terezia.bacova@nitra.sk
Katarína Bakaiová Odbor služieb úradu referentka 602 037/6502 189
katarina.bakaiova@msunitra.sk
Jana Bakošová Kancelária prednostu referentka pre odmeňovanie 618 037/6502 253
jana.bakosova@msunitra.sk
JUDr. Veronika Baková Odbor majetku referentka právnička 325 037/6502 203
veronika.bakova@msunitra.sk
Mgr. Natália Balcová Odbor sociálnych služieb – KC OD sociálny pracovník Komunitného centra Orechov dvor 0910 873 591 natalia.balcova@nitra.sk
Vladyslava Balera Odbor školstva, mládeže a športu koordinátor práce s mládežou vladyslava.balera@msunitra.sk
Mgr. Vladimír Ballay Odbor projektového a strategického riadenia vedúci odboru projektového a strategického riadenia 511 037/6502 147
vladimir.ballay@msunitra.sk
Ing. Gabriela Ballayová Odbor stavebného poriadku referentka pre agendu bývania 508 037/6502 395
gabriela.ballayova@msunitra.sk
Ing. Milan Bartoš Odbor investičnej výstavby a rozvoja referent pre prípravu stavieb 533 037/6502 228
milan.bartos@msunitra.sk
Mgr. Katarína Bedešová Stredisko mestských služieb referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce 037/6550 346
katarina.bedesova@msunitra.sk
Zuzana Bédiová Stredisko mestských služieb referentka pre spisovú agendu 037/6550 346
zuzana.bediova@msunitra.sk
Ing. Marta Belicová Odbor ekonomiky a rozpočtu odborná referentka pre rozpočet a finančný manažment 308 037/6502 148
marta.belicova@msunitra.sk
Zuzana Beneová Odbor služieb úradu referentka 600 037/6502 189
Katarína Benko Odbor miestnych daní a poplatkov referentka pre správu daní a poplatkov 319 037/6502 266
katarina.benko@msunitra.sk
Mária Cok Steinemannová
referentka parkovania – správa rezidentského parkovania
číslo dverí: Klientske centrum
maria.steinemannova@msunitra.sk
Ing. Eleonóra Danišová
referentka špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
číslo dverí: 404
eleonora.danisova@msunitra.sk
Ing. arch. Miroslava Hanáková
referentka dopravného urbanizmu a inžinieringu
číslo dverí: 422
miroslava.hanakova@msunitra.sk
Ing. Ivan Janček
referent pre mobilitu a MHD
číslo dverí: 422
ivan.jancek@msunitra.sk
Ing. Matúš Maruniak
vedúci odboru dopravy
číslo dverí: 405
matus.maruniak@msunitra.sk
Katarína Masná
referent parkovania – správa rezidentského parkovania
číslo dverí: 422
katarina.masna@msunitra.sk
Ing. Ján Pánsky
referent dopravný inžinier
číslo dverí: 405
jan.pansky@msunitra.sk
Dalibor Repa
referent pre dopravné značenie a zvláštne užívanie miestnych komunikácií
číslo dverí:
dalibor.repa@msunitra.sk
Ing. Alena Šándorová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 422
alena.sandorova@msunitra.sk
Názov Číslo Stav Dokument č.
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 14/2019 návrh
Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatku č. 1 9/2019 Na pripomienkovanie
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry 7/2021 návrh
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry 7/2021 schválené
Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra 15/2002 schválené
Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 – 9 4/2014 schválené
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 2/2024 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia emisiami z malého zdroja 2/2024 účinné
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1 3/2021 schválené
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitra č. 7/2023 o poplatku za malý zdroj znečistenia 7/2023 Na pripomienkovanie
Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 8/2019 schválené
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry 5/2023 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 4/2023 o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla, v znení dodatku č. 1 4/2023 účinné

Vytvorené: 28. 7. 2022