Meno a priezvisko Oddelenie Popis Číslo
dverí
Telefón
Patrik Sura Odbor služieb úradu referent informátor 600 037/6502 111
Mgr. Dana Áčová Odbor sociálnych služieb – Útulok pre jednotlivcov s deťmi sociálna pracovníčka 037/7720 807
dana.acova@nitra.sk
Yveta Adamčíková Odbor ekonomiky a rozpočtu referentka pre platobný styk 317 037/6502 267
yveta.adamcikova@msunitra.sk
Lenka Adámeková Turistické informačné centrum Nitra referent pre prevádzku TIC 037/7410 906
adamekova@nitra.sk
Ing. Vladimíra Ambrusová Odbor ekonomiky a rozpočtu referentka pre sumarizáciu účtovania mesta 308 037/6502 261
vladimira.ambrusova@msunitra.sk
Monika Antonuccio Kancelária prednostu referentka generalista 618 037/6502 253
monika.antonuccio@msunitra.sk
PhDr. Martina Bachnová Kancelária prednostu odborná referentka referátu riadenia projektov 408 037/6502 143
martina.bachnova@msunitra.sk
Mgr. Terézia Bačová Odbor sociálnych služieb – útulok, Štúrova ul. sociálna pracovníčka 037/7410 729
terezia.bacova@nitra.sk
Katarína Bakaiová Odbor služieb úradu referentka 602 037/6502 189
katarina.bakaiova@msunitra.sk
Jana Bakošová Kancelária prednostu referentka pre odmeňovanie 618 037/6502 253
jana.bakosova@msunitra.sk
JUDr. Veronika Baková Odbor majetku referentka právnička 325 037/6502 203
veronika.bakova@msunitra.sk
Mgr. Natália Balcová Odbor sociálnych služieb – KC OD sociálny pracovník Komunitného centra Orechov dvor 0910 873 591 natalia.balcova@nitra.sk
Mgr. Vladimír Ballay Odbor projektového a strategického riadenia vedúci odboru projektového a strategického riadenia 511 037/6502 147
vladimir.ballay@msunitra.sk
Ing. Gabriela Ballayová Odbor stavebného poriadku referentka pre agendu bývania 508 037/6502 395
gabriela.ballayova@msunitra.sk
Ing. Milan Bartoš Odbor investičnej výstavby a rozvoja referent pre prípravu stavieb 533 037/6502 228
milan.bartos@msunitra.sk
Mgr. Katarína Bedešová Stredisko mestských služieb referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce 037/6550 346
katarina.bedesova@msunitra.sk
Zuzana Bédiová Stredisko mestských služieb referentka pre spisovú agendu 037/6550 346
zuzana.bediova@msunitra.sk
Ing. Marta Belicová Odbor ekonomiky a rozpočtu odborná referentka pre rozpočet a finančný manažment 308 037/6502 148
marta.belicova@msunitra.sk
Zuzana Beneová Odbor služieb úradu referentka 600 037/6502 189
Katarína Benko Odbor miestnych daní a poplatkov referentka pre správu daní a poplatkov 319 037/6502 266
katarina.benko@msunitra.sk
Ing. Eleonóra Danišová
referentka špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
číslo dverí: 404
eleonora.danisova@msunitra.sk
Ing. arch. Miroslava Hanáková
referentka dopravného urbanizmu a inžinieringu
číslo dverí: 422
miroslava.hanakova@msunitra.sk
Ing. Ivan Janček
referent pre mobilitu a MHD
číslo dverí: 422
ivan.jancek@msunitra.sk
Ing. Matúš Maruniak
vedúci odboru dopravy
číslo dverí: 405
matus.maruniak@msunitra.sk
Ing. Ján Pánsky
referent dopravný inžinier
číslo dverí: 405
jan.pansky@msunitra.sk
Dalibor Repa
referent pre dopravné značenie a zvláštne užívanie miestnych komunikácií
číslo dverí:
dalibor.repa@msunitra.sk
Ing. Alena Šándorová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 422
alena.sandorova@msunitra.sk
Ing. Peter Straňák
referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
číslo dverí: 404
peter.stranak@msunitra.sk
Názov Číslo Stav Dokument č.
Návrh dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 10/2014 Na pripomienkovanie
Návrh dodatku č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1,2,3,4,5 a 6 11/2014 Na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry 5/2023 účinné
Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta v znení dodatkov 1 a 2 13/2019 schválené
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 4/2023 o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla 4/2023 účinné
Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 16/2008 schválené
Dodatok č. 11 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry v znení dodatkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2/1995 schválené
Dotatok č. 2 k VZN mesta Nitry č. 14/2007 v znení dodatku č. 1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre 14/2017 schválené
Dodatok č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 15/2007 schválené
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14/2007 v znení dodatku č. 1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre 14/2007 návrh
Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 – 8 14/2014 návrh
Návrh Dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 15/2007 návrh

Vytvorené: 28. 7. 2022