26. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31. januára 2013
31. január 2013
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

zasadnutie

Vo štvrtok 31. januára sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Nitrianski mestskí poslanci, okrem iných bodov, prerokovali a schválili návrh finančnej subvencie nad 2000 eur z rozpočtu mesta pre cieľovú oblasť telesná kultúra. V tejto oblasti je zahrnutý fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond mládežníckeho športu, fond vrcholového športu a fond športových podujatí. Mesto Nitra finančne podporí i záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností, samozrejme, v kooperácii s rozvojom tvorby a propagácie kultúrnych a duchovných hodnôt. Podporená bude i sociálna oblasť ako aj osoby, ktoré sú zdravotne znevýhodnené. Všetky tieto oblasti boli schválené v súlade s Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu. Poslanci boli útvarom hlavného architekta, ako aj autormi územnoplánovacieho podkladu Urbanistická štúdia – Areál Kasární pod Zoborom v Nitre informovaní o využiteľnosti tejto lokality. Riaditeľ mestských služieb v Nitre Jozef Chrenko informoval poslancov o stave a údržbe miestnych komunikácií a verejnej zelene. Počas tejto zimy, kedy nadmerne sneží, bolo k zlepšeniu zjazdnosti mestských komunikácií vysypaných už 1000 ton soli. Prichádza i k dopĺňaniu zelene, v minulom roku bolo vysadených 810 stromčekov.

(j), foto: archív
 

Súbory na stiahnutie(41 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 31.01.2013

Dochádzka poslancov z 26. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31.1.2013.pdf .pdf Ikona súboru pdf (79 KB)

Hlasovania poslancov z 26. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31.1.2013.pdf .pdf Ikona súboru pdf (188 KB)

Pozvánka na 26. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 31.01.2013 Ikona súboru pdf (91 KB)

Uznesenie všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 26. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 31.1.2013.pdf .pdf Ikona súboru pdf (173 KB)

Zápisnica z 26. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31.1.2013 .pdf Ikona súboru pdf (221 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 31. január 2013

mat. č. 817-2013 – Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľové oblasti – sociálna oblasť Ikona súboru pdf (185 KB)

mat. č. 19-2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95-MZ zo dňa 14.12.1995 Ikona súboru pdf (92 KB)

mat. č. 753-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra Ikona súboru pdf (273 KB)

mat. č. 769-2012 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta- výdavkovej položky 631 Cestovné Ikona súboru pdf (232 KB)

mat. č. 774-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníct. Mesta Nitry _prenájom časti pozemku C KN p.č.7425-1 k.ú.Nitra Ikona súboru pdf (385 KB)

mat. č. 775-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľn. vo vlastníct. Mesta Nitry _prenájom časti pozemku C KN p.č.4821-56 k.ú.Nitra Ikona súboru pdf (303 KB)

mat. č. 776-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _pozemok C KN p.č.327-6 k.ú.V. Janíkovce Ikona súboru pdf (348 KB)

mat. č. 777-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _pozemok C KN p.č.327-8 k.ú.V. Janíkovce Ikona súboru pdf (377 KB)

mat. č. 779-2013 – Informatívna správa o stave a údržbe miestnych komunikácií a informatívna správa o stave verejnej zelene v meste Ikona súboru pdf (201 KB)

mat. č. 782-2013 – Návrh na odkúpenie spoluvlastn.podielov k nehnuteľ. do vlastn. Mesta Nitry v k.ú.Dražovce_Mgr.T. Bezáková Ikona súboru pdf (256 KB)

mat. č. 783-2013 – Dotácie 2013 rozvoj a ochrana duch. hodnôt, tvorba, ochrana alebo šír.kult. hodnôt-nad 2000 Ikona súboru pdf (106 KB)

mat. č. 783-2013 – Dotácie nad 2000 €-pamiatky a rozvoj a ochrana – žiadosti Ikona súboru pdf (61 KB)

mat. č. 785-2013 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 Ikona súboru pdf (107 KB)

mat. č. 786-2013 – Správa o výsledku mimoriadnej kontroly dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov MŠ Alexyho Ikona súboru pdf (183 KB)

mat. č. 788-2013 – Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č.305-2012-MZ zo dňa 15.11.2012_V.Jankulárová,ul.J.Mrvu Ikona súboru pdf (102 KB)

mat. č. 790-2013 – Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 2012 Ikona súboru pdf (218 KB)

mat. č. 791-2013 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 Ikona súboru pdf (111 KB)

mat. č. 792-2013 – Správa o výsledku kontroly plnenia Pokynu prednostu Mestského úradu v Nitre zo dňa 1.7.2011 o postupe kontroly vybavenia závad nahlásených mestskou políciou pri výkone služby Ikona súboru pdf (144 KB)

mat. č. 793-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľn. vo vlastníctve Mesta Nitry _prenáj. časti pozemku p.č.4720-1 k.ú.Nitra Ikona súboru pdf (214 KB)

mat. č. 795-2013 – Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 Ikona súboru pdf (204 KB)

mat. č. 797-2013 – Návrh na odpustenie pohľadávky (DROMOS s. r. o., Svätoplukova 13, Nitra) Ikona súboru pdf (106 KB)

mat. č. 798-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 322_2012-MZ zo dňa 28.11.2012 Ikona súboru pdf (101 KB)

mat. č. 800-2013 – Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry číslo 2_2010 o niektorých podmienkachdržania psov v znení dodatku č. 1 Ikona súboru pdf (2579 KB)

mat. č. 805-2013 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369_2012-MZ zo dňa 13. 12. 2012 Ikona súboru pdf (99 KB)

mat. č. 806-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (futbalové ihrisko, k.ú. Dolné Krškany, časť parc.č. 1718_1) Ikona súboru pdf (250 KB)

mat. č. 807-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Aleš Kučera, časť parc. č. 263, kat. územie Kynek) Ikona súboru pdf (178 KB)

mat. č. 810-2013 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. H. Krškany, parc. č. 32, Staromlynská ul.) Ikona súboru pdf (257 KB)

mat. č. 813-2013 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku parc. č. 1190_8 kat. úz. Nitra) Ikona súboru pdf (394 KB)

mat. č. 826-2013 – Návrh na neuplatnenie valorizácie pre obdobie roka 2013 Ikona súboru pdf (98 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021