Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Uznesenia MZ

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2 Materiál č. 847/2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2013-MZ zo dňa 14.03.2013
3.3 Materiál č. 145/2017 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017 – MZ zo dňa 18.05.2017
3.4 Materiál č. 1562/2018 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 314/2018 – MZ zo dňa 18.10.2018
3.5 Materiál č. 253/2019 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019-MZ zo dňa 05. 09. 2019
3.6 Materiál č. 354/2019 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 387/2019 – MZ zo dňa 12. 12. 2019
3.7 Materiál č. 801/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021
3.8 Materiál č. 842/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2021-MZ zo dňa 20.05.2021
3.9 Materiál č. 958/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 260/2021-MZ zo dňa 09.09.2021
3.10 Materiál č. 1008/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021
3.11 Materiál č. 1056/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 395/2021 – MZ zo dňa 18.11.2021
3.12 Materiál č. 1165/2022 – Samostatná správa
3.13 Materiál č. 1034/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2022 – MZ zo dňa 27.01.2022
3.14 Materiál č. 1104/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 40/2022 – MZ zo dňa 27.01.2022
3.15 Materiál č. 1099/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 43/2022 – MZ zo dňa 10.02.2022
3.16 Materiál č. 1117/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 75/2022 – MZ zo dňa 16.03.2022
3.17 Materiál č. 1133/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 81/2022 – MZ zo dňa 16.03.2022
3.18 Materiál č. 1121/2022 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2022 – MZ zo dňa 16.03.2022
3.19 Materiál č. 1166/2022 – Samostatná správa

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

4. Materiál č. 1154/2022 – Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Základnej škole, Škultétyho 1, Nitra
5. Materiál č. 1173/2022 – Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2021
5.1 Príloha č.1 – Stanovisko hlavného kontrolóra
6. Materiál č. 1171/2022 – Návrh na dofinancovanie SO 07-1 Vodovodná prípojka – C307 z vlastných prostriedkov mesta v rámci Diely III. Nitra. BD Kmeťova ulica územie „B“ C – 307 Tokajská, Nitra + TV
7. Materiál č. 1164/2022 – Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
8. Materiál č. 1179/2022 – Informatívna správa o obnove mestského parku SIHOŤ
9. Materiál č. 1165/2022 – Informatívna správa o použití finančných prostriedkov v rámci kapitoly Odboru investičnej výstavby a rozvoja a Odboru školstva, mládeže a športu – položka 635 006
10. Materiál č. 1168/2022 – Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre cieľovú oblasť: Podpory strategických športových klubov, Podpory ostatných športových klubov
10.1 Príloha č.1 – Vstupné hodnoty pre výpočet dotácií
11. Materiál č. 1159/2022 – Informatívna správa k hodnoteniu plnenia III. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra na roky 2021-2025, za rok 202
12. Materiál č. 1136/2022, Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3 – Návrh územno-plánovacej dokumentácie: „Územný plán zóny Šindolka I., Nitra.“
13. Materiál č. 1137/2022 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra
14. Materiál č. 1163/2022 – Informatívna správa – Detské ihriská v Nitre, plán činnosti na rok 2022
15. Materiál č. 1158/2022 – Návrh Memoranda o spolupráci medzi Nitrianskou komunitnou nadáciou a mestom Nitra
16. Materiál č. 1157/2022 – Návrh Memoranda o spolupráci medzi Centrom Slniečko, n.o. a mestom Nitra
17. Materiál č. 1160/2022 – Návrh na opätovné zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu
18. Materiál č. 1155/2022 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku do správy základným školám v Nitre a príspevkovej organizácii ZUŠ J. Rosinského v Nitre
19. Materiál č. 1161/2022 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nitra na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. – nebytový priestor so súp.č. 839 na pozemku reg. „C“ KN č. 7261/220 v k. ú. Nitra na Nedbalovej ulici č.17, zapísanom na LV č.3681
20. Materiál č. 1170/2022 – Návrh na zníženie kúpnej ceny (Ing. Katarína Kapustíková, parcela registra „C“ KN č. 5299/1 v kat. úz. Nitra)
21. Materiál č. 1181/2022 – Prenájom gastrostánku v areáli Letného kúpaliska Nitra – podmienky OVS
22. Materiál č. 1060/2021 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zriadenie vecného bremena v kat. úz. Nitra, Staničná ul.)
23. Materiál č. 1121/2022-1 – Návrh na ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 861/2015/OM v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2022-MZ zo dňa 16.03.2022 (prenájom časti pozemku o výmere 18 m2 z parc. reg. C KN č. 222/1 kat. úz. Nitra)
24. Materiál č. 1175/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 44/2022-MZ zo dňa 10.02.2022 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov v kat. území Nitra – BD TEHELNÁ)
25. Materiál č. 1176/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 348/2017-MZ zo dňa 23.11.2017 v znení unesenia č. 289/2018-MZ zo dňa 13.09.2018 a uznesenia č. 141/2021-MZ zo dňa 22.04.2021 (bytový dom na Radlinského 5 v Nitre)
26. Materiál č. 1162/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky „C“ KN parc. č. 238/2, 238/3, 238/4 a 238/5 v k. ú. Chrenová – Gabriela Nosianová)
27. Materiál č. 1169/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN parc. č. 187/12 v k. ú. Nitra – MiaLo s.r.o. – obnova Nájomnej zmluvy č. j. 1427/2021/OM)
28. Materiál č. 1172/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti parcely registra „C“ KN č. 2283/1 v kat. úz. Nitra pre Slavomíra Dubského)
29. Materiál č. 1177/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Chrenová (prenájom pozemkov pre spol. Kaufland Slovenská republika, v.o.s. pre účely stavby „Obchodné centrum, ul. Zlatomoravecká“)
30. Materiál č. 1178/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Chrenová, odpredaj častí pozemkov „E“KN parc. č. 1754/101 a č. 1754/102 na Zlatomoraveckej ul.)
31. Materiál č. 1141/2022-1 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (JUDr. Podhorec a manž.- odpredaj pozemku- k.ú. Nitra)
32. Materiál č. 1148/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Veľké Janíkovce, odpredaj časti pozemku „E“KN parc.č. 1238/1, Dlhá ul.)
33. Materiál č. 1180/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Chrenová, Nábrežie mládeže)
34. Materiál č. 1182/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Pod Zlatým brehom)

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

1. Materiál č. 1166/2022 – Informatívna správa o  počte a technickom stave krytov civilnej ochrany v meste Nitra. Predloženie návrhu opatrení na zvýšenie kapacity krytov CO a zlepšenie ich technického stavu a mat. vybavenia. Vyčísliť náklady na realizáciu jednotlivých opatrení a zadefinovať možné zdroje financovania
1. príloha č.1 – CO kryt – Aproximatívny prepocet ceny
1. príloha č.2 – CO kryt – Rekapitulácia celkových nákladov stavby
2. Materiál č. 1174/2022 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
3. Materiál č. 1183/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 67/2020-MZ zo dňa 07.05.2020 v znení uznesenia č. 143/2021-MZ zo dňa 22.04.2021 (MDVSR, bezodplatné nadobudnutie pozemkov pod stavebnými objektmi vybudovanými v rámci stavby „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“)
4. Materiál č. 1185/2022 – Úprava grafikonu linky C35 – Cyklobus


Vytvorené: 6. 6. 2022