43. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 16. decembra 2010
16. december 2010
43. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 16. decembra 2010
43. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 16. decembra 2010 Súbory na stiahnutie(27 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 16.12.2010

Hlasovanie z 43. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 16. decembra 2010 Ikona súboru pdf (178 KB)

Pozvánka z 43. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 16. decembra 2010 Ikona súboru pdf (45 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 43. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 16. decembra 2010 Ikona súboru pdf (151 KB)

Zápisnica z 43. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 16. decembra 2010 Ikona súboru pdf (208 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 16. december 2010

1957/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 281/2009-MZ zo dňa 24.09.2009 (dom na Priehradnej ul. 6 v Nitre) Ikona súboru pdf (29 KB)

1992/2010 – Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Ikona súboru pdf (141 KB)

2008/2010 – N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2010 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce Ikona súboru pdf (357 KB)

2012/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta so zameraním na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt a tvorbu, ochranu alebo šírenie kultúrnych hodnôt. Ikona súboru pdf (88 KB)

2013/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta 637003 propagácia, reklama a inzercia Ikona súboru pdf (42 KB)

2015/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (parc. č. 7242/1 v správe ZŠ Škultétyho, Nitra a parc. č. 7240/1) Ikona súboru pdf (45 KB)

2016/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (KARTEL NITRA s. r. o., Štúrova 155, 949 01 Nitra, IČO: 35 953 799) Ikona súboru pdf (30 KB)

2018/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky p.č.10901/2 a p.č.10901/4 v k.ú. Chrenová) Ikona súboru pdf (37 KB)

2019/2010 – Návrh na odpredaj a zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území Dražovce (Ján Németh a PaedDr. Ľuboš Németh) Ikona súboru pdf (32 KB)

2020/2010 – Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2011 – 2013 Ikona súboru pdf (4093 KB)

2022/2010 – Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 Ikona súboru pdf (30 KB)

2023/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej položky rozpočtu mesta 635 Rutinná a štandardná údržba – kapitola vnútorná správa Ikona súboru pdf (50 KB)

2024/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 299/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 (zámena pozemku parc. č. 1187/3 kat. úz. Nitra pri OD TESCO) Ikona súboru pdf (37 KB)

2028/2010 – Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitry („DOS Hollého“) Ikona súboru pdf (35 KB)

2029/2010 – Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 7811/11 kat. úz. Nitra) Ikona súboru pdf (35 KB)

2030/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 317/2009 –MZ zo dňa 05.11.2009 (RINOX,spol.s r.o.) Ikona súboru pdf (31 KB)

2032/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Zariadenia pre seniorov ZOBOR na rok 2010 Ikona súboru pdf (64 KB)

2034/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010 Ikona súboru pdf (33 KB)

2035/2010 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( k.ú. Nitra, parc. č. 720/8, Stavbárska ul.) Ikona súboru pdf (34 KB)

2036/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2010 Ikona súboru pdf (23 KB)

2037/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2010 Ikona súboru pdf (46 KB)

2052/2010 – Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 (Farská ul. 50) Ikona súboru pdf (29 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021