41. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. októbra 2010
28. október 2010
41. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. októbra 2010
41. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. októbra 2010 Súbory na stiahnutie(45 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 28. október 2010

1342/2010 – Návrh Koncepcie zlepšenia stavu, správy a nakladania s mestským nehnuteľným majetkom Ikona súboru pdf (95 KB)

1902/2010 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 218/2010 – MZ zo dňa 9.9.2010 Ikona súboru pdf (98 KB)

1923/2010 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku do správy Mestských služieb v Nitre (Dažďová kanalizácia PP Nitra – Sever) Ikona súboru pdf (111 KB)

1928/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Martin Michalko a manželka Andrea Michalková, Svätourbanská 25, Nitra) Ikona súboru pdf (124 KB)

1930 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Radúz Sedlár) Ikona súboru pdf (120 KB)

1931/2010 – Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2011 Ikona súboru pdf (365 KB)

1932/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, Nitra, IČO: 00 168 874) Ikona súboru pdf (114 KB)

1933/2010 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry do správy ZŠ Cabajská 2, Nitra) Ikona súboru pdf (105 KB)

1935/2010 – Správa o výsledku kontroly postupu oddelenia výstavby a rozvoja MsÚ Nitra pri stavbe a používaní lokálnej čističky odpadových vôd na ul. Pod Hájom na Kyneku Ikona súboru pdf (146 KB)

1935/2010 – Uznesenie Mestskej rady v Nitre č. 411/2010 – MR zo dňa 21.9.2010 Ikona súboru pdf (101 KB)

1937/2010 – Návrh na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 1187/3 kat. úz. Nitra pri OD TESCO) Ikona súboru pdf (125 KB)

1938/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov mesta so zameraním na miestne dane za ubytovanie a užívanie verejného priestranstva Ikona súboru pdf (127 KB)

1941/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly– „položka 631 Cestovné“ Ikona súboru pdf (177 KB)

1944/2010 – Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu Ikona súboru pdf (119 KB)

1948/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ASTRAGAL s.r.o.) Ikona súboru pdf (124 KB)

1950/2010 – Návrh VZN č. 10/2010 – ulica Pod lesom Ikona súboru pdf (216 KB)

1951/2010 – Návrh VZN č. 4/2010 – Margarétková ulica Ikona súboru pdf (221 KB)

1952/2010 – Návrh VZN 5/2010 – Námestie M. R. Štefánika Ikona súboru pdf (153 KB)

1953/2010 – Návrh VZN 6/2010 – ulica Gosfordská, ulica Kroměřížska Ikona súboru pdf (290 KB)

1954/2010 – Návrh VZN č. 7/2010 – Námestie Kráľovnej pokoja Ikona súboru pdf (273 KB)

1955/2010 – Návrh VZN č. 8/2010 – Kríková ulica Ikona súboru pdf (302 KB)

1956/2010 – Návrh VZN č. 9/2010 – Davarčanská ulica Ikona súboru pdf (254 KB)

1958/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2009-MZ zo dňa 29.1.2009 v znení uznesenia č. 329/2009-MZ zo dňa 5.11.2009 (SO 14-Úprava cesty I/64) Ikona súboru pdf (111 KB)

1960/2010 – Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra Ikona súboru pdf (115 KB)

1962/2010 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb v Nitre Ikona súboru pdf (110 KB)

1964/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 327/2009- MZ zo dňa 05.11.2009 ( JUDr. Bradáč, Ing. Kunecová ) Ikona súboru pdf (118 KB)

1965/2010 – Návrh na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry víťazovi OVS ( Farská ul. 50 ) Ikona súboru pdf (111 KB)

1966/2010 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zameranej na prevody nehnuteľného majetku mesta Ikona súboru pdf (194 KB)

1970/2010 – Správa o výsledku kontroly dodržiavania Smernice 18/2001 o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Ikona súboru pdf (131 KB)

1972/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 208/2010-MZ zo dňa 18.08.2010 (odkúpenie pozemkov v Priemyselnom parku Sever do majetku mesta) Ikona súboru pdf (121 KB)

1973/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra, v správe Základnej školy, Topoľová 8, Nitra (parc. č.899/4 v k.ú. Chrenová) Ikona súboru pdf (107 KB)

1974/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 325/2009-MZ zo dňa 05.11.2009 v znení uznesenia č. 174/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 (VÍNO Nitra, spol. s r.o., Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra, IČO: 31 428 380) Ikona súboru pdf (113 KB)

1977/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č. 14/1 kat. úz. Zobor) Ikona súboru pdf (124 KB)

1978/2010 – Návrh na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry (PROFINEX trading, s. r. o., Banská Bystrica) Ikona súboru pdf (120 KB)

1979/2010 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy Mestských služieb v Nitre (časť areálu N-ADOVA) Ikona súboru pdf (111 KB)

1982/2010 – Informácia o hospodárení príspevkových organizácií mesta a spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2009 Ikona súboru pdf (190 KB)

1983/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Zobor (ALEF JO Filmstudio, IČO: 35710802, prenájom objektu v Zoborských kasárňach) Ikona súboru pdf (116 KB)

1984/2010 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok parc. č. 2817/13 v k.ú. Nitra) Ikona súboru pdf (111 KB)

1997/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2010 Ikona súboru pdf (112 KB)

1998/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010 Ikona súboru pdf (134 KB)

2000/2010 – Návrh podnikateľského zámeru pre využitie areálu N-ADOVA Ikona súboru pdf (4028 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 28.10.2010

Dochádzka poslancov z 41. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 28. októbra 2010 Ikona súboru pdf (148 KB)

Hlasovanie z 41. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. októbra 2010 Ikona súboru pdf (333 KB)

Pozvánka na 41. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. októbra 2010 Ikona súboru pdf (125 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 41. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. októbra 2010 Ikona súboru pdf (419 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021