20. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 30.05.2024

20. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 30.05.2024

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre

3.1 Materiál č. 19
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) informovať o ukončených verejných obstarávaniach na dodanie tovaru, poskytnutie služby   alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotu rovnou alebo vyššou ako 5000 eur bez DPH v rozsahu: predmet zákazky, názov zmluvného partnera, zmluvná cena, dátum uzatvorenia zmluvy, zoznam osôb ktorí vyhodnocovali ponuky, alebo zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk. V prípade zrušenia zákazky, dôvod jej zrušenia.
b) pri podlimitnej, nadlimitnej zákazke, súťaže návrhov zaradiť do komisie na otváranie  a vyhodnotenie ponúk poslanca MZ podľa nasledovného pravidla:
– poslanca MZ s právom vyhodnocovať ponuky, ktorý má odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, a/alebo
– poslancov MZ príslušného VMČ, ktorí potvrdili svoju nomináciu do komisií na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky osobe zodpovednej za proces verejného obstarávania v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky v elektronickej podobe; poslanca MZ bez práva vyhodnocovať ponuky v prípade zákazky celomestského významu.
c) pri zákazke s nízkou hodnotou ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 15 000 eur bez DPH, zabezpečiť počas procesu vyhodnocovania ponúk prítomnosť poslanca MZ, ktorý zastupuje príslušný VMČ, poslanca MZ v prípade zákazky celomestského významu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
– MZ zo dňa 14.12.1995
– K bodu: Rôzne

3.2 Materiál č. 757/2021
– vedúcemu projektového odboru projektového a strategického riadenia predkladať štvrťročne informatívnu správu o vyhlásených výzvach a podaných projektoch o ktoré sa uchádza mesto Nitra.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021
– MZ zo dňa 04.02.2021
– K bodu: Diskusia

3.3 Materiál č. 801/2021
– prednostovi mestského úradu na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021
– MZ zo dňa 17.03.2021
– K bodu: Diskusia

3.4 Materiál č. 860/2021
– štatutárom združenia Nitra 2026 vykonať všetky právne a administratívne úkony podľa tohto uznesenia

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 156/2021
– MZ zo dňa 20.05.2021
– K bodu: Návrh na schválenie zástupcov mesta do kontrolného orgánu záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026

3.5 Materiál č. 1008/2021
– prednostovi MsÚ na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021
– MZ zo dňa 28.10.2021
– K bodu: Diskusia

3.6 Materiál č. 121/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre
predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2023
– MZ zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.7 Materiál č. 328/2023
– ukladá prednostovi mestského úradu v Nitre:
a/ Zabezpečiť vypracovanie zámerov zriadenia MŠ v lokalite Párovské Háje a lokalite Kynek.

prednostovi mestského úradu v Nitre v spolupráci s odborom školstva, mládeže a športu
b/ Zvolať stretnutia poslancov, VMČ, členov KMŠaV a predstaviteľov mesta s občanmi v oboch lokalitách zvlášť, s cieľom zistiť skutočný záujem rodín o umiestnenie detí do MŠ, ak by boli zaradené, tiež vhodnosť termínov otvorenia MŠ.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 426/2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.8 Materiál č. 470/2024
– žiada primátora mesta predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrh na rozpočtové opatrenia s rozdelením rozpočtovaných položiek na mzdy a odvody podľa jednotlivých organizačných jednotiek (odbory, útvary) v zmysle platnej organizačnej štruktúry MsÚ.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  68/2024
– MZ  zo dňa 14.03.2024
– K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024

3.9 Materiál č. 525/2024 (Samostatná správa)

3.10 Materiál č. 526/2024
– odporúča primátorovi mesta vykonať všetky kroky súvisiace s valorizáciou platov zamestnancov od 01. 04. 2024 v zmysle Poriadku odmeňovania a platnej Kolektívnej zmluvy. Požiadavka na navýšenie mzdových prostriedkov v zmysle valorizácie bude predložená a následne prerokovaná na nasledujúcom MZ.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  170/2024
– MZ  zo dňa 18.04.2024
– K bodu: Diskusia

3.11 Materiál č. 105/2023
– ukladá prednostovi mestského úradu štvrťročne predkladať mestskému zastupiteľstvu Informatívnu správu – zoznam dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s mestom Nitra.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  747/2022
– MZ  zo dňa 12.12.2022
– K bodu: Rôzne

3.12 Materiál č. 134/2023
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 226/2023
– MZ zo dňa 11.04.2023
– K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (materiál č. 1065/2017)

Prehľad – Interpelácií z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre

Interpelácia č. 1

– MZ zo dňa 30.5.2024
– Odpoveď zo dňa:
Odpoveď

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 482/2024
  Návrh záverečného účtu mesta Nitry za rok 2023
 2. Materiál č. 557/2024
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024
 3. Materiál č. 517/2024
  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2024
 4. Materiál č. 537/2024
  Správa o výsledku kontroly súladu evidencie obstaraného hmotného majetku za posledné 4 roky so skutočným stavom majetku na Stredisku mestských služieb
 5. Materiál č. 558/2024
  Návrh dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitra č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v zmení dodatku č.1
 6. Materiál č. 544/2024
  Návrh na prenájom športového areálu na Jesenského 4, Nitra a vytvorenia pracovnej skupiny na prerozdelenie športovísk
 7. Materiál č. 552/2024
  Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2024 pre cieľovú oblasť:  Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia
 8. Materiál č. 541/2024
  Zámer modernizácie, opráv a údržby miestnych ciest a chodníkov a realizácie debarierizačných opatrení súvisiacej s cestnou infraštruktúrou mesta Nitry s výhľadom na 4 roky
 9. Materiál č. 542/2024
  Indikatívny návrh architektonicko-urbanistických súťaží návrhov a ideových konceptov za účelom prípravy investičných zámerov mesta Nitry s výhľadom na 4 roky
 10. Materiál č. 543/2024
  Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
 11. Materiál č. 518/2024
  Informatívna správa o lokalitách v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – cyklostojan
 12. Materiál č. 525/2024
  Informatívna správa k výmene označníkov dopravcom
 13. Materiál č. 561/2024
  Zámer realizácie investično-energetických opatrení formou inštalácie fotovoltických zdrojov na verejných budovách mesta Nitry
 14. Materiál č. 531/2024
  Informatívna správa o zriadení a zaradení Elokovaného pracoviska Párovská 40, Nitra a Výdajnej školskej jedálne Párovská 40, Nitra ako súčasti Materskej školy, Párovská 36, Nitra do siete škôl a školských zariadení SR
 15. Materiál č. 533/2024
  Informatívna správa o zápise detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2024/2025
 16. Materiál č. 530/2024
  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánu školskej samosprávy pri Materskej škole, Rázusova 26, Nitra
 17. Materiál č. 548/2024
  Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2024
 18. Materiál č. 553/2024
  Návrh „Memorandum o spolupráci – Pamätník obetiam totality a holokaustu“
 19. Materiál č. 524/2024
  Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu
 20. Materiál č. 486/2024
  Návrh  na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Galbavá Lívia – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č.803/27 – k.ú. Horné Krškany)
 21. Materiál č. 487/2024
  Návrh  na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Kuzmický Boris – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č.803/17 – k.ú. Horné Krškany)
 22. Materiál č. 562/2024
  Návrh na uzatvorenie Dohody o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia vo výške 155.452,20 € (Krematórium Nitra, s. r. o.)
 23. Materiál č. 554/2024
  Návrh na uzatvorenie Dodatku k Zmluve o budúcej nájomnej zmluve č.j. 1056/2023/OM (PARKNR s.r.o. – Objekt verejných služieb v Mestskom parku) – predĺženie platnosti zmluvného vzťahu z pôvodného termínu 30.06.2024 na termín 30.09.2024
 24. Materiál č. 539/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 34/2024-MZ zo dňa 25.01.2024 (Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.)
 25. Materiál č. 540/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 166/2022-MZ zo dňa 21.04.2022 v znení uzn. č. 160/2024-MZ zo dňa 18.04.2024 a návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Veľké Janíkovce (Stavabbas, s.r.o., odpredaj pozemku pod stavebným objektom „SO 08.3 Dopravné napojenie ČSPH na cestu III/1641“)
 26. Materiál č. 538/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 508/2023-MZ zo dňa 14.12.2023 (Komunitné centrum Dražovce)
 27. Materiál č. 547/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 341/2021-MZ zo dňa 14.10.2021 (odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Nitra – „Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého-AS Nitra“) v znení uznesenia č. 101/2022-MZ zo dňa 16.03.2022
 28. Materiál č. 535/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.107/2022-MZ zo dňa 16.03.2022 (zámer odpredaja pozemkov –  k.ú. Zobor pre Ing. Hlavačku a manž.)
 29. Materiál č. 485/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre  č. 447/2023-MZ zo dňa 16.11.2023 (Ing. Hlavačka a manž.- odpredaj pozemkov – k.ú. Zobor )
 30. Materiál č. 549/2024
  Návrh na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Nitra (pozemky parc. reg. E KN č. 3338/1 a parc. reg. E KN č. 3300/1 vo vlastníctve Ing. Juraja Sasina)
 31. Materiál č. 545/2024
  Návrh na zníženie nájomného (nájomca COLPEX, s.r.o.)
 32. Materiál č. 551/2024
  Návrh na zníženie ceny nájmu nehnuteľností na ul. Jozefa Vuruma č. 2, pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Nitra
 33. Materiál č. 529/2024
  Návrh na odovzdanie nehnuteľného a hnuteľného  majetku do správy ZŠ s MŠ Na Hôrke 30, Nitra (elokované pracovisko, súp. č. 20, Hydinárska 39, Nitra – bývalé Centrum zdravia Párovské Háje)
 34. Materiál č. 534/2024
  Návrh na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (pozemok „E“ KN parc. č. 2468 v k. ú. Zobor – Anton Heringh)
 35. Materiál č. 546/2024
  Návrh na výpožičku nebytových priestorov na Mestskej tržnici v Nitre (Občianske združenie Podaj mi ruku – Nitra)
 36. Materiál č. 556/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov v kat. území Chrenová – Základná škola s materskou školou sv. Gorazda)
 37. Materiál č. 560/2024
  Návrh na zámer odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorené pozemky reg. „C“ KN parc. č. 2039/26 a parc. č. 2039/27 v katastrálnom území Nitra – Nová Nitra I, a. s.)
 38. Materiál č. 509/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (prenájom časti pozemku na Štúrovej ul. pred budovou Krajského súdu v Nitre)
 39. Materiál č. 516/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (prenájom častí pozemkov na Damborského a Cintorínskej ul. pri budove Krajského súdu v Nitre)
 40. Materiál č. 536/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o. – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č. 2748/3 – k.ú. Nitra)

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 569/2024
  Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2024 pre zdravotne znevýhodnených športovcov
 • Materiál č. 565/2024
  Informatívna správa o návrhu možností zavedenia benefitov na podporu  a udržateľnosť zamestnanosti v podmienkach Mesta Nitra 
 • Materiál č. 452/2024-1
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 162/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 v znení uznesenia č. 290/2018-MZ zo dňa 13.09.2018 (odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku v areáli bývalej ZŠ Levická 40)
 • Materiál č. 563/2024
  Návrh na výpožičku beachvolejbalových kurtov na Letnom kúpalisku, Jesnského ul. v Nitre
 • Materiál č. 567/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v kat. území Párovské Háje – Róbert Ostertág, Dušan Čapek, Michal Kiradžiev, Ľudovít Košťál)
 • Materiál č. 564/2024
  Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.)
 • Stanovisko k materiálu č. 482/2024
  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2023
 • Materiál č. 529/2024
  Návrh na odovzdanie nehnuteľného a hnuteľného  majetku do správy ZŠ s MŠ Na Hôrke 30, Nitra (elokované pracovisko, súp. č. 20, Hydinárska 39, Nitra – bývalé Centrum zdravia Párovské Háje)  
 • Kontrola plnenia uznesení
  Príloha č. 1 k uzneseniu č. 35/2021-MZ, mat. č. 757/2021
 • Materiál č. 554/2024
  Upravený návrh na uznesenie k mat. č. 554/2024 –  „Návrh na uzatvorenie Dodatku k Zmluve o budúcej nájomnej zmluve č. j. 1056/2023/OM (PARKNR s.r.o. – Objekt verejných služieb v Mestskom parku) – predĺženie platnosti zmluvného vzťahu z pôvodného termínu 30.06.2024 na termín 30.09.2024“, (v programe uvedený pod por. č. 26)

Vytvorené: 21. 5. 2024
Upravené: 18. 6. 2024