10. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októra 2011
7. október 2011
10. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októbra 2011
10. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októbra 2011 Súbory na stiahnutie(38 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 13.10.2011

Dochádzka poslancov z 10. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 13. októbra 2011 Ikona súboru pdf (59 KB)

Hlasovanie z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. septembra 2011 Ikona súboru pdf (303 KB)

Pozvánka na 10. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októbra 2011 Ikona súboru pdf (69 KB)

Zápisnica z 10. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októbra 2011 Ikona súboru pdf (336 KB)

´U z n e s e n i e, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 10. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októbra 2011 Ikona súboru pdf (265 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 13. október 2011

mat 232_2011 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2011 Ikona súboru pdf (120 KB)

mat 274_2011 – Kontrola postupov riešenia neoprávneného parkovania vrakov a nepojazdných áut na území mesta v zmysle VZN 4_2009 o parkovaní na území Mesta Nitry Ikona súboru pdf (81 KB)

mat 279_2011 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (nebytový priestor č. 1-7 na Kupeckej ul. o. č. 8 v Nitre) Ikona súboru pdf (275 KB)

mat 282_2011 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Barbora Molnárová) Ikona súboru pdf (98 KB)

mat 299_2011- Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2012 Ikona súboru pdf (361 KB)

mat 304_2011 – N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5_2011 o určení názvu ulice v časti mesta Dolné Krškany Ikona súboru pdf (764 KB)

mat 305_2011 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra Ikona súboru pdf (74 KB)

mat 308_2011 – Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.365_2010- MZ zo dňa 16.12. 2010 ( pozemky p.č. 10901_2 a p.č. 10901_4 v kat. úz. Chrenová ) Ikona súboru pdf (61 KB)

mat 309_2011 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( Kartel Nitra, s.r.o., Štúrova 155, 949 01 Nitra, IČO 35 953 799 ) Ikona súboru pdf (371 KB)

mat 310_2011 – Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4_2009 o parkovaní na území mesta Nitry Ikona súboru pdf (129 KB)

mat 312_2011 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Horné Krškany (Granvia Construction, s.r.o., prenájom pozemkov) Ikona súboru pdf (302 KB)

mat 314_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83_2011-MZ zo dňa 07.04.2011 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 241_2011-MZ zo dňa 04.08.2011 (Ing. Jozef Král) Ikona súboru pdf (69 KB)

mat 315_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 80_2011-MZ zo dňa 07.04.2011 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 240_2011-MZ zo dňa 04.08.2011 (Viera Králová) Ikona súboru pdf (68 KB)

mat 321_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 318_2008-MZ zo dňa 28.08.2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 43_2009-MZ zo dňa 19.03.2009 (Kynecká ulica) Ikona súboru pdf (616 KB)

mat 322_2011 – Návrh na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry víťazovi obchodnej verejnej súťaže (Park pod Borinou na Klokočine) Ikona súboru pdf (330 KB)

mat 325_2011 – Správa o stave a evidovaných žiadostiach na zmeny a doplnky Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre Ikona súboru pdf (105 KB)

mat 331_2011 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (KAMY s.r.o., F. Mojtu 14, 949 01 Nitra, IČO 45989478) Ikona súboru pdf (381 KB)

mat 333_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 283_2011-MZ zo dňa 8.9.2011 (zámer na odpredaj pozemkov v k.ú. Zobor) Ikona súboru pdf (544 KB)

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7_2011 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina Ikona súboru pdf (519 KB)

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6_2011 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina Ikona súboru pdf (592 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021