21. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. októbra 2012
8. október 2012
21. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. októbra 2012

21. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. októbra 2012 Súbory na stiahnutie(37 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 18.10.2012

Dochádzka poslancov z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. 10. 2012 Ikona súboru - Dochadzka_poslancov_z_21._zasadnutia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_18._10._2012.pdf (80 KB)

Hlasovania poslancov z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. 10. 2012 Ikona súboru - Hlasovania_poslancov_z_21._zasadnutia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_18._10._2012.pdf (267 KB)

Pozvánka na 21. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 18.10.2012 Ikona súboru - Pozvanka_na_21._zasadnutie_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva,_konaneho_dna_18.10.2012_.pdf (1248 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 21. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. októbra 2012 Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_z_21._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna__18._oktobra_2012.pdf (236 KB)

Zápisnica z 21. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre Ikona súboru - Zapisnica_z_21__zasadnutia__riadneho__Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre.pdf (278 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 18. október 2012

mat č 663-2012-1 Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č 96-2012-MZ zo dňa 05 04 2012 v znení uznesenia č 132-2012-MZ zo dňa 24 05 2012 _Kellner záme Ikona súboru - mat_c__663-2012-1_Navrh_na_zmenu_uznesenia_MZ_v_Nitre_c__96-2012-MZ_zo_dna_05_04_2012_v_zneni_uznesenia_c__132-2012-MZ_zo_dna_24_05_2012__Kellner__zame.pdf (220 KB)

mat č. 682-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitre (prenájom plynárenského zariadenia v k.ú. Dolné Krškany) Ikona súboru - mat_c._682-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitre_(prenajom_plynarenskeho_zariadenia_v_k.u._Dolne_Krskany).pdf (105 KB)

mat. č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181_95-MZ zo dňa 14.12.1995. Ikona súboru - mat._c._19_-_Uznesenie_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._181_95-MZ_zo_dna_14.12.1995..pdf (92 KB)

mat. č. 648-2012 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre, Matušincova ul.,k.ú. Veľké Janíkovce Ikona súboru - mat._c._648-2012_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_Matusincova_ul.,k.u._Velke_Janikovce.pdf (102 KB)

mat. č. 649-2012 – Návrh na znovu zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu Ikona súboru - mat._c._649-2012_-_Navrh_na_znovu_zvolenie_prisediacej_sudkyne_z_radov_obcanov_pre_Okresny_sud_Nitra_na_funkcne_obdobie_4_rokov_od_zlozenia_slubu_.pdf (108 KB)

mat. č. 650-2012 – Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 Ikona súboru - mat._c._650-2012_-_Navrh_vychodiskovych_ukazovatelov_do_navrhu_rozpoctu_na_rok_2013.pdf (502 KB)

mat. č. 652-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _VESTAM COMPANY, s.r.o., Biela 9, 949 01 Nitra, IČO 35974940_ Ikona súboru - mat._c._652-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__VESTAM_COMPANY,_s.r.o.,_Biela_9,_949_01_Nitra,_ICO_35974940_.pdf (204 KB)

mat. č. 654-2012 – Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15_2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra Ikona súboru - mat._c._654-2012_-_Navrh_dodatku_c._5_k_Vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_Mesta_Nitry____c._15_2002_o_urceni_skolskych_obvodov_zakladnych_skol_v_meste_Nitra.pdf (153 KB)

mat. č. 655-2012 – Návrh Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitry v znení dodatku č. 1 a 2 Ikona súboru - mat._c._655-2012_-_Navrh_Dodatku_c._3_k_zasadam_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_mesta_Nitry_v_zneni_dodatku_c._1_a_2.PDF (450 KB)

mat. č. 656-2012 – Návrh Dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21_2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1, 2 a 3 Ikona súboru - mat._c._656-2012_-_Navrh_Dodatku_c._4_k_vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_mesta_Nitry_c._21_2009_o_hospodareni_s_majetkom_mesta_v_zneni_dodatku_c._1,_2_a_3.PDF (606 KB)

mat. č. 657-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _k.ú. Nitra, parc. č. 2128_3, Štúrova ul._ Ikona súboru - mat._c._657-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__k.u._Nitra,_parc._c._2128_3,_Sturova_ul._.pdf (213 KB)

mat. č. 659-2012 – Návrh na odpustenie dlhu _Monika Vyoralová, Dolnočermánska 39, 949 01 Nitra_ Ikona súboru - mat._c._659-2012_-_Navrh_na_odpustenie_dlhu__Monika_Vyoralova,_Dolnocermanska_39,_949_01_Nitra__.pdf (101 KB)

mat. č. 660-2012 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže Odpredaj nehnuteľnosti Základná škola Nedbalova ul., stavba súp. č. 839 na parc. č. 7261_198 Ikona súboru - mat._c._660-2012_-_Navrh_sutaznych__podmienok__pre__vypracovanie__sutazneho_navrhu__do__obchodnej_verejnej_sutaze_Odpredaj_ne.pdf (318 KB)

mat. č. 661-2012 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže Odpredaj nehnuteľností na Braneckého ul. č. 12 v Nitre, stavby súp. č. 1527 Ikona súboru - mat._c._661-2012_-_Navrh_sutaznych__podmienok__pre__vypracovanie__sutazneho_navrhu__do__obchodnej_verejnej_sutaze_Odpredaj_nehnutelnosti_na_Braneckeho_ul._c._12_v_Nitre,_stavby_sup._c._1527.pdf (353 KB)

mat. č. 662-2012 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2013 Ikona súboru - mat._c._662-2012_-_Navrh_casoveho_planu_zasadnuti_Mestskej_rady_a_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_na_I._polrok_2013.pdf (96 KB)

mat. č. 663-2012 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 96_2012-MZ zo dňa 05.04.2012, v znení uznesenia č. 132_2012-MZ zo dňa 24.05.2012 _Kellner_ Ikona súboru - mat._c._663-2012_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._96_2012-MZ_zo_dna_05.04.2012,_v_zneni_uznesenia_c._132_2012-MZ_zo_dna_24.05.2012__Kellner_.pdf (104 KB)

mat. č. 666-2012 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ Cabajská cesta, Nitra Ikona súboru - mat._c._666-2012_-_Sprava_o_vysledku_naslednej_financnej_kontroly_ZS_Cabajska_cesta,_Nitra.pdf (254 KB)

mat. č. 669-2012- Návrh na zmenu uznesenia č. 26_2007-MZ zo dňa 08.02.2012 v znení uznesenia č. 53_2010-MZ zo dňa 18.03.2010 _menovanie členov komisie ROEP pre kat. územie Mlynárce… Ikona súboru - mat._c._669-2012-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_c._26_2007-MZ_zo_dna_08.02.2012_v_zneni_uznesenia_c._53_2010-MZ_zo_dna_18.03.2010__menovanie_clenov_komisie_ROEP_pre_kat._uzemie_Mlynarce....pdf (101 KB)

mat. č. 670-2012 – Návrh Dodatku č. 1 k Cenovému výmeru autobusovej dopravy Ikona súboru - mat._c._670-2012_-_Navrh_Dodatku_c._1_k_Cenovemu_vymeru_autobusovej_dopravy.pdf (128 KB)

mat. č. 671-2012 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 221_2012-MZ zo dňa 6.9.2012 _Kompostáreň pre mesto Nitra_ Ikona súboru - mat._c._671-2012_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._221_2012-MZ_zo_dna_6.9.2012__Kompostaren_pre_mesto_Nitra_.pdf (98 KB)

mat. č. 672-2012 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre, Matušincova ul.,k.ú. Veľké Janíkovce Ikona súboru - mat._c._672-2012_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_Matusincova_ul.,k.u._Velke_Janikovce.pdf (102 KB)

mat. č. 673-2012 – Návrh na odkúpenie verejného osvetlenia do majetku Mesta Nitra v kat. území Párovské Háje Ikona súboru - mat._c._673-2012_-_Navrh_na_odkupenie_verejneho_osvetlenia_do_majetku_Mesta_Nitra_v_kat._uzemi_Parovske_Haje_.pdf (333 KB)

mat. č. 675-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie SŠaRZ na rok 2012 Ikona súboru - mat._c._675-2012_-_Navrh_na_rozpoctove_opatrenie_v_rozpocte_prispevkovej_organizacie_SSaRZ_na_rok_2012.pdf (114 KB)

mat. č. 676-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra Ikona súboru - mat._c._676-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra.pdf (739 KB)

mat. č. 677-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry _prenájom časti pozemku parc. č. 874_13 kat. úz. Chrenová Ikona súboru - mat._c._677-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__prenajom_casti_pozemku_parc._c._874_13_kat._uz._Chrenova.pdf (330 KB)

mat. č. 681-2012 – návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. ) Ikona súboru - mat._c._681-2012_-_navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(ZSE_Distribucia,_a.s._zastupena_na_zaklade_plnomocenstva_spolocnostou_Zapadoslovenska_energetika,_a.s._).pdf (110 KB)

mat. č. 683-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO 31411401, k.ú. Nitra_ Ikona súboru - mat._c._683-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__Stapring,_a.s.,_Piaristicka_2,_949_24__Nitra,_ICO_31411401,_k.u._Nitra_.pdf (177 KB)

mat. č. 684-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _Rímskokatolícka cirkev, nehnuteľnosti v k.ú. Nitra, Zobor, Chrenová, V. Janíkovce_ Ikona súboru - mat._c._684-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__Rimskokatolicka_cirkev,_nehnutelnosti_v__k.u._Nitra,_Zobor,_Chrenova,_V._Janikovce_.pdf (734 KB)

mat. č. 685-2012 – Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra _garáže na Wilsonovom nábreží 164 – 166_ Ikona súboru - mat._c._685-2012_-_Navrh_na_schvalenie_zameru_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__garaze_na_Wilsonovom_nabrezi_164_-_166_.pdf (320 KB)

mat. č. 686-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra,k.ú. Nitra, parc. č. 5735_1, ul. J. Mrvu Ikona súboru - mat._c._686-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra,k.u._Nitra,_parc._c._5735_1,_ul._J._Mrvu.pdf (322 KB)

mat. č. 688-2012 – Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra _ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518_ Ikona súboru - mat._c._688-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_majetkom_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra__ZSE_Distribucia,_a.s.,_Culenova_6,_Bratislava,_ICO_36361518__.pdf (364 KB)

mat. č. 693-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 Ikona súboru - mat._c._693-2012_-_Navrh_na_rozpoctove_opatrenia_v_rozpocte_Mesta_Nitry_na_rok_2012.pdf (116 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021