11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 19.10.2023

11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 19.10.2023

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre

3.1 Materiál č. 19
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2 Materiál č. 801/2021
– prednostovi mestského úradu na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021
– MZ zo dňa 17.03.2021
– K bodu: Diskusia

3.3 Materiál č. 1008/2021
– prednostovi MsÚ na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021
– MZ zo dňa 28.10.2021
– K bodu: Diskusia

3.4 Materiál č. 1189/2022
– prednostovi mestského úradu informovať MZ o možných riešeniach bezproblémového a bezpečného napojenia cesty vedúcej z a na nový chrenovský cintorín s ul. Levická
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č. 285/2019
– MZ zo  dňa  05.09.2019
– K bodu: Diskusia

3.5 Materiál č. 121/2023 
– prednostovi Mestského úradu v Nitre predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 132/2023
– MZ zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.6 Materiál č. 122/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre predložiť informatívnu správu o stavebnom-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  134/2023
– MZ zo dňa  31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.7 Materiál. č. 222/2023
– konateľovi Nitrianskej investičnej, s. r. o. predložiť návrh vízie fungovania spoločnosti NI, s. r. o., aby dosahovala zisk (kladný hospodársky výsledok) a nebola odkázaná na dotácie z mesta na svoju bežnú prevádzku (fungovanie)
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  329/2023
– MZ  zo dňa 21.09.2023
– K bodu: Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.

3.8 Materiál č. 286/2023 (samostatná správa)

3.9 Materiál č. 287/2023
– prednostovi mestského úradu v súčinnosti s dotknutými odbornými útvarmi MsÚ a štatutárnymi zástupcami dotknutých právnických osôb v zakladateľskej pôsobnosti mesta:
a) spracovať návrh správy majetku mesta prostredníctvom novozriadených príspevkových
organizácií pre preferované cieľové oblasti
– správa športových areálov a iných športovísk mesta
– správa kultúrnych zariadení mesta
– výkony mestských služieb
b) predložiť návrh na prerokovanie politickému grémiu v mesiaci 10/2023
Obsah návrhu bude spočívať v posúdení:
– procesných postupov
– prevádzkových potrieb
– ekonomických a daňových očakávaní a rizík
– organizačného nastavenia a zabezpečenia organizácií
– energetického manažmentu
– rozsahu spravovaného majetku
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 383/2023
– MZ zo dňa 21.09.2023
– K bodu: Diskusia

3.10 Materiál č. 134/2023
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“
– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 226/2023
– MZ zo dňa 11.04.2023
– K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (mat. 1065/2017)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 295/2023
  Správa o výsledku kontroly financovania projektu „Kreatívne centrum“ vrátane kontroly opodstatnenosti a príčin vzniku neoprávnených výdavkov a prác naviac
 2. Materiál č. 293/2023
  Návrh na prijatie úverového rámca pre krátkodobé úvery na predfinancovanie projektov s podporou EU fondov do výšky 10 mil. €
 3. Materiál č. 289/2023
  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023
 4. Materiál č. 300/2023
  Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o výpožičke medzi Mestom Nitra, Službytom Nitra, s. r. o. (ako Požičiavateľ) a HK Nitra, s. r. o. (ako Vypožičiavateľ)
 5. Materiál č. 294/2023
  Návrh posunu termínu vrátenia návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej investičnej s.r.o. poskytnutej na účel predfinancovania úhrad faktúr za zhotovenie diela Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV – bytový dom 33 b.j. financovaných z úverov poskytnutých ŠFRB a dotácií poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby SR na základe zmluvy č.j. 1312/2022/OM zo dňa 13.06.2023
 6. Materiál č. 290/2023
  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Nedbalova 17, Nitra
 7. Materiál č. 291/2023
  Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Nitry na obdobie zimnej sezóny 2023 – 2024
 8. Materiál č. 286/2023
  Informatívna správa NOCR za ostatné 3 roky o podporených aktivitách, hospodárení s členskými príspevkami a dotačnými prostriedkami a návrh na r. 2024
 9. Materiál č. 304/2023
  Návrh benefitov pre zamestnancov na podporu a udržateľnosť zamestnanosti v podmienkach Mesta Nitra
 10. Materiál č. 305/2023
  Návrh vzájomnej spolupráci pri organizácii verejnej dopravy cestujúcich na území mesta Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja spoločne autobusovými spojmi mestskej hromadnej dopravy a prímestskej dopravy
 11. Materiál 288/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295/2023 MZ zo dňa 19. 06. 2023
 12. Materiál č. 276/2023
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 4/2023 o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla
 13. Materiál č. 298/2023-1
  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra
 14. Materiál č. 296/2023
  VZN č. 5/2023 ktorým sa zrušujú všeobecne záväzné nariadenia mesta Nitra-Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení dodatkov č. 1 až 11a všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry
 15. Materiál č. 299/2023
  Dodatok č. 3 k VZN č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 a 2
 16. Materiál č. 303/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti o výmere 669 m2 pozemku parc.reg. C KN č. 7572/7 k.ú. Nitra, Jurkovičova ul. a časti o výmere 320 m2 pozemku parc. reg. C KN č. 7668 k. ú. Nitra, Alexyho ul. pre Katarína Tóthová s.r.o.)
 17. Materiál č. 292/2023
  Návrh na návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – prenájom časti parc. reg. C KN č. 5464/6 kat. úz. Zobor a parc. reg. E KN č.3116 k. ú. Zobor, Klinčeková ul. pre Ing. Katarínu Mandalovú)
 18. Materiál č. 297/2023
  Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra počas Vianočných trhov 2023 (prenájom drevených stánkov)
 19. Materiál č. 302/2023
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra (prenájom pozemku pre Slovenský zväz záhradkárov, ZO 11-73 Nitra)
 20. Materiál č. 301/2023
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Kučeroví – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č. 98/2 – k.ú. Horné Krškany)

Dodatočné materiály a stanoviská k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 309/2023
  Informatívna správa o odpustení návratnej finančnej výpomoci vo výške 1 834 157,-€
 • Materiál č. 267/2023-1
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023
 • Materiál č. 311/2023
  Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov realizovaných projektov z IROP
 • Materiál č. 310/2023
  Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve  Mesta Nitra z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. (v k.ú. Nitra – bývalá MŠ Párovská 40)
 • Materiál č. 273/2023-1
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – (časť pozemku „E“ KN parc. č. 1762/101 v k. ú. Nitra – RED_constructor s.r.o.)
 • Materiál č. 262/2023-1
  Návrh na poskytnutie finančných transferov pre Nitriansku investičnú s.r.o.
 • Materiál č. 312/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 375/2023-MZ zo dňa 21.09.2023 (Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko 2021-2027 na rekonštrukciu a modernizáciu základnej školy kráľa Svätopluka.)
 • Materiál č. 313/2023
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 374/2023-MZ zo dňa 21.09.2023 (Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko 2021-2027 na rekonštrukciu a modernizáciu základnej školy Topoľová.)
 • Materiál č. 314/2023
  Návrh na zmenu uznesenia č. 47/2023-MZ zo dňa 02.02.2023
 • Materiál č. 315/2023
  Návrh na zriadenie Centra zdravia pre deti školského a predškolského veku so sídlom Párovské Háje Hydinárska 37, 949 01 Nitra ako elokované pracovisko CVČ Domino Nitra
 • Materiál č. 319/2023
  Informatívna správa k projektu BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b. j. a TV
 • Materiál č. 317/2023
  Návrh na odvolanie a voľbu predsedníčky Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti
 • Stanoviská
  Stanoviská Mestskej rady v Nitre  k materiálom predkladaným na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre konané dňa 19.10.2023

Vytvorené: 10. 10. 2023
Upravené: 21. 12. 2023