Stredisko mestských služieb

 • Náplňou Strediska mestských služieb je:
  • čistenie a údržba miestnych ciest a chodníkov
  • zimná údržba miestnych ciest a chodníkov
  • údržba detských ihrísk
  • údržba verejného osvetlenia, parkovacích automatov ,cestnej svetelnej signalizácie
  • vydávanie rozhodnutí – zvláštne užívanie miestnych ciest – rozkopávky; dočasné letné sedenie (terasy); vyjadrovanie k zvláštnemu užívaniu miestnych ciest
  • vyhradzovanie parkovacích miest; odťah nepojazdných vozidiel

Kontakty

Mgr. Katarína Bedešová
referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce
číslo dverí:
katarina.bedesova@msunitra.sk
Zuzana Bédiová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí:
zuzana.bediova@msunitra.sk
Tatiana Bútorová
referentka pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
tatiana.butorova@nitra.sk
Ing. Elvíra Gabrhelová
referentka pre vedenie skladového hospodárstva a energetické zabezpečenie
číslo dverí:
elvíra.gabrhelova@msunitra.sk
Pavol Hamza
referent pre koordináciu správy a údržby mestského mobiliáru a obslužných činností
číslo dverí:
pavol.hamza@msunitra.sk
Patrícia Hegedüš
referent pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
patricia.hegedus@nitra.sk
Ing. Ján Koprda
Referent pre koordinovanie činnosti referátu správy a opráv miestnych ciest
číslo dverí:
jan.koprda@msunitra.sk
Alexander Košičár
referent správy a údržby miestnych komunikácií
číslo dverí:
alexander.kosicar@msunitra.sk
Ján Kováčik
referent pre rozkopávky a správca miestnych komunikácií
číslo dverí:
jan.kovacik@msunitra.sk
Rudolf Látečka
referent pre koordináciu, správu a prevádzku pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
rudolf.latecka@nitra.sk
Katarína Látečková
referentka pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
katarina.lateckova@nitra.sk
Mgr. Juraj Ondráš
Vedúci Strediska Mestských služieb
číslo dverí:
juraj.ondras@msunitra.sk
Laura Tománková
referentka pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
laura.tomankova@nitra.sk

Vytvorené: 21. 6. 2022