Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Uznesenia MZ

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2 Materiál č. 1023/2013 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013
3.3 Materiál č. 906/2017 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016 – MZ zo dňa 13.10.2016
3.4 Materiál č. 1253/2017 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017- MZ zo dňa 14.12.201
3.5 Materiál č. 557/2020 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.147/2020- MZ, zo dňa 18.06.2020  
3.6 Materiál č. 757/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021- MZ zo dňa 04.02.2021  
3.7 Materiál č. 801/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021  
3.8 Materiál č. 843/2021 – Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č. 147/2021 – MZ zo dňa 22. apríla 2021
3.9 Materiál č. 958/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 260/2021- MZ zo dňa 09.09.2021  
3.10 Materiál č. 1008/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre  č.  352/2021 – MZ  zo  dňa  28. 10. 2021
3.11 Materiál č. 989/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 364/2021-MZ zo dňa 18.11.2021
3.12 Materiál č. 1070/2021 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  445/2021 – MZ zo  dňa  16.12.2021

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

4. Materiál č. 1075/2022 – Správa o výsledku kontroly dodržiavania finančných limitov pri zákazkách malého rozsahu u náhodne vybraných zákaziek
5. Materiál č. 1077/2022 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2021
6. Materiál č. 1074/2022 – Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti ZUŠ Jozefa Rosinského
7. Materiál č. 1073/2022 – Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu: „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová“
8. Materiál č. 1079/2022 – Návrh na predloženie 8 žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk  
9. Materiál č. 1076/2022 – Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadenie Slovenskej republiky
10. Materiál č. 1087/2022 – Informatívna správa k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení  
11. Materiál č. 1088/2022 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
12. Materiál č. 1072/2022 – Návrh na zmenu počtu poslaneckých mandátov za jednotlivé volebné obvody mesta Nitra  
13. Materiál č. 1089/2022 – Informatívna správa týkajúca sa spôsobu prevodu majetku kompostárne do vlastníctva Nitrianskych komunálnych služieb  
14. Materiál č. 1078/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 375/2021-MZ zo dňa 18.11.2021 (časový plán zasadnutí MR a MZ na I. polrok 2022)  
15. Materiál č. 1034/2021 – Informatívna správa k odstráneniu nepovolenej stavby na Podzámskej ulici v Nitre
16. Materiál č. 1071/2022 – Návrh dodatku č. 9 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra  
17. Materiál č. 1086/2022 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom stánku PNS a pozemku pod ním na Svätoplukovom námestí“
18. Materiál č. 1082/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Chrenová (odpredaj pozemkov pod trafostanicou na Botanickej ul. pre ZsDis, a.s.)  
19. Materiál č. 1081/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre (Anna Lazarčíková HOLLAZ)  
20. Materiál č. 1084/2022 – Návrh na ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 667/2008/OSM zo dňa 14.05.2008, znení Dodatku č. 1 č.j. 660/2019/OM zo dňa 29.03.2019 (Milan Brestovský PIETA – nájomca časti pozemku „C“ KN parc. č. 236/1 v k.ú. Nitra)  
21. Materiál č. 1083/2022 – Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra v k.ú. Nitra (NR PHARM, s.r.o., chodník vybudovaný v rámci stavby „Bytový dom Ferenit 22BJ“ a pozemky)  
22. Materiál č. 1056/2021 – Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2021-MZ zo dňa 18.11.2021 (Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra počas Vianočných trhov 2021, prenájom drevených stánkov a častí pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1578/1 v k. ú. Nitra)
23. Materiál č. 1085/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 287/2021-MZ zo dňa 09.09.2021 (návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom pre Mgr. Jozefínu Bihariovú)  
24. Materiál č. 1080/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zámer zámeny pozemku reg. „C“ KN parc. č. 360/28 v k. ú. Mlynárce za časť pozemku reg. „C“ KN parc. č. 7186/1 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja)  

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

1. Materiál č. 1091/2022 – Návrh na partnerstvo a spolufinancovanie so športovým klubom Čermánsky futbalový klub Nitra pri predkladaní žiadosti v rámci výzvy Fondu na podporu športu
2. Materiál č. 1090/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 17/2021-MZ zo dňa 04.02.2021 (Návrh na partnerstvo a spolufinancovanie so športovým klubom Telovýchovná jednota AC pri predkladaní žiadosti v rámci výzvy Fondu na podporu športu)
3. Materiál č. 1093/2022 – Návrh Memoranda o spolupráci uzavreté podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Memorandum“)  
4. Materiál č. 1092/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 357/2019-MZ zo dňa 21.11.2019 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 387/2021-MZ zo dňa 18.11.2021, bod č. 2 (nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj areálu bývalého OSP v kat. úz. Dolné Krškany pre spol. HAKER, spol. s r. o. Nitra)  
5. Materiál č. 1046/2021-1 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (jedáleň v areáli bývalého podniku Elitex v kat. úz. Dolné Krškany)  


Vytvorené: 22. 3. 2022