42. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. novembra 2010
18. november 2010
42. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. novembra 2010
42. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. novembra 2010 Súbory na stiahnutie(20 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 18. november 2010

1952/2010 – Návrh VZN 5/2010 o určení názvu verejnému priestranstvu v časti mesta Staré Mesto Ikona súboru pdf (153 KB)

1986/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Ing. Tomáš Rendek, Dlhá 70, 949 01 Nitra) Ikona súboru pdf (37 KB)

1987/2010 – Návrh na odňatie nehnuteľného majetku z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. a návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku do správy príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, Ikona súboru pdf (33 KB)

1989/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Pozemky p.č. 803 a p.č.807/2 v k.ú. Horné Krškany) Ikona súboru pdf (39 KB)

1990/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemkov registra „C“ KN parc.č.10906/6, parc. č.10906/2 a registra „E“ parc.č.900/102, parc.č.903/102, parc.č.904, zostatk. parc.č.900/101 a zostatk. parc.č.903/101) Ikona súboru pdf (43 KB)

1991/2010 – Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitry Ikona súboru pdf (28 KB)

1992/2010 – Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Ikona súboru pdf (47 KB)

1993/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, 011 45 Žilina, IČO: 36 40 11 37) Ikona súboru pdf (33 KB)

1994/2010 – Návrh cenových kalkulácií za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu Ikona súboru pdf (7643 KB)

1995/2010 – Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Dolné Krškany (SPP–distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 35910739 v zastúpení spol. ALL GEO, s.r.o.) Ikona súboru pdf (36 KB)

2001/2010 – Návrh Dodatku č.2 kVšeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 24/2008 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení Dodatku č.1 Ikona súboru pdf (78 KB)

2006/2010 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Správy materských škôl v Nitre na rok 2010 Ikona súboru pdf (32 KB)

2007/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 296/2010 – MZ zo dňa 28. 10. 2010 (zámer nakladania s nehnuteľnosťami SMŠ v Nitre) Ikona súboru pdf (28 KB)

2010/2010 – Návrh sumy prostriedkov ako 5% spolufinancovanie projektu „Intenzifikácia dotrieďovania odpadu zo separovaného zberu komunálneho odpadu“ Ikona súboru pdf (169 KB)

2011/2010 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (euro AWK, spol. s r. o., Bratislava) Ikona súboru pdf (37 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 18.11.2010

Dochádzka poslancov z 42. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 18. novembra 2010 Ikona súboru pdf (139 KB)

Hlasovanie z 42. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. novembra 2010 Ikona súboru pdf (307 KB)

Pozvánka na 42. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. novembra 2010 Ikona súboru pdf (110 KB)

Zápisnica z 42. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 18. novembra 2010 Ikona súboru pdf (155 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021